Home

Verordening (EG) nr. 1792/2002 van de Commissie van 9 oktober 2002 houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 449/2001 ten aanzien van de aanvraag om vervroegde betaling van de steun voor tomaten voor het verkoopseizoen 2002/2003

Verordening (EG) nr. 1792/2002 van de Commissie van 9 oktober 2002 houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 449/2001 ten aanzien van de aanvraag om vervroegde betaling van de steun voor tomaten voor het verkoopseizoen 2002/2003

Verordening (EG) nr. 1792/2002 van de Commissie van 9 oktober 2002 houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 449/2001 ten aanzien van de aanvraag om vervroegde betaling van de steun voor tomaten voor het verkoopseizoen 2002/2003

Publicatieblad Nr. L 272 van 10/10/2002 blz. 0009 - 0010


Verordening (EG) nr. 1792/2002 van de Commissie

van 9 oktober 2002

houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 449/2001 ten aanzien van de aanvraag om vervroegde betaling van de steun voor tomaten voor het verkoopseizoen 2002/2003

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad van 28 oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector verwerkte producten op basis van groenten en fruit(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 453/2002 van de Commissie(2), en met name op artikel 6, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In artikel 12 van Verordening (EG) nr. 449/2001 van de Commissie van 2 maart 2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad wat de steunregeling voor verwerkte producten op basis van groenten en fruit betreft(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1426/2002(4), zijn de voorschriften vastgesteld met betrekking tot de steunaanvragen die de verenigingen van tomaten-, perziken- of perentelers bij de door de lidstaat aangewezen instantie indienen. Op grond van lid 3 van dat artikel kan een lidstaat besluiten dat een aanvraag om vervroegde betaling van de steun tot en met 30 september kan worden ingediend voor de totale hoeveelheid tomaten die tot en met 15 september voor verwerking geleverd is.

(2) In artikel 13, lid 3, van Verordening (EG) nr. 449/2001 zijn de voorschriften vastgesteld met betrekking tot de uitkering door de bevoegde instantie van de lidstaat van het aan de begunstigde verschuldigde bedrag waarvoor vervroegde steun is aangevraagd op grond van artikel 12, lid 3. Dit bedrag moet tussen 16 en 31 oktober worden uitbetaald.

(3) In het lopende verkoopseizoen voor tomaten was het weer, vooral in Italië, uitzonderlijk slecht. Daardoor is de uiterlijk op 15 september voor verwerking te leveren hoeveelheid basisproduct aanzienlijk lager dan normaal. Als gevolg daarvan kan slechts voor geringe hoeveelheden vervroegde steun worden aangevraagd. De telers zullen derhalve veel minder steun ontvangen dan het bedrag waarop zij hadden gerekend, zodat ze in een moeilijke positie dreigen te komen.

(4) Om de telers in deze uitzonderlijke omstandigheden niet financieel te benadelen, moet uitsluitend voor dit verkoopseizoen worden toegestaan dat de aanvraag om vervroegde steun voor tomaten tot en met 10 oktober wordt ingediend voor de hoeveelheid tomaten die tot en met 30 september voor verwerking geleverd is, voorzover dit geen afbreuk doet aan de controles in het kader van de productiesteunregeling. Bijgevolg moet ook worden toegestaan dat wordt afgeweken van de data voor de uitbetaling, door de bevoegde instantie van de lidstaat, van het aan de begunstigde verschuldigde bedrag waarvoor de vervroegde steun is aangevraagd, en dat de hoeveelheden in de definitieve steunaanvraag anders worden uitgesplitst.

(5) Aangezien de toestand dringend maatregelen vereist, moet deze verordening onmiddellijk in werking treden.

(6) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor verwerkte producten op basis van groenten en fruit,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor het verkoopseizoen 2002/2003 kan de lidstaat in afwijking van artikel 12, lid 3, van Verordening (EG) nr. 449/2001 ertoe besluiten dat een aanvraag om vervroegde betaling van de steun tot en met 10 oktober 2002 kan worden ingediend voor de totale hoeveelheid tomaten die tot en met 30 september 2002 voor verwerking geleverd is, voorzover dit geen nadelige gevolgen heeft voor de controles in het raam van de productiesteunregeling.

Artikel 2

1. In afwijking van artikel 13, lid 3, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 449/2001 betaalt de bevoegde instantie van de lidstaat bij toepassing van de in artikel 1 genoemde uitzonderingsregeling het verschuldigde bedrag tussen 16 oktober en 15 november 2002 uit.

2. Wanneer een aanvraag om vervroegde steun op grond van artikel 1 wordt ingediend, worden bovendien de hoeveelheden waarop de definitieve steunaanvraag betrekking heeft, in afwijking van artikel 13, lid 3, zesde alinea, van Verordening (EG) nr. 449/2001 uitgesplitst in twee perioden, waarvan de ene loopt tot en met 30 september en de andere ingaat op 1 oktober.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 9 oktober 2002.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 297 van 21.11.1996, blz. 29.

(2) PB L 72 van 14.3.2002, blz. 9.

(3) PB L 64 van 6.3.2001, blz. 16.

(4) PB L 206 van 3.8.2002, blz. 4.