Home

Verordening (EG) nr. 737/2002 van de Commissie van 29 april 2002 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 416/2002 tot vaststelling van buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt in de sector varkensvlees in Spanje

Verordening (EG) nr. 737/2002 van de Commissie van 29 april 2002 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 416/2002 tot vaststelling van buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt in de sector varkensvlees in Spanje

Verordening (EG) nr. 737/2002 van de Commissie van 29 april 2002 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 416/2002 tot vaststelling van buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt in de sector varkensvlees in Spanje

Publicatieblad Nr. L 113 van 30/04/2002 blz. 0011 - 0012


Verordening (EG) nr. 737/2002 van de Commissie

van 29 april 2002

houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 416/2002 tot vaststelling van buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt in de sector varkensvlees in Spanje

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2759/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector varkensvlees(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1365/2000(2), en met name op artikel 20,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Wegens het uitbreken van klassieke varkenspest in bepaalde productiegebieden in Spanje zijn bij Verordening (EG) nr. 416/2002 van de Commissie(3), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 574/2002(4), voor deze lidstaat buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de varkensvleesmarkt vastgesteld.

(2) Aangezien zich nieuwe gevallen van klassieke varkenspest hebben voorgedaan in Spanje, hebben de Spaanse autoriteiten op 12 april 2002 nieuwe beschermingsgebieden en toezichtsgebieden ingesteld. Het is dienstig de in bijlage II bij voornoemde verordening opgenomen lijst van gebieden die voor steun in aanmerking komen, met ingang van 16 april 2002 aan de actuele veterinaire situatie aan te passen.

(3) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor varkensvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 416/2002 wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 16 april 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 29 april 2002.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 282 van 1.11.1975, blz. 1.

(2) PB L 156 van 29.6.2000, blz. 5.

(3) PB L 63 van 6.3.2002, blz. 19.

(4) PB L 87 van 4.4.2002, blz. 26.

BIJLAGE

"BIJLAGE II

In de provincie Barcelona, de beschermingsgebieden en toezichtsgebieden als vastgesteld in de bijlagen I en II bij het besluit van de "Generalitat" van Catalonië van 9 april 2002, bekendgemaakt in het "Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya" (DOGC nr. 3614 van 12.4.2002, blz. 6317)."