Home

Verordening (EG) nr. 2301/2002 van de Commissie van 20 december 2002 houdende vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Richtlijn 1999/105/EG van de Raad met betrekking tot de definitie van geringe hoeveelheden zaad

Verordening (EG) nr. 2301/2002 van de Commissie van 20 december 2002 houdende vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Richtlijn 1999/105/EG van de Raad met betrekking tot de definitie van geringe hoeveelheden zaad

Verordening (EG) nr. 2301/2002 van de Commissie van 20 december 2002 houdende vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Richtlijn 1999/105/EG van de Raad met betrekking tot de definitie van geringe hoeveelheden zaad

Publicatieblad Nr. L 348 van 21/12/2002 blz. 0075 - 0077


Verordening (EG) nr. 2301/2002 van de Commissie

van 20 december 2002

houdende vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Richtlijn 1999/105/EG van de Raad met betrekking tot de definitie van geringe hoeveelheden zaad

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 1999/105/EG van de Raad van 22 december 1999 betreffende het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal(1), en met name op artikel 14, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Krachtens Richtlijn 1999/105/EG moet het etiket of document van de leverancier informatie bevatten over het kiempercentage en het aantal kiemkrachtige zaden in het teeltmateriaal. Deze eisen gelden evenwel niet voor geringe hoeveelheden zaad.

(2) Bepaald moet worden wanneer sprake is van een geringe hoeveelheid.

(3) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor teeltmateriaal voor land-, tuin- en bosbouw,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de toepassing van artikel 14 van Richtlijn 1999/105/EG wordt een hoeveelheid zaad als gering beschouwd wanneer zij niet meer bedraagt dan de in de bijlage bij deze verordening voor de verschillende soorten aangegeven hoeveelheden.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 december 2002.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB L 11 van 15.1.2000, blz. 17.

BIJLAGE

Geringe hoeveelheden

>RUIMTE VOOR DE TABEL>