Home

Verordening (EG) nr. 1207/2002 van de Commissie van 4 juli 2002 tot vaststelling van het definitieve steunbedrag voor gedroogde voedergewassen voor het verkoopseizoen 2001/2002

Verordening (EG) nr. 1207/2002 van de Commissie van 4 juli 2002 tot vaststelling van het definitieve steunbedrag voor gedroogde voedergewassen voor het verkoopseizoen 2001/2002

Verordening (EG) nr. 1207/2002 van de Commissie van 4 juli 2002 tot vaststelling van het definitieve steunbedrag voor gedroogde voedergewassen voor het verkoopseizoen 2001/2002

Publicatieblad Nr. L 176 van 05/07/2002 blz. 0009 - 0009


Verordening (EG) nr. 1207/2002 van de Commissie

van 4 juli 2002

tot vaststelling van het definitieve steunbedrag voor gedroogde voedergewassen voor het verkoopseizoen 2001/2002

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 603/95 van de Raad van 21 februari 1995 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector gedroogde voedergewassen(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1347/95(2), en met name op artikel 18,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In artikel 3, leden 2 en 3, van bovengenoemde Verordening (EG) nr. 603/95 zijn de steunbedragen vastgesteld die tijdens het verkoopseizoen 2001/2002 voor respectievelijk kunstmatig gedroogde voedergewassen en in de zon gedroogde voedergewassen aan de verwerkingsbedrijven worden toegekend, voor ten hoogste de in artikel 4, leden 1 en 3, van genoemde verordening vastgestelde maximumhoeveelheden.

(2) Blijkens de opgaven die door de lidstaten aan de Commissie zijn gedaan overeenkomstig artikel 15, onder a), tweede streepje, van Verordening (EG) nr. 785/95 van de Commissie van 6 april 1995 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 603/95 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector gedroogde voedergewassen(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1413/2001(4), is de gegarandeerde maximumhoeveelheid voor kunstmatig gedroogde voedergewassen overschreden. De gegarandeerde maximumhoeveelheid voor in de zon gedroogde voedergewassen is niet overschreden.

(3) Derhalve dient te worden bepaald dat het in bovengenoemde Verordening (EG) nr. 603/95 vastgestelde steunbedrag voor kunstmatig gedroogde voedergewassen moet worden gekort overeenkomstig artikel 5 van de genoemde verordening. Voor in de zon gedroogde voedergewassen dient het steunbedrag zonder korting aan de begunstigden te worden uitbetaald.

(4) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor gedroogde voedergewassen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in Verordening (EG) nr. 603/95 bedoelde steun voor gedroogde voedergewassen, waarvan het bedrag respectievelijk in artikel 3, lid 2, en artikel 3, lid 3, van genoemde verordening is vastgesteld voor respectievelijk kunstmatig gedroogde voedergewassen en in de zon gedroogde voedergewassen, wordt voor het verkoopseizoen 2001/2002 als volgt uitbetaald:

a) het steunbedrag voor kunstmatig gedroogde voedergewassen wordt uitbetaald na verlaging tot 68,70 EUR per ton in alle lidstaten,

b) het steunbedrag voor in de zon gedroogde voedergewassen wordt ongekort uitbetaald.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 4 juli 2002.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 63 van 21.3.1995, blz. 1.

(2) PB L 131 van 15.6.1995, blz. 1.

(3) PB L 79 van 7.4.1995, blz. 5.

(4) PB L 191 van 13.7.2001, blz. 8.