Home

Verordening (EG) nr. 1741/2002 van de Commissie van 30 september 2002 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor rundvlees, te koop aangeboden in het kader van de in Verordening (EG) nr. 1655/2002 bedoelde openbare inschrijving

Verordening (EG) nr. 1741/2002 van de Commissie van 30 september 2002 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor rundvlees, te koop aangeboden in het kader van de in Verordening (EG) nr. 1655/2002 bedoelde openbare inschrijving

Verordening (EG) nr. 1741/2002 van de Commissie van 30 september 2002 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor rundvlees, te koop aangeboden in het kader van de in Verordening (EG) nr. 1655/2002 bedoelde openbare inschrijving

Publicatieblad Nr. L 263 van 01/10/2002 blz. 0024 - 0025


Verordening (EG) nr. 1741/2002 van de Commissie

van 30 september 2002

tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor rundvlees, te koop aangeboden in het kader van de in Verordening (EG) nr. 1655/2002 bedoelde openbare inschrijving

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2345/2001 van de Commissie(2), en met name op artikel 28, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Een openbare inschrijving heeft plaatsgevonden voor de verkoop van bepaalde hoeveelheden rundvlees, vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1655/2002 van de Commissie(3).

(2) Krachtens artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 2173/79 van de Commissie(4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2417/95(5), moeten de minimumverkoopprijzen van het vlees dat bij openbare inschrijving wordt verkocht, worden vastgesteld met inachtneming van de ontvangen aanbiedingen.

(3) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor rundvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De minimumverkoopprijzen van rundvlees voor de openbare inschrijving voorzien in Verordening (EG) nr. 1655/2002, waarvoor tot uiterlijk 24 september 2002 aanbiedingen konden worden ingediend, zijn vastgesteld in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 september 2002.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 21.

(2) PB L 315 van 1.12.2001, blz. 29.

(3) PB L 250 van 18.9.2002, blz. 6.

(4) PB L 251 van 5.10.1979, blz. 12.

(5) PB L 248 van 14.10.1995, blz. 39.

ANEXO/BILAG/ANHANG/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA

>RUIMTE VOOR DE TABEL>