Home

Verordening (EG) nr. 615/2002 van de Commissie van 10 april 2002 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge kwaliteit

Verordening (EG) nr. 615/2002 van de Commissie van 10 april 2002 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge kwaliteit

Verordening (EG) nr. 615/2002 van de Commissie van 10 april 2002 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge kwaliteit

Publicatieblad Nr. L 094 van 11/04/2002 blz. 0012 - 0012


Verordening (EG) nr. 615/2002 van de Commissie

van 10 april 2002

betreffende de afgifte van invoercertificaten voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge kwaliteit

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 936/97 van de Commissie van 27 mei 1997 betreffende de opening en de wijze van beheer van tariefcontingenten voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge kwaliteit en voor bevroren buffelvlees(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 361/2002(2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Verordening (EG) nr. 936/97 voorziet in de artikelen 4 en 5 de bepalingen voor het indienen en voor het afgeven van de invoercertificaten voor vlees zoals bedoeld in artikel 2, onder f).

(2) In artikel 2, onder f), van Verordening (EG) nr. 936/97 is de hoeveelheid vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge kwaliteit, van oorsprong en van herkomst uit de Verenigde Staten van Amerika en Canada, die in het tijdvak van 1 juli 2001 tot en met 30 juni 2002 onder bijzondere voorwaarden mag worden ingevoerd, vastgesteld op 11500 t.

(3) Er moet aan herinnerd worden dat de in deze verordening bedoelde certificaten slechts tijdens de gehele geldigheidsduur ervan gebruikt kunnen worden voorzover de veterinairrechtelijke voorschriften in acht worden genomen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Elke aanvraag om een invoercertificaat, die van 1 tot en met 5 april 2002 is ingediend voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge kwaliteit, zoals bedoeld in artikel 2, onder f), van Verordening (EG) nr. 936/97, wordt in haar geheel ingewilligd.

2. Aanvragen om certificaten kunnen overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EG) nr. 936/97 gedurende de eerste vijf dagen van de maand mei 2002 voor 9822,767 t worden ingediend.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 11 april 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 april 2002.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 137 van 28.5.1997, blz. 10.

(2) PB L 58 van 28.2.2002, blz. 5.