Home

Verordening (EG) nr. 1199/2002 van de Commissie van 3 juli 2002 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het B-stelsel in de sector groenten en fruit

Verordening (EG) nr. 1199/2002 van de Commissie van 3 juli 2002 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het B-stelsel in de sector groenten en fruit

Verordening (EG) nr. 1199/2002 van de Commissie van 3 juli 2002 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het B-stelsel in de sector groenten en fruit

Publicatieblad Nr. L 174 van 04/07/2002 blz. 0025 - 0026


Verordening (EG) nr. 1199/2002 van de Commissie

van 3 juli 2002

betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het B-stelsel in de sector groenten en fruit

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1961/2001 van de Commissie van 8 oktober 2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad wat de toekenning van uitvoerrestituties in de sector groenten en fruit betreft(1), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1176/2002(2), en met name op artikel 6, lid 7,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Verordening (EG) nr. 678/2002 van de Commissie(3) zijn de indicatieve hoeveelheden vastgesteld waarvoor niet voor voedselhulp bestemde uitvoercertificaten mogen worden afgegeven.

(2) Volgens de gegevens waarover de Commissie momenteel beschikt, zijn deze indicatieve hoeveelheden voor citroenen overschreden.

(3) Deze overschrijdingen vormen geen beletsel voor de inachtneming van de limieten die voortvloeien uit de overeenkomstig artikel 300 van het Verdrag gesloten overeenkomsten. Voor de in de periode van 15 mei tot 3 juni 2002 aangevraagde certificaten van het B-stelsel, voor alle producten, moet de toe te passen restitutie worden vastgesteld op het niveau dat gelijk is aan de indicatieve restitutie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de in artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1961/2001 bedoelde en tussen 15 mei en 3 juni 2002 aangevraagde uitvoercertificaten van het B-stelsel zijn de afgiftepercentages waarmee de aangevraagde hoeveelheden moeten worden vermenigvuldigd, en de toe te passen restituties vastgesteld in de bijlage bij deze verordening.

De vorige alinea is niet van toepassing op certificaten die zijn aangevraagd met het oog op de levering van voedselhulp zoals bedoeld in artikel 10, lid 4, van de in het kader van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguayronde gesloten overeenkomst inzake de landbouw.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 4 juli 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 3 juli 2002.

Voor de Commissie

J. M. Silva Rodríguez

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 268 van 9.10.2001, blz. 8.

(2) PB L 170 van 29.6.2002, blz. 69.

(3) PB L 104 van 20.4.2002, blz. 3.

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 3 juli 2002 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het B-stelsel in de sector groenten en fruit

Afgiftepercentages waarmee de aangevraagde hoeveelheden moeten worden vermenigvuldigd en restituties die moeten worden toegepast voor de tussen 15 mei en 3 juni 2002 aangevraagde certificaten van het B-stelsel

>RUIMTE VOOR DE TABEL>