Home

Verordening (EG) nr. 2276/2002 van de Commissie van 19 december 2002 betreffende de offertes voor de uitvoer van rogge die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 900/2002

Verordening (EG) nr. 2276/2002 van de Commissie van 19 december 2002 betreffende de offertes voor de uitvoer van rogge die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 900/2002

Verordening (EG) nr. 2276/2002 van de Commissie van 19 december 2002 betreffende de offertes voor de uitvoer van rogge die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 900/2002

Publicatieblad Nr. L 347 van 20/12/2002 blz. 0028 - 0028


Verordening (EG) nr. 2276/2002 van de Commissie

van 19 december 2002

betreffende de offertes voor de uitvoer van rogge die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 900/2002

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1666/2000(2),

Gelet op Verordening (EG) nr. 1501/95 van de Commissie van 29 juni 1995 tot vaststelling van enkele toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad voor wat de toekenning, in de graansector, van uitvoerrestituties en van bij verstoring van de graanmarkt te treffen maatregelen betreft(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1163/2002(4), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1324/2002(5), en met name op artikel 7,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Er is een openbare inschrijving voor de restitutie bij uitvoer van rogge naar alle derde landen, met uitzondering van Hongarije, Estland, Letland en Litouwen, opengesteld bij Verordening (EG) nr. 900/2002 van de Commissie(6), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1632/2002(7).

(2) Overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1501/95 kan de Commissie volgens de procedure van artikel 23 van Verordening (EEG) nr. 1766/92 op grond van de meegedeelde offertes besluiten geen gevolg te geven aan de openbare inschrijving.

(3) Met name rekening houdend met de in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1501/95 bedoelde criteria, is het niet wenselijk een maximumrestitutie vast te stellen.

(4) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Er wordt geen gevolg gegeven aan de offertes die van 13 tot en met 19 december 2002 zijn meegedeeld in het kader van de in Verordening (EG) nr. 900/2002 bedoelde inschrijving voor de restitutie bij uitvoer van rogge.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 20 december 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 december 2002.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 181 van 1.7.1992, blz. 21.

(2) PB L 193 van 29.7.2000, blz. 1.

(3) PB L 147 van 30.6.1995, blz. 7.

(4) PB L 170 van 29.6.2002, blz. 46.

(5) PB L 194 van 23.7.2002, blz. 26.

(6) PB L 142 van 31.5.2002, blz. 14.

(7) PB L 247 van 14.9.2002, blz. 3.