Home

Verordening (EG) nr. 1101/2002 van de Commissie van 24 juni 2002 tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1938/2001, (EG) nr. 1939/2001 en (EG) nr. 1940/2001 betreffende de opening van permanente openbare inschrijvingen voor de verkoop, op de markt van de Gemeenschap, van rijst uit de voorraad van respectievelijk het Spaanse, het Griekse en het Italiaanse interventiebureau, met het oog op verwerking in diervoeding

Verordening (EG) nr. 1101/2002 van de Commissie van 24 juni 2002 tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1938/2001, (EG) nr. 1939/2001 en (EG) nr. 1940/2001 betreffende de opening van permanente openbare inschrijvingen voor de verkoop, op de markt van de Gemeenschap, van rijst uit de voorraad van respectievelijk het Spaanse, het Griekse en het Italiaanse interventiebureau, met het oog op verwerking in diervoeding

Verordening (EG) nr. 1101/2002 van de Commissie van 24 juni 2002 tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1938/2001, (EG) nr. 1939/2001 en (EG) nr. 1940/2001 betreffende de opening van permanente openbare inschrijvingen voor de verkoop, op de markt van de Gemeenschap, van rijst uit de voorraad van respectievelijk het Spaanse, het Griekse en het Italiaanse interventiebureau, met het oog op verwerking in diervoeding

Publicatieblad Nr. L 166 van 25/06/2002 blz. 0016 - 0016


Verordening (EG) nr. 1101/2002 van de Commissie

van 24 juni 2002

tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1938/2001, (EG) nr. 1939/2001 en (EG) nr. 1940/2001 betreffende de opening van permanente openbare inschrijvingen voor de verkoop, op de markt van de Gemeenschap, van rijst uit de voorraad van respectievelijk het Spaanse, het Griekse en het Italiaanse interventiebureau, met het oog op verwerking in diervoeding

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22 december 1995 houdende een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 411/2002 van de Commissie(2), en met name op artikel 8, onder b),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Verordening (EEG) nr. 75/91 van de Commissie(3) zijn de procedures en de voorwaarden voor de verkoop van padie uit de voorraden van de interventiebureaus vastgesteld.

(2) In de Verordeningen (EG) nr. 1938/2001(4), (EG) nr. 1939/2001(5) en (EG) nr. 1940/2001(6) van de Commissie, alle laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 692/2002(7), is bepaald dat een deelinschrijving wordt gehouden op alle woensdagen, en zijn de woensdagen opgesomd waarop geen deelinschrijving plaatsvindt. Het wordt niet nodig geacht de voor woensdag 17 juli en 14 augustus 2002 geplande deelinschrijving te laten doorgaan. Omdat bij de lopende aanbesteding nog niet de volledige te koop aangeboden hoeveelheid is afgezet, moet de laatste deelinschrijving op een latere datum worden vastgesteld.

(3) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De leden 2 en 3 van artikel 5 van de Verordeningen (EG) nr. 1938/2001, (EG) nr. 1939/2001 en (EG) nr. 1940/2001 worden vervangen door: "2. Voor de volgende deelinschrijvingen verstrijkt de termijn voor de indiening van de biedingen telkens op woensdag om 12.00 uur (plaatselijke tijd Brussel), met uitzondering van 17 juli en 14 augustus 2002.

3. Voor de laatste deelinschrijving verstrijkt de termijn voor de indiening van de biedingen op 28 augustus 2002 om 12.00 uur (plaatselijke tijd Brussel).".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 24 juni 2002.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 329 van 30.12.1995, blz. 18.

(2) PB L 62 van 5.3.2002, blz. 27.

(3) PB L 9 van 12.1.1991, blz. 15.

(4) PB L 263 van 3.10.2001, blz. 11.

(5) PB L 263 van 3.10.2001, blz. 15.

(6) PB L 263 van 3.10.2001, blz. 19.

(7) PB L 107 van 24.4.2002, blz. 4.