Home

Verordening (EG) nr. 643/2002 van de Commissie van 12 april 2002 betreffende de afgifte van certificaten voor de invoer van knoflook

Verordening (EG) nr. 643/2002 van de Commissie van 12 april 2002 betreffende de afgifte van certificaten voor de invoer van knoflook

Verordening (EG) nr. 643/2002 van de Commissie van 12 april 2002 betreffende de afgifte van certificaten voor de invoer van knoflook

Publicatieblad Nr. L 096 van 13/04/2002 blz. 0021 - 0021


Verordening (EG) nr. 643/2002 van de Commissie

van 12 april 2002

betreffende de afgifte van certificaten voor de invoer van knoflook

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 565/2002 van de Commissie van 2 april 2002 tot vaststelling van de wijze van beheer van tariefcontingenten en invoering van een stelsel van oorsprongscertificaten, voor uit derde landen ingevoerde knoflook(1)

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In artikel 8, lid 2, van Verordening (EG) nr. 565/2002 is bepaald dat de Commissie, als de hoeveelheden waarvoor certificaten zijn aangevraagd de beschikbare hoeveelheden overtreffen, een algemeen verminderingspercentage vaststelt en de afgifte van dergelijke certificaten voor verdere aanvragen schorst.

(2) De hoeveelheden waarvoor op 8 en 9 april 2002 op grond van artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) nr. 565/2002 certificaten zijn aangevraagd voor producten van oorsprong uit China, overtreffen de beschikbare hoeveelheden. Derhalve moet worden vastgesteld in welke mate certificaten kunnen worden afgegeven en moet de afgifte van certificaten voor alle verdere aanvragen worden geschorst,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De op 8 en 9 april 2002 op grond van artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 565/2002 ingediende aanvragen voor certificaten voor de invoer van producten van oorsprong uit China die op 11 april 2002 aan de Commissie zijn doorgegeven, worden afgegeven voor een hoeveelheid van:

- 8,487 % van de gevraagde hoeveelheid, voor traditionele importeurs,

- 1,010 % van de gevraagde hoeveelheid, voor nieuwe importeurs.

Artikel 2

Aanvragen op grond van Verordening (EG) nr. 565/2002 voor certificaten voor de invoer van producten van oorsprong uit China die betrekking hebben op het kwartaal van 1 juni 2002 tot en met 31 augustus 2002 en die na 9 april 2002 zijn ingediend, worden afgewezen. Aanvragen voor het kwartaal van 1 september 2002 tot en met 30 november 2002 kunnen vanaf 8 juli 2002 worden ingediend.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 13 april 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 april 2002.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 86 van 3.4.2002, blz. 11.