Home

Verordening (EG) nr. 622/2002 van de Commissie van 11 april 2002 tot vaststelling van termijnen voor het indienen van informatie voor de beoordeling van in levensmiddelen gebruikte chemisch gedefinieerde aromastoffen (Voor de EER relevante tekst)

Verordening (EG) nr. 622/2002 van de Commissie van 11 april 2002 tot vaststelling van termijnen voor het indienen van informatie voor de beoordeling van in levensmiddelen gebruikte chemisch gedefinieerde aromastoffen (Voor de EER relevante tekst)

Verordening (EG) nr. 622/2002 van de Commissie van 11 april 2002 tot vaststelling van termijnen voor het indienen van informatie voor de beoordeling van in levensmiddelen gebruikte chemisch gedefinieerde aromastoffen (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 095 van 12/04/2002 blz. 0010 - 0011


Verordening (EG) nr. 622/2002 van de Commissie

van 11 april 2002

tot vaststelling van termijnen voor het indienen van informatie voor de beoordeling van in levensmiddelen gebruikte chemisch gedefinieerde aromastoffen

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2232/96 van het Europees Parlement en de Raad van 28 oktober 1996 tot vaststelling van een communautaire procedure voor in of op levensmiddelen gebruikte of te gebruiken aromastoffen(1), en met name op artikel 4, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Verordening (EG) nr. 2232/96 beoogt de opstelling van een lijst van aromastoffen waarvan het gebruik met uitsluiting van enige andere aromastof wordt toegestaan. Die lijst moet worden opgesteld na beoordeling van de aromastoffen die in levensmiddelen worden gebruikt.

(2) Ingevolge genoemde verordening is bij Beschikking 1999/217/EG van de Commissie(2), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2002/113/EG(3), een repertorium van in levensmiddelen gebruikte aromastoffen vastgesteld.

(3) De voor de beoordeling van de stoffen in het repertorium te verstrekken informatie is gepreciseerd in Verordening (EG) nr. 1565/2000 van de Commissie van 18 juli 2000 tot vaststelling van de maatregelen die vereist zijn voor de vaststelling van een beoordelingsprogramma in toepassing van Verordening (EG) nr. 2232/96 van het Europees Parlement en de Raad(4).

(4) Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1565/2000 vermeldt de informatie die ter uitvoering van het beoordelingsprogramma moet worden verstrekt door de persoon die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen van de stof. Wanneer de informatie voor een bepaalde stof niet binnen één jaar na vaststelling van genoemde verordening beschikbaar komt, moet de Commissie op de hoogte gesteld worden van de datum waarop die informatie kan worden verstrekt.

(5) Gedurende het eerste jaar van het beoordelingsprogramma hebben de personen die verantwoordelijk zijn voor het in de handel brengen van de stoffen in het repertorium via de European Flavour and Fragrance Association gegevens ingediend voor een deel van de in Beschikking 1999/217/EG opgenomen stoffen en de Commissie de data meegedeeld waarop de gegevens voor de resterende stoffen konden worden ingediend.

(6) De Commissie kan nu termijnen vaststellen voor het indienen van de in artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1565/2000 genoemde informatie, zodat het beoordelingsproces soepel kan verlopen.

(7) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. De termijnen voor het indienen van informatie over aromastoffen krachtens artikel 3, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1565/2000 zijn vermeld in de bijlage.

2. Naar aanleiding van een met redenen omkleed verzoek van de persoon die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen van bedoelde stoffen kan de Commissie de termijn verlengen. Het verzoek moet voor het verstrijken van de termijn worden ingediend.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 11 april 2002.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB L 299 van 23.11.1996, blz. 1.

(2) PB L 84 van 27.3.1999, blz. 1.

(3) PB L 49 van 20.2.2002, blz. 1.

(4) PB L 180 van 19.7.2000, blz. 8.

BIJLAGE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>