Home

Verordening (EG) nr. 2327/2002 van de Commissie van 23 december 2002 inzake de stopzetting van de visserij op koolvis door vaartuigen die de vlag van Denemarken voeren

Verordening (EG) nr. 2327/2002 van de Commissie van 23 december 2002 inzake de stopzetting van de visserij op koolvis door vaartuigen die de vlag van Denemarken voeren

Verordening (EG) nr. 2327/2002 van de Commissie van 23 december 2002 inzake de stopzetting van de visserij op koolvis door vaartuigen die de vlag van Denemarken voeren

Publicatieblad Nr. L 349 van 24/12/2002 blz. 0012 - 0012


Verordening (EG) nr. 2327/2002 van de Commissie

van 23 december 2002

inzake de stopzetting van de visserij op koolvis door vaartuigen die de vlag van Denemarken voeren

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2847/93 van de Raad van 12 oktober 1993 tot invoering van een controleregeling voor het gemeenschappelijk visserijbeleid(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2846/98(2), en met name op artikel 21, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Verordening (EG) nr. 2555/2001 van de Raad van 18 december 2001 tot vaststelling, voor 2002, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de Gemeenschap en, voor vaartuigen van de Gemeenschap, in andere wateren met vangstbeperkingen van toepassing zijn, en tot vaststelling van de bij de visserij in acht te nemen voorschriften(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2256/2002(4), zijn voor 2002 quota voor koolvis vastgesteld.

(2) Om te garanderen dat de bepalingen inzake de kwantitatieve beperking van de vangsten van een bestand waarvoor een quotum geldt, in acht worden genomen, moet de Commissie de datum vaststellen waarop de vangsten van de vaartuigen die de vlag van een lidstaat voeren, geacht worden het toegewezen quotum te hebben bereikt.

(3) Volgens de aan de Commissie meegedeelde gegevens, hebben de hoeveelheden koolvis die in de wateren van ICES-zone IIa (EG-wateren), Skagerrak en Kattegat, en ICES-zone IIIb, c en d (EG-wateren), Noordzee, zijn gevangen door vaartuigen die de vlag van Denemarken voeren of die in Denemarken zijn geregistreerd, het voor 2002 toegewezen quotum bereikt. Denemarken heeft de vangst uit dit bestand verboden met ingang van 10 december 2002. Deze datum moet derhalve worden aangehouden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De hoeveelheden koolvis die in de wateren van ICES-zone IIa (EG-wateren), Skagerrak en Kattegat, en ICES-zone IIIb, c en d (EG-wateren), Noordzee, zijn gevangen door vaartuigen die de vlag van Denemarken voeren of die in Denemarken zijn geregistreerd, worden geacht het aan Denemarken toegewezen quotum voor 2002 te hebben bereikt.

De visserij op koolvis in de wateren van ICES-zone IIa (EG-wateren), Skagerrak en Kattegat, en ICES-zone IIIb, c en d (EG-wateren), Noordzee, door vaartuigen die de vlag van Denemarken voeren of die in Denemarken zijn geregistreerd, alsmede het aan boord houden, het overladen en het lossen van vis uit dit bestand door deze vaartuigen, is verboden vanaf de datum waarop deze verordening van toepassing wordt.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 10 december 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 december 2002.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 261 van 20.10.1993, blz. 1.

(2) PB L 358 van 31.12.1998, blz. 5.

(3) PB L 347 van 31.12.2001, blz. 1.

(4) PB L 343 van 18.12.2002, blz. 19.