Home

Verordening (EG) nr. 1336/2002 van de Commissie van 23 juli 2002 tot bepaling van de mate waarin de in juli 2002 ingediende aanvragen om een invoerrecht voor jonge mannelijke mestrunderen ingewilligd kunnen worden

Verordening (EG) nr. 1336/2002 van de Commissie van 23 juli 2002 tot bepaling van de mate waarin de in juli 2002 ingediende aanvragen om een invoerrecht voor jonge mannelijke mestrunderen ingewilligd kunnen worden

Verordening (EG) nr. 1336/2002 van de Commissie van 23 juli 2002 tot bepaling van de mate waarin de in juli 2002 ingediende aanvragen om een invoerrecht voor jonge mannelijke mestrunderen ingewilligd kunnen worden

Publicatieblad Nr. L 195 van 24/07/2002 blz. 0024 - 0024


Verordening (EG) nr. 1336/2002 van de Commissie

van 23 juli 2002

tot bepaling van de mate waarin de in juli 2002 ingediende aanvragen om een invoerrecht voor jonge mannelijke mestrunderen ingewilligd kunnen worden

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1126/2002 van de Commissie van 27 juni 2002 betreffende de opening en de wijze van beheer van een tariefcontingent voor de invoer van jonge mannelijke mestrunderen (1 juli 2002 tot en met 30 juni 2003)(1), en met name op artikel 4, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

In artikel 1, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1126/2002 is vastgesteld hoeveel jonge mannelijke runderen in de periode van 1 juli 2002 tot en met 30 juni 2003 onder bijzondere voorwaarden mogen worden ingevoerd. De aangevraagde hoeveelheden zijn groter dan de op grond van artikel 2, lid 1, onder c), van die verordening beschikbare hoeveelheden. Het is derhalve dienstig de gevraagde hoeveelheden proportioneel te verminderen overeenkomstig artikel 4, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1126/2002,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Aan elke aanvraag in andere lidstaten dan Italië en Griekenland om een invoerrecht krachtens artikel 2, lid 3, tweede alinea, derde streepje, van Verordening (EG) nr. 1126/2002 wordt voldaan voor 4,8818 % van de gevraagde hoeveelheid.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 24 juli 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 juli 2002.

Voor de Commissie

J. M. Silva Rodríguez

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 169 van 28.6.2002, blz. 10.