Home

Verordening (EG) nr. 1390/2002 van de Commissie van 30 juli 2002 tot vaststelling van de productierestitutie voor in de chemische industrie gebruikte witte suiker

Verordening (EG) nr. 1390/2002 van de Commissie van 30 juli 2002 tot vaststelling van de productierestitutie voor in de chemische industrie gebruikte witte suiker

Verordening (EG) nr. 1390/2002 van de Commissie van 30 juli 2002 tot vaststelling van de productierestitutie voor in de chemische industrie gebruikte witte suiker

Publicatieblad Nr. L 201 van 31/07/2002 blz. 0035 - 0035


Verordening (EG) nr. 1390/2002 van de Commissie

van 30 juli 2002

tot vaststelling van de productierestitutie voor in de chemische industrie gebruikte witte suiker

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad van 19 juni 2001 houdende een gemeeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker(1), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 680/2002 van de Commissie(2),en met name op artikel 7, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Overeenkomstig artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1260/2001 kan worden besloten om restituties bij de productie te verlenen voor de in artikel 1, lid 1, onder a) en f), genoemde producten, voor de onder d) van hetzelfde lid genoemde stropen, en voor chemisch zuivere fructose (levulose) van GN-code 1702 50 00 als tussenproduct, die zich in een van de in artikel 23, lid 2, van het Verdrag bedoelde situaties bevinden en worden gebruikt bij de vervaardiging van bepaalde producten van de chemische industrie.

(2) In Verordening (EG) nr. 1265/2001 van de Commissie van 27 juni 2001 houdende vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad, wat de productierestitutie voor bepaalde in de chemische industrie gebruikte producten van de sector suiker betreft(3), zijn de regels vastgesteld voor de vaststelling van de productierestituties en zijn de chemische producten aangegeven waarvoor een productierestitutie voor de gebruikte basisproducten kan worden verleend. In de artikelen 5, 6 en 7 van Verordening (EG) nr. 1265/2001 is bepaald dat de productierestitutie voor ruwe suiker, sacharosestroop en isoglucose in ongewijzigde staat, volgens voor elk van die basisproducten geldende voorschriften, wordt afgeleid van de productierestitutie voor witte suiker.

(3) In artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1265/2001 is bepaald dat de productierestitutie voor witte suiker maandelijks wordt vastgesteld voor perioden die op de eerste van iedere maand beginnen. De productierestitutie kan tussentijds worden gewijzigd bij een belangrijke wijziging van de communautaire suikerprijs en/of de wereldmarktprijs voor suiker. Toepassing van de genoemde bepalingen leidt ertoe de productierestitutie voor de in artikel 1 vermelde periode vast te stellen op het eveneens in dat artikel vermelde niveau.

(4) De gewijzigde definities van witte en ruwe suiker die zijn vastgesteld in artikel 1, lid 2, onder a) en b), van Verordening (EG) nr. 1260/2001, brengen met zich mee dat gearomatiseerde suiker of suiker waaraan kleurstoffen of andere stoffen zijn toegevoegd niet meer onder die definities vallen en bijgevolg die producten als "andere suiker" moeten worden beschouwd. Volgens artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1265/2001 geven deze producten echter als basisproduct recht op de productierestitutie. Daarom moet voor de bepaling van de productierestitutie voor deze producten een berekeningsmethode worden vastgesteld die wordt gebaseerd op het sacharosegehalte van de betrokken producten.

(5) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor suiker,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1265/2001 bedoelde productierestitutie voor witte suiker wordt vastgesteld op 41,310 EUR per 100 kg netto.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 augustus 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 juli 2002.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 178 van 30.6.2001, blz. 1.

(2) PB L 104 van 20.4.2002, blz. 26.

(3) PB L 178 van 30.6.2001, blz. 63.