Home

Verordening (EG) nr. 2070/2002 van de Commissie van 21 november 2002 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de zestiende deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1331/2002

Verordening (EG) nr. 2070/2002 van de Commissie van 21 november 2002 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de zestiende deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1331/2002

Verordening (EG) nr. 2070/2002 van de Commissie van 21 november 2002 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de zestiende deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1331/2002

Publicatieblad Nr. L 318 van 22/11/2002 blz. 0011 - 0011


Verordening (EG) nr. 2070/2002 van de Commissie

van 21 november 2002

tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de zestiende deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1331/2002

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1260/2001 van de Raad van 19 juni 2001 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker(1), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 680/2002 van de Commissie(2), en met name op artikel 27, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Krachtens Verordening (EG) nr. 1331/2002 van de Commissie van 23 juli 2002 inzake een permanente inschrijving voor het verkoopseizoen 2002/2003 voor de vaststelling van heffingen en/of restituties bij uitvoer van witte suiker(3) worden deelinschrijvingen gehouden voor de uitvoer van deze suiker.

(2) Overeenkomstig de bepalingen van artikel 9, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1331/2002 naar gelang van het geval, wordt een maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer vastgesteld voor de betrokken deelinschrijving, waarbij met name rekening wordt gehouden met de situatie en de te verwachten ontwikkeling van de suikermarkt in de Gemeenschap en daarbuiten.

(3) Na onderzoek van de offertes moeten de in artikel 1 bedoelde bepalingen worden vastgesteld voor de zestiende deelinschrijving.

(4) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor suiker,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de zestiende deelinschrijving voor witte suiker, gehouden krachtens Verordening (EG) nr. 1331/2002, wordt het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer vastgesteld op 47,439 EUR/100 kg.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 22 november 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 november 2002.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 178 van 30.6.2001, blz. 1.

(2) PB L 104 van 20.4.2002, blz. 26.

(3) PB L 195 van 24.7.2002, blz. 6.