Home

Verordening (EG) nr. 1858/2002 van de Commissie van 17 oktober 2002 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector slachtpluimvee

Verordening (EG) nr. 1858/2002 van de Commissie van 17 oktober 2002 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector slachtpluimvee

Verordening (EG) nr. 1858/2002 van de Commissie van 17 oktober 2002 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector slachtpluimvee

Publicatieblad Nr. L 280 van 18/10/2002 blz. 0013 - 0014


Verordening (EG) nr. 1858/2002 van de Commissie

van 17 oktober 2002

tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector slachtpluimvee

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2777/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector slachtpluimvee(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 493/2002 van de Commissie(2), en met name op artikel 8, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EEG) nr. 2777/75 kan het verschil tussen de prijzen op de wereldmarkt en in de Gemeenschap van de producten genoemd in artikel 1, lid 1, van deze verordening overbrugd worden door een restitutie bij uitvoer.

(2) De toepassing van deze regels en criteria op de huidige marktsituatie in de sector slachtpluimvee leidt tot de vaststelling van een restitutiebedrag waardoor de Gemeenschap aan de internationale handel kan deelnemen en waarbij ook rekening gehouden wordt met de aard van de uitvoer van deze producten alsmede met hun huidige belang.

(3) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor slachtpluimvee en eieren,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De lijst van producten bij uitvoer waarvan de in artikel 8 van Verordening (EEG) nr. 2777/75 bedoelde restitutie wordt toegekend, alsmede de bedragen van deze restituties, worden vastgesteld in de bijlage.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 18 oktober 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 oktober 2002.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 282 van 1.11.1975, blz. 77.

(2) PB L 77 van 20.3.2002, blz. 7.

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 17 oktober 2002 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector slachtpluimvee

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

NB:

De codes van de producten en de codes van de bestemmingen serie "A" zijn vastgesteld in Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie (PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1), zoals gewijzigd.

De numerieke codes voor de bestemmingen zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 2020/2001 van de Commissie (PB L 273 van 16.10.2001, blz. 6).

De andere bestemmingen worden als volgt vastgesteld:

V01 Uitvoer naar Angola, Saudi-Arabië, Koeweit, Bahrein, Qatar, Oman, de Verenigde Arabische Emiraten, Jordanië, Jemen, Libanon, Irak en Iran

V03 Uitvoer naar alle bestemmingen, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika en de zones A24 en A26

V04 Uitvoer naar alle bestemmingen, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika en Estland.