Home

Verordening (EG) nr. 2157/2002 van de Commissie van 4 december 2002 tot vaststelling van de verdeling van 5000 ton korte vlasvezels en hennepvezels in gegarandeerde nationale hoeveelheden voor Denemarken, Griekenland, Ierland, Italië en Luxemburg voor het verkoopseizoen 2002/2003

Verordening (EG) nr. 2157/2002 van de Commissie van 4 december 2002 tot vaststelling van de verdeling van 5000 ton korte vlasvezels en hennepvezels in gegarandeerde nationale hoeveelheden voor Denemarken, Griekenland, Ierland, Italië en Luxemburg voor het verkoopseizoen 2002/2003

Verordening (EG) nr. 2157/2002 van de Commissie van 4 december 2002 tot vaststelling van de verdeling van 5000 ton korte vlasvezels en hennepvezels in gegarandeerde nationale hoeveelheden voor Denemarken, Griekenland, Ierland, Italië en Luxemburg voor het verkoopseizoen 2002/2003

Publicatieblad Nr. L 328 van 05/12/2002 blz. 0009 - 0009


Verordening (EG) nr. 2157/2002 van de Commissie

van 4 december 2002

tot vaststelling van de verdeling van 5000 ton korte vlasvezels en hennepvezels in gegarandeerde nationale hoeveelheden voor Denemarken, Griekenland, Ierland, Italië en Luxemburg voor het verkoopseizoen 2002/2003

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1673/2000 van de Raad van 27 juli 2000 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector vezelvlas en -hennep(1), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 651/2002 van de Commissie(2), en met name op artikel 9,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In artikel 8, lid 1, van Verordening (EG) nr. 245/2001 van de Commissie van 5 februari 2001 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1673/2000 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector vezelvlas en -hennep(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 651/2002, is bepaald dat de verdeling van 5000 ton korte vlasvezels en hennepvezels in gegarandeerde nationale hoeveelheden, als bedoeld in artikel 3, lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 1673/2000, voor het lopende verkoopseizoen vóór 16 november moet plaatsvinden. Daartoe heeft Italië de Commissie de gegevens verstrekt betreffende de oppervlakten waarvoor een aankoop-verkoopcontract, een verwerkingsverbintenis of een contract voor loonverwerking bestaat en betreffende de schatting van de opbrengsten aan stro en vezels van vlas en hennep. Denemarken, Griekenland, Ierland en Luxemburg hebben medegedeeld dat zij in het verkoopseizoen 2002/2003 geen vezelvlas of -hennep zullen produceren. Ramingen op grond van de bedoelde mededelingen geven aan dat de totale productie van de vijf betrokken lidstaten lager zal zijn dan de 5000 ton die hun als totale hoeveelheid is toegewezen, zodat de hierna genoemde gegarandeerde nationale hoeveelheden moeten worden vastgesteld.

(2) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor natuurlijke vezels,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor het verkoopseizoen 2002/2003 wordt de in artikel 3, lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 1673/2000 bedoelde verdeling in gegarandeerde nationale hoeveelheden als volgt vastgesteld:

- voor Denemarken: 0 ton,

- voor Griekenland: 0 ton,

- voor Ierland: 0 ton,

- voor Italië: 180 ton, en

- voor Luxemburg: 0 ton.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 4 december 2002.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 193 van 29.7.2000, blz. 16.

(2) PB L 101 van 17.4.2002, blz. 3.

(3) PB L 35 van 6.2.2001, blz. 18.