Home

Richtlijn 2002/27/EG van de Commissie van 13 maart 2002 houdende wijziging van Richtlijn 98/53/EG tot vaststelling van bemonsteringswijzen en analysemethoden voor de officiële controle op de maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen (Voor de EER relevante tekst)

Richtlijn 2002/27/EG van de Commissie van 13 maart 2002 houdende wijziging van Richtlijn 98/53/EG tot vaststelling van bemonsteringswijzen en analysemethoden voor de officiële controle op de maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen (Voor de EER relevante tekst)

Richtlijn 2002/27/EG van de Commissie van 13 maart 2002 houdende wijziging van Richtlijn 98/53/EG tot vaststelling van bemonsteringswijzen en analysemethoden voor de officiële controle op de maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 075 van 16/03/2002 blz. 0044 - 0045


Richtlijn 2002/27/EG van de Commissie

van 13 maart 2002

houdende wijziging van Richtlijn 98/53/EG tot vaststelling van bemonsteringswijzen en analysemethoden voor de officiële controle op de maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 85/591/EEG van de Raad van 20 december 1985 betreffende de invoering van communautaire bemonsteringswijzen en analysemethoden voor de controle van voor menselijke voeding bestemde levensmiddelen(1), en met name op artikel 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Verordening (EG) nr. 466/2001 van de Commissie van 8 maart 2001 tot vaststelling van maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen(2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 472/2002(3), worden maximumgehalten vastgesteld voor aflatoxines in specerijen.

(2) Bemonstering is zeer belangrijk om het gehalte aan aflatoxinen, die meestal zeer ongelijkmatig over de partij verdeeld zijn, op een betrouwbare manier te kunnen bepalen. Richtlijn 98/53/EG van de Commissie van 16 juli 1998 tot vaststelling van bemonsteringswijzen en analysemethoden voor de officiële controle op de maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen(4) moet worden gewijzigd om specerijen op te nemen.

(3) Het is dienstig Richtlijn 98/53/EG waar nodig te rectificeren.

(4) De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Richtlijn 98/53/EG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij de onderhavige richtlijn.

Artikel 2

De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om vóór 28 februari 2003 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onmiddellijk in kennis.

In de bepalingen die de lidstaten aannemen, dan wel bij de officiële bekendmaking ervan, wordt naar deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden door de lidstaten vastgesteld.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 13 maart 2002.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB L 372 van 31.12.1985, blz. 50.

(2) PB L 77 van 16.3.2001, blz. 1.

(3) Zie bladzijde 18 van dit Publicatieblad.

(4) PB L 201 van 17.7.1998, blz. 93.

BIJLAGE

A. Bijlage I wordt als volgt gewijzigd:

1. punt 4.2 wordt vervangen door: "4.2. Gewicht van het basismonster

Het basismonster weegt ongeveer 300 gram, tenzij anders bepaald in punt 5 van deze bijlage en uitgezonderd in het geval van specerijen, waarvoor het basismonster ongeveer 100 gram weegt. Bij partijen in kleinhandelsverpakkingen hangt het gewicht van het basismonster af van het gewicht van de kleinhandelsverpakking.";

2. punt 5.1 wordt als volgt gewijzigd: in de titel wordt na de woorden "gedroogde vruchten" het woord "specerijen" ingevoegd;

3. tabel 2 in punt 5.1 wordt als volgt gewijzigd: het product specerijen wordt als volgt aan tabel 2 toegevoegd: >RUIMTE VOOR DE TABEL>

4. punt 5.2 wordt als volgt gewijzigd: het woord "specerijen" wordt toegevoegd op een nieuwe regel na "granen (partijen >= 50 ton)";

5. de volgende zin wordt toegevoegd aan punt 5.2.1, vierde streepje: "In het geval van specerijen weegt het verzamelmonster niet meer dan 10 kg en het hoeft dan ook niet te worden onderverdeeld in deelmonsters.";

6. punt 5.2.2 wordt als volgt gewijzigd: het woord "en specerijen" wordt toegevoegd na "of een andere fysische behandeling" in de zin "Voor aardnoten, noten en gedroogde vruchten die later worden gesorteerd of een fysieke behandeling ondergaan";

7. punt 5.5.2.2 wordt als volgt gewijzigd: "in punt 5.2" wordt vervangen door in tabel 2 van punt 5.1;

8. het volgende punt 6 wordt toegevoegd: "6. Bemonstering in de kleinhandel

De bemonstering van voedingsmiddelen in de kleinhandel moet waar mogelijk worden verricht overeenkomstig de hierboven vermelde bemonsteringsvoorschriften. Waar dit niet mogelijk is, kunnen andere efficiënte bemonsteringswijzen worden toegepast, mits zij een voldoende representativiteit voor de bemonsterde partij garanderen.".

B. Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:

1. punt 4.3 wordt als volgt gewijzigd: in de tabel wordt in de kolom concentratiebereik "μg/L" overal vervangen door "μg/kg" en "0,01-0,05 μg/L", voor "Terugvinding aflatoxine M1", door "0,01-0,05 μg/kg".