Home

Verordening (EG) nr. 2193/2002 van de Commissie van 10 december 2002 tot vaststelling van de representatieve prijzen in de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede van ovoalbumine, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95

Verordening (EG) nr. 2193/2002 van de Commissie van 10 december 2002 tot vaststelling van de representatieve prijzen in de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede van ovoalbumine, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95

Verordening (EG) nr. 2193/2002 van de Commissie van 10 december 2002 tot vaststelling van de representatieve prijzen in de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede van ovoalbumine, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95

Publicatieblad Nr. L 334 van 11/12/2002 blz. 0018 - 0019


Verordening (EG) nr. 2193/2002 van de Commissie

van 10 december 2002

tot vaststelling van de representatieve prijzen in de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede van ovoalbumine, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2771/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector eieren(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 493/2002 van de Commissie(2), en met name op artikel 5, lid 4,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2777/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector slachtpluimvee(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 493/2002, en met name op artikel 5, lid 4,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2783/75 van de Raad van 29 oktober 1975 betreffende een gemeenschappelijke regeling van het handelsverkeer voor ovoalbumine en lactoalbumine(4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2916/95 van de Commissie(5), en met name op artikel 3, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Verordening (EG) nr. 1484/95 van de Commissie(6), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2053/2002(7), zijn de uitvoeringsbepalingen van de regeling voor de toepassing van de aanvullende invoerrechten en de representatieve prijzen in de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede voor ovoalbumine, vastgesteld.

(2) Uit een regelmatige controle van gegevens waarvan wordt uitgegaan bij de vaststelling van de representatieve prijzen voor de producten van de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede voor ovoalbumine, blijkt dat de representatieve prijzen voor de invoer van bepaalde producten moeten worden gewijzigd, met inachtneming van de naar gelang van de oorsprong optredende prijsverschillen. Derhalve moeten de representatieve prijzen voor die producten worden gepubliceerd.

(3) Deze wijziging, gezien de marktsituatie, moet zo spoedig mogelijk worden toegepast.

(4) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor slachtpluimvee en eieren,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1484/95 wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 11 december 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 december 2002.

Voor de Commissie

J. M. Silva Rodríguez

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 282 van 1.11.1975, blz. 49.

(2) PB L 77 van 20.3.2002, blz. 7.

(3) PB L 282 van 1.11.1975, blz. 77.

(4) PB L 282 van 1.11.1975, blz. 104.

(5) PB L 305 van 19.12.1995, blz. 49.

(6) PB L 145 van 29.6.1995, blz. 47.

(7) PB L 316 van 20.11.2002, blz. 21.

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 10 december 2002 tot vaststelling van de representatieve prijzen in de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede van ovoalbumine, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95

"BIJLAGE I

>RUIMTE VOOR DE TABEL>"