Home

Verordening (EG) nr. 884/2002 van de Commissie van 28 mei 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1500/2001, teneinde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst uit Finse interventievoorraden betrekking heeft, tot 129995 ton te verhogen

Verordening (EG) nr. 884/2002 van de Commissie van 28 mei 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1500/2001, teneinde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst uit Finse interventievoorraden betrekking heeft, tot 129995 ton te verhogen

Verordening (EG) nr. 884/2002 van de Commissie van 28 mei 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1500/2001, teneinde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst uit Finse interventievoorraden betrekking heeft, tot 129995 ton te verhogen

Publicatieblad Nr. L 139 van 29/05/2002 blz. 0026 - 0027


Verordening (EG) nr. 884/2002 van de Commissie

van 28 mei 2002

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1500/2001, teneinde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst uit Finse interventievoorraden betrekking heeft, tot 129995 ton te verhogen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1666/2000(2), en met name op artikel 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In Verordening (EEG) nr. 2131/93 van de Commissie(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1630/2000(4), zijn de procedures en de voorwaarden voor de verkoop van granen door de interventiebureaus vastgesteld.

(2) Bij Verordening (EG) nr. 1500/2001 van de Commissie(5), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2417/2001(6), is een permanente openbare inschrijving opengesteld voor de uitvoer van 100000 ton gerst in het bezit van het Finse interventiebureau. Finland heeft de Commissie ervan in kennis gesteld dat haar interventiebureau voornemens is de hoeveelheid waarvoor de inschrijving voor uitvoer wordt gehouden, met 29995 ton te verhogen. De totale hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst uit Finse interventievoorraden betrekking heeft, moet tot 129995 ton worden verhoogd.

(3) Wegens de verhoging van de hoeveelheid waarop de inschrijving betrekking heeft, is het nodig wijzigingen aan te brengen in de lijst betreffende de gebieden en de opgeslagen hoeveelheden. Daartoe moet bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1500/2001 worden aangepast.

(4) De laatste deelinschrijving van de openbare inschrijvingen die is geopend bij Verordening (EG) nr. 1500/2001, dient later plaats te vinden.

(5) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1500/2001 wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 2 wordt gelezen: "Artikel 2

1. De inschrijving heeft betrekking op een hoeveelheid van ten hoogste 129995 ton gerst voor uitvoer naar alle derde landen, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika, Canada en Mexico.

2. De gebieden waar de 129995 ton gerst is opgeslagen, zijn vermeld in bijlage I.".

2. Artikel 5, lid 3, wordt vervangen door de volgende tekst: "3. De laatste deelinschrijving loopt af op 22 mei 2003 om 9.00 uur (tijd van Brussel).".

3. Bijlage I wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 mei 2002.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 181 van 1.7.1992, blz. 21.

(2) PB L 193 van 29.7.2000, blz. 1.

(3) PB L 191 van 31.7.1993, blz. 76.

(4) PB L 187 van 26.7.2000, blz. 24.

(5) PB L 199 van 24.7.2001, blz. 3.

(6) PB L 327 van 12.12.2001, blz. 7.

BIJLAGE

"BIJLAGE I

>RUIMTE VOOR DE TABEL>"