Home

Verordening (EG) nr. 1838/2002 van de Commissie van 15 oktober 2002 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor rijst met ACS-LGO-oorsprongscumulatie, die in de eerste vijf werkdagen van oktober 2002 op grond van Verordening (EG) nr. 2603/97 zijn aangevraagd

Verordening (EG) nr. 1838/2002 van de Commissie van 15 oktober 2002 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor rijst met ACS-LGO-oorsprongscumulatie, die in de eerste vijf werkdagen van oktober 2002 op grond van Verordening (EG) nr. 2603/97 zijn aangevraagd

Verordening (EG) nr. 1838/2002 van de Commissie van 15 oktober 2002 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor rijst met ACS-LGO-oorsprongscumulatie, die in de eerste vijf werkdagen van oktober 2002 op grond van Verordening (EG) nr. 2603/97 zijn aangevraagd

Publicatieblad Nr. L 278 van 16/10/2002 blz. 0015 - 0015


Verordening (EG) nr. 1838/2002 van de Commissie

van 15 oktober 2002

betreffende de afgifte van invoercertificaten voor rijst met ACS-LGO-oorsprongscumulatie, die in de eerste vijf werkdagen van oktober 2002 op grond van Verordening (EG) nr. 2603/97 zijn aangevraagd

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1706/98 van de Raad van 20 juli 1998 tot vaststelling van de regeling voor landbouwproducten en door verwerking daarvan verkregen goederen, van oorsprong uit de staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (de ACS-staten) en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 715/90(1),

Gelet op Besluit 2001/822/EG van de Raad van 27 november 2001 betreffende de associatie van de LGO met de Europese Gemeenschap ("LGO-besluit")(2),

Gelet op Verordening (EG) nr. 2603/97 van de Commissie van 16 december 1997 houdende uitvoeringsbepalingen voor de invoer van rijst van oorsprong uit de ACS-staten of uit de landen en gebieden overzee (LGO)(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 174/2002(4), en met name op artikel 9, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In artikel 9, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2603/97 is bepaald dat de Commissie binnen tien dagen, te rekenen vanaf de laatste dag van de termijn voor de mededeling van de lidstaten, beslist in welke mate gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen.

(2) De aanvragen die voor invoer met oorsprongscumulatie uit de minst ontwikkelde ACS/LGO zijn ingediend, betreffen geringere hoeveelheden dan de beschikbare hoeveelheden. Overeenkomstig artikel 6, lid 4, van Verordening (EG) nr. 2603/97 kan het saldo dus worden gebruikt om te voldoen aan de aanvragen voor invoer van oorsprong uit de Nederlandse Antillen en Aruba,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de invoercertificaataanvragen voor rijst die de eerste vijf werkdagen van oktober 2002 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2603/97 zijn ingediend en waarvan de Commissie in kennis is gesteld, worden certificaten afgegeven voor de in de aanvragen vermelde hoeveelheden.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 16 oktober 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 oktober 2002.

Voor de Commissie

J. M. Silva Rodríguez

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 215 van 1.8.1998, blz. 12.

(2) PB L 314 van 30.11.2001, blz. 1.

(3) PB L 351 van 23.12.1997, blz. 22.

(4) PB L 30 van 31.1.2002, blz. 33.