Home

Verordening (EG) nr. 506/2002 van de Commissie van 21 maart 2002 houdende tijdelijke afwijking van Verordening (EG) nr. 1370/95 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen inzake de regeling van uitvoercertificaten in de sector varkensvlees

Verordening (EG) nr. 506/2002 van de Commissie van 21 maart 2002 houdende tijdelijke afwijking van Verordening (EG) nr. 1370/95 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen inzake de regeling van uitvoercertificaten in de sector varkensvlees

Verordening (EG) nr. 506/2002 van de Commissie van 21 maart 2002 houdende tijdelijke afwijking van Verordening (EG) nr. 1370/95 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen inzake de regeling van uitvoercertificaten in de sector varkensvlees

Publicatieblad Nr. L 079 van 22/03/2002 blz. 0011 - 0011


Verordening (EG) nr. 506/2002 van de Commissie

van 21 maart 2002

houdende tijdelijke afwijking van Verordening (EG) nr. 1370/95 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen inzake de regeling van uitvoercertificaten in de sector varkensvlees

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2759/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector varkensvlees(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1365/2000(2), en met name op artikel 8, lid 2, artikel 13, lid 12, en artikel 22,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In artikel 3, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1370/95 van de Commissie(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 505/2002(4), is bepaald dat de uitvoercertificaten worden afgegeven op de woensdag na de week waarin de certificaataanvragen zijn ingediend, voorzover intussen door de Commissie geen enkele bijzondere maatregel is getroffen.

(2) In verband met de feestdagen in het jaar 2002 en de daarmee gepaard gaande onregelmatige verschijning van het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, zal deze bedenktijd in sommige gevallen te kort zijn voor een behoorlijk marktbeheer en dan verlengd dienen te worden.

(3) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor varkensvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In afwijking van artikel 3, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1370/95 worden de certificaten waarvoor de aanvragen in de navolgende perioden zijn ingediend, afgegeven op de respectieve data zoals hierna vermeld, voorzover vóór die data geen enkele van de in lid 4 van dat artikel bedoelde bijzondere maatregelen is getroffen:

- periode van 25 tot en met 29 maart 2002, afgifte op 4 april 2002,

- periode van 13 tot en met 17 mei 2002, afgifte op 23 mei 2002,

- periode van 16 tot en met 20 december 2002, afgifte op 31 december 2002,

- periode van 23 tot en met 27 december 2002, afgifte op 6 januari 2003.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 maart 2002.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 282 van 1.11.1975, blz. 1.

(2) PB L 156 van 29.6.2000, blz. 5.

(3) PB L 133 van 17.6.1995, blz. 9.

(4) Zie bladzijde 9 van dit Publicatieblad.