Home

Verordening (EG) nr. 452/2002 van de Commissie van 13 maart 2002 tot registratie van de invoer van gekweekte Atlantische zalm uit Noorwegen

Verordening (EG) nr. 452/2002 van de Commissie van 13 maart 2002 tot registratie van de invoer van gekweekte Atlantische zalm uit Noorwegen

Verordening (EG) nr. 452/2002 van de Commissie

van 13 maart 2002

tot registratie van de invoer van gekweekte Atlantische zalm uit Noorwegen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 384/96 van de Raad van 22 december 1995 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2238/2000(2), en met name op artikel 10, lid 5, en artikel 14, lid 5,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2026/97 van de Raad van 6 oktober 1997 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid van de Europese Gemeenschap zijn(3), met name op artikel 16, lid 4, en artikel 24, lid 5,

Na raadpleging van het Raadgevend Comité,

Overwegende hetgeen volgt:

A. PRODUCT

(1) Het product dat moet worden geregistreerd is gekweekte Atlantische zalm uit Noorwegen wanneer het naar de Gemeenschap wordt verkocht door de in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 772/1999 van de Raad(4) genoemde ondernemingen, welk product is ingedeeld onder de GN-codes ex 0302 12 00, ex 0303 22 00, ex 0304 10 13 en ex 0304 20 13 (hierna "het betrokken product" genoemd). Wilde Atlantische zalm, als omschreven in artikel 1, onder b), van genoemde verordening, dient hiervan te worden uitgesloten.

B. THANS GELDENDE MAATREGELEN

(2) Op het betrokken product zijn thans de volgende maatregelen van toepassing:

- definitieve antidumpingrechten en compenserende rechten die werden ingesteld bij Verordening (EG) nr. 772/1999, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 322/2002(5), in het kader van een herzieningsprocedure waarbij de eerder, bij Verordening (EG) nr. 1890/97(6) en Verordening (EG) nr. 1891/97(7) ingestelde antidumpingrechten respectievelijk compenserende recht werden ingetrokken en vervangen;

- verbintenissen die bij Besluit 97/634/EG van de Commissie(8), laatstelijk gewijzigd bij Besluit nr. 2002/157/EG(9), werden aanvaard van een groot aantal producenten/exporteurs uit Noorwegen, waarbij deze zich er onder meer toe verbonden bepaalde minimuminvoerprijzen in acht te nemen.

C. MOTIVERING VAN DE REGISTRATIE

(3) De Commissie heeft informatie ontvangen, volgens welke de prijzen van het betrokken product bij wederverkoop door een belangrijk groothandelsbedrijf in de Gemeenschap niet verenigbaar zijn met het prijsniveau waartoe de Noorse exporteurs zich hebben verbonden (dat wil zeggen dat de wederverkoopprijzen aanmerkelijk lager waren dan de minimuminvoerprijzen wanneer deze op hetzelfde handelsniveau werden gebracht).

(4) Daarnaast zou bij een onderzoek door de Deense autoriteiten naar de invoer van het betrokken product in Denemarken zijn gebleken dat ernstig inbreuk wordt gemaakt op de prijsverbintenissen. Ook bij het voorafgaande onderzoek in deze kwestie door de Commissie zouden aanwijzingen zijn gevonden dat de prijsverbintenissen niet geheel in acht worden genomen. Indien de EG-instellingen vaststellen dat een onderneming die is vrijgesteld van de bij artikel 1 van Verordening (EG) nr. 772/1999 ingestelde rechten, haar verbintenis niet nakomt, dan moet deze verbintenis worden opgezegd en moeten vanaf de datum van de inbreuk op de verbintenis met terugwerkende kracht antidumpingrechten en compenserende rechten worden geheven.

(5) De Commissie is daarom tot de conclusie gekomen dat er voldoende redenen zijn om de invoer van het betrokken product te laten registreren overeenkomstig artikel 14, lid 5, en artikel 10, lid 5, van Verordening (EG) nr. 384/96 en artikel 24, lid 5, en artikel 16, lid 4, van Verordening (EG) nr. 2026/97.

(6) Indien wordt vastgesteld dat inbreuk is gemaakt op de verbintenissen of dat deze zijn ingetrokken, kunnen met terugwerkende kracht rechten worden geheven van de goederen die vanaf de datum van de inbreuk of de intrekking in de Gemeenschap in het vrije verkeer zijn gebracht. Overeenkomstig artikel 10, lid 5, van Verordening (EG) nr. 384/96 en artikel 16, lid 4, van Verordening (EG) nr. 2026/97, en gezien het spoedeisende karakter van de zaak en de noodzaak dat de Commissie in dit geval snel optreedt, dient de betrokken invoer voor een periode van ten hoogste 90 dagen te worden geregistreerd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De douaneautoriteiten wordt de opdracht gegeven, overeenkomstig artikel 14, lid 5, van Verordening (EG) nr. 384/96 en artikel 24, lid 5, van Verordening (EG) nr. 2026/97, om de nodige maatregelen te nemen om de invoer in de Gemeenschap te registreren van gekweekte Atlantische zalm, van oorsprong uit Noorwegen, ingedeeld onder de GN-codes ex 0302 12 00 (Taric-codes 0302 12 00*21, 0302 12 00*22, 0302 12 00*23 en 0302 12 00*29 ), ex 0303 22 00 (Taric-codes 0303 22 00*21, 0303 22 00*22, 0303 22 00*23 en 0303 22 00*29 ), ex 0304 10 13 (Taric-code 0304 10 13*21 en 0304 10 13*29 ) en ex 0304 20 13 (Taric-code 0304 20 13*21 en 0304 20 13*29 ), die wordt uitgevoerd door de ondernemingen die zijn vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 772/1999.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 1 is 90 dagen van toepassing.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 13 maart 2002.

Voor de Commissie

Pascal Lamy

Lid van de Commissie

(1) PB L 56 van 6.3.1996, blz. 1.

(2) PB L 257 van 11.10.2000, blz. 2.

(3) PB L 288 van 21.10.1997, blz. 1.

(4) PB L 101 van 16.4.1999, blz. 1.

(5) PB L 51 van 22.2.2002, blz. 1.

(6) PB L 267 van 30.9.1997, blz. 1.

(7) PB L 267 van 30.9.1997, blz. 19.

(8) PB L 267 van 30.9.1997, blz. 81.

(9) PB L 51 van 22.2.2002, blz. 32.