Home

Verordening (EG) nr. 1291/2002 van de Commissie van 16 juli 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 21/2002 betreffende de vaststelling van de voorzieningsbalansen en van de communautaire steun voor de ultraperifere regio's overeenkomstig de Verordeningen (EG) nr. 1452/2001, (EG) nr. 1453/2001 en (EG) nr. 1454/2001 van de Raad ten aanzien van eieren, slachtpluimvee en konijnen voor de Canarische Eilanden

Verordening (EG) nr. 1291/2002 van de Commissie van 16 juli 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 21/2002 betreffende de vaststelling van de voorzieningsbalansen en van de communautaire steun voor de ultraperifere regio's overeenkomstig de Verordeningen (EG) nr. 1452/2001, (EG) nr. 1453/2001 en (EG) nr. 1454/2001 van de Raad ten aanzien van eieren, slachtpluimvee en konijnen voor de Canarische Eilanden

Verordening (EG) nr. 1291/2002 van de Commissie van 16 juli 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 21/2002 betreffende de vaststelling van de voorzieningsbalansen en van de communautaire steun voor de ultraperifere regio's overeenkomstig de Verordeningen (EG) nr. 1452/2001, (EG) nr. 1453/2001 en (EG) nr. 1454/2001 van de Raad ten aanzien van eieren, slachtpluimvee en konijnen voor de Canarische Eilanden

Publicatieblad Nr. L 188 van 17/07/2002 blz. 0003 - 0004


Verordening (EG) nr. 1291/2002 van de Commissie

van 16 juli 2002

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 21/2002 betreffende de vaststelling van de voorzieningsbalansen en van de communautaire steun voor de ultraperifere regio's overeenkomstig de Verordeningen (EG) nr. 1452/2001, (EG) nr. 1453/2001 en (EG) nr. 1454/2001 van de Raad ten aanzien van eieren, slachtpluimvee en konijnen voor de Canarische Eilanden

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1454/2001 van de Raad van 28 juni 2001 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Canarische Eilanden en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 1601/92 (Poseican)(1), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1195/2002(2), en met name op artikel 3, lid 6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Verordening (EG) nr. 21/2002 van de Commissie(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 679/2002(4), worden voorzieningsbalansen en communautaire steun voor de ultraperifere regio's vastgesteld overeenkomstig de Verordeningen (EG) nr. 1452/2001(5) en (EG) nr. 1453/2001(6) van de Raad en Verordening (EG) nr. 1454/2001.

(2) De in bijlage III, deel 11, vastgestelde aantallen grootouders en ouders van vrouwelijke kuikens (GN-code ex 0105 11 ) worden niet benut omdat de steun ter compensatie van de tamelijk hoge vervoerskosten ontoereikend is. Deze steun moet derhalve worden verhoogd.

(3) Eenvoudigheidshalve en met het oog op de vaststelling van de steun voor levering van de in bijlage III, deel 11, genoemde producten aan de Canarische Eilanden moet worden voorzien in een vaste verwijzing naar de verordeningen tot vaststelling van de uitvoerrestitutie voor vergelijkbare producten, wanneer een dergelijke restitutie wordt toegekend.

(4) Verordening (EG) nr. 21/2002 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor slachtpluimvee en eieren,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage III (Canarische Eilanden) van Verordening (EG) nr. 21/2002 wordt als volgt gewijzigd:

- Deel 11 wordt vervangen door: "Deel 11

Eieren, pluimvee, konijnen

Geraamde voorzieningsbalans en communautaire steun voor de voorziening met producten uit de Gemeenschap per kalenderjaar

>RUIMTE VOOR DE TABEL>"

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 juli 2002.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 198 van 21.7.2001, blz. 45.

(2) PB L 174 van 4.7.2002, blz. 11.

(3) PB L 8 van 11.1.2002, blz. 15.

(4) PB L 104 van 20.4.2002, blz. 6.

(5) PB L 198 van 21.7.2001, blz. 11.

(6) PB L 198 van 21.7.2001, blz. 26.