Home

Richtlijn 2002/10/EG van de Raad van 12 februari 2002 tot wijziging van Richtlijn 92/79/EEG, Richtlijn 92/80/EEG en Richtlijn 95/59/EG wat de structuur en de tarieven van de accijns op tabaksfabrikaten betreft

Richtlijn 2002/10/EG van de Raad van 12 februari 2002 tot wijziging van Richtlijn 92/79/EEG, Richtlijn 92/80/EEG en Richtlijn 95/59/EG wat de structuur en de tarieven van de accijns op tabaksfabrikaten betreft

Richtlijn 2002/10/EG van de Raad van 12 februari 2002 tot wijziging van Richtlijn 92/79/EEG, Richtlijn 92/80/EEG en Richtlijn 95/59/EG wat de structuur en de tarieven van de accijns op tabaksfabrikaten betreft

Publicatieblad Nr. L 046 van 16/02/2002 blz. 0026 - 0028


Richtlijn 2002/10/EG van de Raad

van 12 februari 2002

tot wijziging van Richtlijn 92/79/EEG, Richtlijn 92/80/EEG en Richtlijn 95/59/EG wat de structuur en de tarieven van de accijns op tabaksfabrikaten betreft

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 93,

Gezien het voorstel van de Commissie(1),

Gezien het advies van het Europees Parlement(2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité(3),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De tarieven en de structuur van de accijns op tabaksproducten zijn overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn 92/79/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 inzake de onderlinge aanpassing van de belastingen op sigaretten(4) en artikel 4 van Richtlijn 92/80/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 inzake de onderlinge aanpassing van de belastingen op andere tabaksfabrikaten dan sigaretten(5), aan een diepgaand onderzoek onderworpen.

(2) In het eerste verslag van de Commissie hieromtrent, van 13 september 1995, werd de aandacht gevestigd op bepaalde problemen in verband met de uitvoering van de genoemde richtlijnen, doch werden geen specifieke oplossingen voorgesteld.

(3) In het tweede verslag van de Commissie, van 15 mei 1998, werden de noodzakelijke technische aanpassingen onderzocht. Deze bestonden in hoofdzaak in een aanpassing van de totale minimumaccijnsdruk op sigaretten, zonder wijziging van de tarieven en structuren. In dit verslag, dat op 18 mei 1998 aan de Raad werd voorgelegd, was een voorstel voor een wijzigingsrichtlijn(6) opgenomen.

(4) De voorstellen van de Commissie werden grotendeels aangenomen bij Richtlijn 1999/81/EG van de Raad van 29 juli 1999 tot wijziging van Richtlijn 92/79/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de belastingen op sigaretten, Richtlijn 92/80/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de belastingen op andere tabaksfabrikaten dan sigaretten en Richtlijn 95/59/EG betreffende de belasting, andere dan omzetbelasting, op het verbruik van tabaksfabrikaten(7).

(5) Een analyse van de wijzigingen van de prijzen en de accijnstarieven van tabaksproducten in de Europese Unie toont aan dat er tussen de lidstaten nog steeds aanzienlijke verschillen zijn, die de werking van de huidige interne markt alsook die van de interne markt ná de uitbreiding, kunnen verstoren.

(6) Een verdere harmonisatie van de door de lidstaten toegepaste belastingtarieven zou bijdragen tot een vermindering van fraude en smokkel in de Gemeenschap. De invoering van een in euro luidend vast minimumbedrag, naast de minimumaccijnsdruk van 57 % van de kleinhandelsprijs van sigaretten van de meest gevraagde prijsklasse, zal garanderen dat op dergelijke sigaretten een minimumbedrag aan accijns wordt geheven. Lidstaten waarvoor de onmiddellijke invoering van dit in euro's luidend vast minimumbedrag om economische redenen problematisch is, moeten gemachtigd worden de toepassing van dit nieuwe voorschrift tot uiterlijk 31 december 2004 uit te stellen. Lidstaten die reeds hoge accijnzen toepassen, dienen meer ruimte voor de tariefstelling te krijgen. Er moet voorzien worden in een verdere verhoging van de vaste minimumbedragen op 1 juli 2006. Gezien de economische moeilijkheden die kunnen rijzen door de toepassing van dat hoger bedrag op die datum, dienen het Koninkrijk Spanje en de Helleense Republiek gemachtigd te worden de toepassing ervan tot en met 31 december 2007 uit te stellen.

(7) Het Verdrag schrijft voor dat bij de bepaling en uitvoering van elk beleid en elk optreden van de Gemeenschap een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid wordt verzekerd. Zowel sigaretten als tabak van fijne snede bestemd voor het rollen van sigaretten zijn schadelijk voor de gezondheid van de gebruiker. De belastingen zijn een fundamenteel onderdeel van de prijs van tabaksproducten, welke prijs van invloed is op het rookgedrag van de gebruikers. Om deze reden is het noodzakelijk de minimumtarieven voor tabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten geleidelijk meer in overeenstemming te brengen met het minimumtarief voor sigaretten.

(8) Om een waardedaling van de communautaire minimumtarieven voor sigaretten, cigarillo's, tabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere rooktabak te vermijden, dienen de in een specifiek bedrag uitgedrukte minimumtarieven gefaseerd te worden verhoogd.

(9) De harmonisatie van de structuur van de accijnzen zou moeten beogen concurrentieverstoringen tussen de verschillende klassen tabaksfabrikaten van dezelfde groep te voorkomen en zou daardoor de toegang tot de binnenlandse markt van de andere lidstaten moeten vergemakkelijken.

(10) Met het oog op een uniforme en billijke belastingheffing verdient het aanbeveling de definitie van sigaren en cigarillo's zoals deze is neergelegd in Richtlijn 95/59/EG van de Raad van 27 november 1995 betreffende de belasting, andere dan omzetbelasting, op het verbruik van tabaksfabrikaten(8), te wijzigen zodat een type sigaar dat grotendeels vergelijkbaar is met een sigaret voor accijnsdoeleinden als een sigaret wordt behandeld.

(11) Het verdient aanbeveling de Duitse Bondsrepubliek te machtigen de toepassing van deze nieuwe definitie uit te stellen tot uiterlijk 31 december 2007, gezien de economische moeilijkheden die een onmiddellijke toepassing voor de betrokken Duitse marktdeelnemers zou kunnen veroorzaken.

(12) De lidstaten dienen de beschikking te krijgen over betere instrumenten om het hoofd te bieden aan oneerlijke praktijken bij het vaststellen van prijzen en aan het in de handel komen van producten die de markt verstoren. Deze doelstelling kan worden bereikt door de lidstaten te machtigen een minimumaccijns op sigaretten te heffen, op voorwaarde dat deze niet hoger is dan de accijns van sigaretten van de meest gevraagde prijsklasse.

(13) Het is noodzakelijk in een procedure te voorzien voor regelmatige herzieningen. Een termijn van vier jaar is echter geschikter om de uit deze richtlijn voortvloeiende wijzigingen te evalueren.

(14) De Richtlijnen 92/79/EEG, 92/80/EEG en 95/59/EG moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn 92/79/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1. artikel 2 wordt vervangen door: "Artikel 2

1. Elke lidstaat past een totale minimumaccijns toe (specifieke plus ad-valoremaccijns exclusief BTW) die leidt tot een accijnsdruk van 57 % van de kleinhandelsprijs (inclusief alle belastingen) en niet minder bedraagt dan 60 EUR per 1000 sigaretten van de meest gevraagde prijsklasse. Vanaf 1 juli 2006 wordt het bedrag van 60 EUR vervangen door 64 EUR.

2. Lidstaten die een totale minimumaccijns toepassen van minstens 95 EUR per 1000 sigaretten van de meest gevraagde prijsklasse, behoeven de 57 %-regel niet na te leven. Vanaf 1 juli 2006 wordt het bedrag van 95 EUR vervangen door 101 EUR.

3. Voor de vaststelling van de totale minimumaccijns op sigaretten wordt uitgegaan van de sigaretten die volgens de op 1 januari van elk jaar bekende gegevens tot de meest gevraagde prijsklasse behoren.

4. In afwijking van de eerste alinea mogen lidstaten die op 1 juli 2001 een totale minimumaccijns toepasten van minder dan 60 EUR per 1000 sigaretten van de meest gevraagde prijsklasse, de toepassing van een totale minimumaccijns van 60 EUR per 1000 sigaretten van de meest gevraagde prijsklasse uitstellen tot en met 31 december 2004.

5. Voor de toepassing op de bedragen van de totale minimumaccijns wordt de in nationale munteenheden uitgedrukte waarde van de euro jaarlijks vastgesteld. Toegepast worden de wisselkoersen die van kracht zijn op de eerste werkdag van oktober, zoals bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, en wel met ingang van 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar.

6. In afwijking van het vorige lid zijn de lidstaten die de euro niet hebben aangenomen, gemachtigd voor de omzetting van het in lid 2 genoemde bedrag van 95 EUR de in nationale munteenheden uitgedrukte waarde van de euro toe te passen die op de eerste werkdag van oktober 2000 van kracht is. Deze afwijking zal opnieuw worden bekeken in het volgende verslag dat de Commissie overeenkomstig artikel 4 zal voorleggen.";

2. artikel 4 wordt vervangen door: "Artikel 4

Om de vier jaar legt de Commissie de Raad een verslag en, in voorkomend geval, een voorstel voor over de bij deze richtlijn vastgestelde accijnstarieven en over de structuur van de accijns als bepaald in artikel 16 van Richtlijn 95/59/EG van de Raad van 27 november 1995 betreffende de belasting, andere dan omzetbelasting, op het verbruik van tabaksfabrikaten(9). De Raad beziet het verslag en het voorstel en neemt, na raadpleging van het Europees Parlement, met eenparigheid van stemmen de nodige maatregelen. In het verslag van de Commissie en bij de behandeling in de Raad wordt rekening gehouden met de goede werking van de interne markt, de uitsluitend op basis van de inflatie berekende werkelijke waarde van de in artikel 2 bedoelde accijnstarieven en de doelstellingen van het Verdrag in het algemeen.".

Artikel 2

Richtlijn 92/80/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1. de volgende alinea's worden aan artikel 3, lid 1, toegevoegd: "Met ingang van 1 juli 2002 bedraagt de totale accijns op tabak van fijne snede bestemd voor het rollen van sigaretten ten minste 32 % van de kleinhandelsprijs, inclusief alle belastingen, of 27 EUR per kilogram.

Met ingang van 1 juli 2003 is de totale accijns ten minste gelijk aan de volgende percentages of minimumbedragen:

a) voor sigaren of cigarillo's: 5 % van de kleinhandelsprijs, inclusief alle belastingen, of 11 EUR per 1000 stuks of per kilogram;

b) voor tabak van fijne snede bestemd voor het rollen van sigaretten: 33 % van de kleinhandelsprijs, inclusief alle belastingen, of 29 EUR per kilogram;

c) voor andere rooktabak: 20 % van de kleinhandelsprijs, inclusief alle belastingen, of 20 EUR per kilogram.

Met ingang van 1 juli 2004 bedraagt de totale accijns op tabak van fijne snede bestemd voor het rollen van sigaretten ten minste 36 % van de kleinhandelsprijs, inclusief alle belastingen, of 32 EUR per kilogram.";

2. artikel 4 wordt vervangen door: "Artikel 4

Om de vier jaar legt de Commissie de Raad een verslag en, in voorkomend geval, een voorstel voor over de in deze richtlijn vastgestelde accijnstarieven. De Raad beziet het verslag en het voorstel en neemt, na raadpleging van het Europees Parlement, met eenparigheid van stemmen de nodige maatregelen. In het verslag van de Commissie en bij de behandeling in de Raad wordt rekening gehouden met de goede werking van de interne markt, de werkelijke waarde van de accijnstarieven en de doelstellingen van het Verdrag in het algemeen.".

Artikel 3

Richtlijn 95/59/EG wordt als volgt gewijzigd:

1. in artikel 3 worden punt 3 en punt 4 vervangen door: "3. tabaksrolletjes bestaande uit een gebroken melange, met een dekblad dat de normale kleur heeft van een sigaar en dat het product volledig omhult, in voorkomend geval met inbegrip van het filter, doch zonder het mondstuk (voor sigaren met mondstuk) en een omblad, beide van gereconstitueerde tabak, waarvan het gewicht per stuk, zonder filter of mondstuk, niet minder dan 1,2 g bedraagt en het dekblad schuin gewikkeld is volgens een lijn die met de lengteas van het rolletje een scherpe hoek van ten minste 30° maakt;

4. tabaksrolletjes bestaande uit een gebroken melange, met een dekblad dat de normale kleur heeft van een sigaar, van gereconstitueerde tabak, dat het product volledig omhult, in voorkomend geval met inbegrip van het filter, doch zonder het mondstuk (voor sigaren met mondstuk) en waarvan het gewicht per stuk, zonder filter of mondstuk, niet minder dan 2,3 g bedraagt en de omtrek over ten minste een derde van de lengte 34 mm of meer bedraagt.";

2. artikel 16, lid 5, wordt vervangen door: "5. De lidstaten zijn gemachtigd op sigaretten die verkocht worden voor een prijs die lager is dan de verkoopprijs van de sigaretten uit de meest gevraagde prijsklasse een minimumaccijns te heffen, op voorwaarde dat deze accijns de accijns op sigaretten van de meest gevraagde prijsklasse niet overschrijdt.".

Artikel 4

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om voor 1 juli 2002 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie hiervan onverwijld in kennis.

2. In afwijking van lid 1,

- wordt de Bondsrepubliek Duitsland gemachtigd de bepalingen om aan artikel 3, lid 1, van deze richtlijn te voldoen, uiterlijk 1 januari 2008 in werking te doen treden;

- worden het Koninkrijk Spanje en de Helleense Republiek gemachtigd de bepalingen om aan artikel 1, lid 1, van deze richtlijn te voldoen (in verband met artikel 2, lid 1, tweede zin, van Richtlijn 92/79/EEG), uiterlijk 1 januari 2008 in werking te doen treden.

3. Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar deze richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

4. De lidstaten delen de tekst van de bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 5

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 6

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 12 februari 2002.

Voor de Raad

De voorzitter

R. de Rato y Figaredo

(1) PB C 86 E van 26.6.2001, blz. 235.

(2) Advies van 5 februari 2002 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(3) PB C 36 van 8.2.2002, blz. 111.

(4) PB L 316 van 31.10.1992, blz. 8. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn 1999/81/EG (PB L 211 van 11.8.1999, blz. 47).

(5) PB L 316 van 31.10.1992, blz. 10. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn 1999/81/EG.

(6) PB C 203 van 30.6.1998, blz. 16.

(7) PB L 211 van 11.8.1999, blz. 47.

(8) PB L 291 van 6.12.1995, blz. 40. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn 1999/81/EG.

(9) PB L 291 van 6.12.1995, blz. 40. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn 1999/81/EG (PB L 211 van 11.8.1999, blz. 47).