Home

Verordening (EG) nr. 538/2002 van de Commissie van 25 maart 2002 tot aanvulling van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2400/96 betreffende de inschrijving van bepaalde benamingen in het "Register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen" bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

Verordening (EG) nr. 538/2002 van de Commissie van 25 maart 2002 tot aanvulling van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2400/96 betreffende de inschrijving van bepaalde benamingen in het "Register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen" bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

Verordening (EG) nr. 538/2002 van de Commissie van 25 maart 2002 tot aanvulling van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2400/96 betreffende de inschrijving van bepaalde benamingen in het "Register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen" bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

Publicatieblad Nr. L 082 van 26/03/2002 blz. 0004 - 0005


Verordening (EG) nr. 538/2002 van de Commissie

van 25 maart 2002

tot aanvulling van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2400/96 betreffende de inschrijving van bepaalde benamingen in het "Register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen" bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad van 14 juli 1992 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2796/2000 van de Commissie(2), en met name op artikel 6, leden 3 en 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Griekenland heeft overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 2081/92 bij de Commissie voor de benaming "Πατάτα Κάτω Νευροκοπίου)" (Patata Kato Nevrokopiou) een aanvraag tot registratie als beschermde geografische aanduiding ingediend.

(2) Overeenkomstig artikel 6, lid 1, van bovengenoemde verordening is geconstateerd dat deze aanvraag aan de voorschriften van die verordening voldoet en met name alle in artikel 4 van die verordening bedoelde gegevens bevat.

(3) Nadat de in de bijlage bij deze verordening opgenomen benaming in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen(3) was bekendgemaakt, is bij de Commissie geen bezwaar aangetekend in de zin van artikel 7 van Verordening (EEG) nr. 2081/92.

(4) Deze benaming komt dus in aanmerking voor inschrijving in het "Register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen" en bijgevolg voor bescherming in de hele Gemeenschap als beschermde geografische aanduiding.

(5) De bijlage bij deze verordening is een aanvulling op de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2400/96 van de Commissie(4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 245/2002(5),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 2400/96 wordt aangevuld met de in de bijlage bij deze verordening vermelde benaming, die in het in artikel 6, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 2081/92 bedoelde "Register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen" wordt ingeschreven als beschermde geografische aanduiding (BGA).

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 25 maart 2002.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 208 van 24.7.1992, blz. 1.

(2) PB L 324 van 21.12.2000, blz. 26.

(3) PB C 166 van 9.6.2001, blz. 29.

(4) PB L 327 van 18.12.1996, blz. 11.

(5) PB L 39 van 8.2.2002, blz. 12.

BIJLAGE

VOOR MENSELIJKE VOEDING BESTEMDE PRODUCTEN ZOALS BEDOELD IN BIJLAGE I BIJ HET VERDRAG

Groenten, fruit en granen

GRIEKENLAND

Πατάτα Κάτω Νευροκοπίου (BGA)

(Patata Kato Nevrokopiou)