Home

Verordening (EG) nr. 1180/2002 van de Commissie van 1 juli 2002 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor rundvlees, te koop aangeboden in het kader van de in Verordening (EG) nr. 1061/2002 bedoelde openbare inschrijving

Verordening (EG) nr. 1180/2002 van de Commissie van 1 juli 2002 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor rundvlees, te koop aangeboden in het kader van de in Verordening (EG) nr. 1061/2002 bedoelde openbare inschrijving

Verordening (EG) nr. 1180/2002 van de Commissie van 1 juli 2002 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor rundvlees, te koop aangeboden in het kader van de in Verordening (EG) nr. 1061/2002 bedoelde openbare inschrijving

Publicatieblad Nr. L 172 van 02/07/2002 blz. 0011 - 0012


Verordening (EG) nr. 1180/2002 van de Commissie

van 1 juli 2002

tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor rundvlees, te koop aangeboden in het kader van de in Verordening (EG) nr. 1061/2002 bedoelde openbare inschrijving

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2345/2001 van de Commissie(2), en met name op artikel 28, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Een openbare inschrijving heeft plaatsgevonden voor de verkoop van bepaalde hoeveelheden rundvlees, vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1061/2002 van de Commissie(3).

(2) Krachtens artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 2173/79 van de Commissie(4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2417/95(5), moeten de minimumverkoopprijzen van het vlees dat bij openbare inschrijving wordt verkocht, worden vastgesteld met inachtneming van de ontvangen aanbiedingen.

(3) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor rundvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De minimumverkoopprijzen van rundvlees voor de openbare inschrijving voorzien in Verordening (EG) nr. 1061/2002, waarvoor tot uiterlijk 25 juni 2002 aanbiedingen konden worden ingediend, zijn vastgesteld in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 2 juli 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 1 juli 2002.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 21.

(2) PB L 315 van 1.12.2001, blz. 29.

(3) PB L 162 van 20.6.2002, blz. 6.

(4) PB L 251 van 5.10.1979, blz. 12.

(5) PB L 248 van 14.10.1995, blz. 39.

ANEXO/BILAG/ANHANG/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA

>RUIMTE VOOR DE TABEL>