Home

Verordening (EG) nr. 1304/2002 van de Commissie van 18 juli 2002 houdende rectificatie van Verordening (EG) nr. 1116/2002 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector varkensvlees, die in juni 2002 worden ingediend op grond van de regeling die is vastgesteld in de door de Gemeenschap gesloten overeenkomsten met de Republiek Polen, de Republiek Hongarije, de Tsjechische Republiek, de Slowaakse Republiek, Bulgarije en Roemenië

Verordening (EG) nr. 1304/2002 van de Commissie van 18 juli 2002 houdende rectificatie van Verordening (EG) nr. 1116/2002 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector varkensvlees, die in juni 2002 worden ingediend op grond van de regeling die is vastgesteld in de door de Gemeenschap gesloten overeenkomsten met de Republiek Polen, de Republiek Hongarije, de Tsjechische Republiek, de Slowaakse Republiek, Bulgarije en Roemenië

Verordening (EG) nr. 1304/2002 van de Commissie van 18 juli 2002 houdende rectificatie van Verordening (EG) nr. 1116/2002 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector varkensvlees, die in juni 2002 worden ingediend op grond van de regeling die is vastgesteld in de door de Gemeenschap gesloten overeenkomsten met de Republiek Polen, de Republiek Hongarije, de Tsjechische Republiek, de Slowaakse Republiek, Bulgarije en Roemenië

Publicatieblad Nr. L 191 van 19/07/2002 blz. 0011 - 0012


Verordening (EG) nr. 1304/2002 van de Commissie

van 18 juli 2002

houdende rectificatie van Verordening (EG) nr. 1116/2002 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector varkensvlees, die in juni 2002 worden ingediend op grond van de regeling die is vastgesteld in de door de Gemeenschap gesloten overeenkomsten met de Republiek Polen, de Republiek Hongarije, de Tsjechische Republiek, de Slowaakse Republiek, Bulgarije en Roemenië

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1898/97 van de Commissie van 29 september 1997 houdende vaststelling van bepalingen voor de uitvoering, in de sector varkensvlees, van de regeling waarin is voorzien bij de Verordeningen (EG) nr. 1727/2000, (EG) nr. 2290/2000, (EG) nr. 2433/2000, (EG) nr. 2434/2000, (EG) nr. 2435/2000 en (EG) nr. 2851/2000 van de Raad, en houdende intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 2698/93 en (EG) nr. 1590/94(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1006/2001(2), en met name op artikel 4, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

In bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1116/2002 van de Commissie(3) is de totale beschikbare hoeveelheid voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2002 vastgesteld waarvoor invoercertificaten aangevraagd kunnen worden. Er is een fout in de berekening van deze hoeveelheden geslopen. De betrokken verordening moet derhalve gerectificeerd worden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1116/2002 wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 19 juli 2002.

Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 juli 2002.

Voor de Commissie

J. M. Silva Rodríguez

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 267 van 30.9.1997, blz. 58.

(2) PB L 140 van 24.5.2001, blz. 13.

(3) PB L 168 van 27.6.2002, blz. 36.

BIJLAGE

"BIJLAGE II

>RUIMTE VOOR DE TABEL>"