Home

Verordening (EG) nr. 634/2002 van de Commissie van 12 april 2002 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs van boter voor de 48e inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2771/1999 bedoelde permanente inschrijving

Verordening (EG) nr. 634/2002 van de Commissie van 12 april 2002 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs van boter voor de 48e inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2771/1999 bedoelde permanente inschrijving

Verordening (EG) nr. 634/2002 van de Commissie van 12 april 2002 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs van boter voor de 48e inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2771/1999 bedoelde permanente inschrijving

Publicatieblad Nr. L 096 van 13/04/2002 blz. 0005 - 0005


Verordening (EG) nr. 634/2002 van de Commissie

van 12 april 2002

tot vaststelling van de maximumaankoopprijs van boter voor de 48e inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2771/1999 bedoelde permanente inschrijving

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 509/2002 van de Commissie(2), en met name op artikel 10,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In artikel 13 van Verordening (EG) nr. 2771/1999 van de Commissie van 16 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad ten aanzien van de interventiemaatregelen op de markt voor boter en room(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1614/2001(4), is bepaald dat, rekening houdende met de voor elke inschrijving ontvangen offertes, op basis van de geldende interventieprijs een maximumaankoopprijs wordt vastgesteld of kan worden besloten geen gevolg te geven aan de inschrijving.

(2) Met het oog op de ontvangen offertes dient de maximumaankoopprijs op onderstaand bedrag te worden vastgesteld.

(3) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelproducten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de 48e inschrijving die wordt gehouden in het kader van Verordening (EG) nr. 2771/1999 en waarvan de termijn voor de indiening van de offertes op 9 april 2002 is verstreken, wordt de maximumaankoopprijs vastgesteld op 295,38 EUR/100 kg.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 13 april 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 april 2002.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 48.

(2) PB L 79 van 22.3.2002, blz. 15.

(3) PB L 333 van 24.12.1999, blz. 11.

(4) PB L 214 van 8.8.2001, blz. 20.