Home

Verordening (EG) nr. 354/2002 van de Commissie van 25 februari 2002 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2228/2001 tot vaststelling, voor het jaar 2002, van de verminderingspercentages die moeten worden toegepast op de toewijzingsverzoeken van niet-traditionele marktdeelnemers in het kader van de tariefcontingenten voor de invoer van bananen

Verordening (EG) nr. 354/2002 van de Commissie van 25 februari 2002 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2228/2001 tot vaststelling, voor het jaar 2002, van de verminderingspercentages die moeten worden toegepast op de toewijzingsverzoeken van niet-traditionele marktdeelnemers in het kader van de tariefcontingenten voor de invoer van bananen

Verordening (EG) nr. 354/2002 van de Commissie van 25 februari 2002 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2228/2001 tot vaststelling, voor het jaar 2002, van de verminderingspercentages die moeten worden toegepast op de toewijzingsverzoeken van niet-traditionele marktdeelnemers in het kader van de tariefcontingenten voor de invoer van bananen

Publicatieblad Nr. L 055 van 26/02/2002 blz. 0027 - 0027


Verordening (EG) nr. 354/2002 van de Commissie

van 25 februari 2002

houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2228/2001 tot vaststelling, voor het jaar 2002, van de verminderingspercentages die moeten worden toegepast op de toewijzingsverzoeken van niet-traditionele marktdeelnemers in het kader van de tariefcontingenten voor de invoer van bananen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 404/93 van de Raad van 13 februari 1993 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector bananen(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2587/2001(2), en met name op artikel 20,

Gelet op Verordening (EG) nr. 896/2001 van de Commissie van 7 mei 2001 houdende toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 404/93 van de Raad ten aanzien van de regeling voor de invoer van bananen in de Gemeenschap(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 349/2002(4), en met name op artikel 9, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Overeenkomstig artikel 9, lid 2, van Verordening (EG) nr. 896/2001, heeft de Commissie, bij Verordening (EG) nr. 2228/2001(5) een verminderingspercentage vastgesteld dat voor 2002 moet worden toegepast op elk toewijzingsverzoek van niet-traditionele marktdeelnemers A/B en niet-traditionele marktdeelnemers C, rekening houdend met de door de lidstaten meegedeelde gegevens over het totale volume van de toewijzingsverzoeken van niet-traditionele marktdeelnemers A/B en niet-traditionele marktdeelnemers C. Deze bepalingen zijn vastgesteld zonder vooruit te lopen op de maatregelen die de Raad of de Commissie later eventueel neemt, en de marktdeelnemers kunnen zich niet op deze bepalingen beroepen als grond voor legitieme verwachtingen.

(2) Als gevolg van de wijziging, bij Verordening (EG) nr. 2587/2001, van het volume van de tariefcontingenten B en C en van de wijziging, bij Verordening (EG) nr. 349/2002, van de verdeling van het volume van tariefcontingent C over traditionele en niet-traditionele marktdeelnemers, dient het verminderingspercentage dat moet worden toegepast op de door elke niet-traditionele marktdeelnemer voor de tariefcontingenten A/B en C aangevraagde toewijzingen te worden aangepast.

(3) Verordening (EG) nr. 2228/2001 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(4) Gelet op de bij Verordening (EG) nr. 896/2001 vastgestelde termijnen moeten de bepalingen van deze verordening onmiddellijk in werking treden.

(5) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor bananen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 1 van Verordening (EG) nr. 2228/2001 wordt vervangen door: "Artikel 1

De overeenkomstig artikel 9, lid 2, van Verordening (EG) nr. 896/2001 in het kader van de tariefcontingenten A/B en C zoals bedoeld in artikel 18 van Verordening (EEG) nr. 404/93 aan elke niet-traditionele marktdeelnemer toe te wijzen hoeveelheid is gelijk aan het hierna vermelde percentage van de aangevraagde hoeveelheid:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

De bevoegde autoriteiten van de lidstaten delen de betrokken marktdeelnemers uiterlijk op 28 februari 2002 de overeenkomstig dit artikel toegewezen hoeveelheid mee.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 26 februari 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 25 februari 2002.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 47 van 25.2.1993, blz. 1.

(2) PB L 345 van 29.12.2001, blz. 13.

(3) PB L 126 van 8.5.2001, blz. 6.

(4) Zie bladzijde 17 van dit Publicatieblad.

(5) PB L 301 van 17.11.2001, blz. 10.