Home

Verordening (EG) nr. 2328/2002 van de Commissie van 23 december 2002 houdende opening van openbare verkopen van alcohol uit wijnbouwproducten voor gebruik als bio-ethanol in de Europese Gemeenschap

Verordening (EG) nr. 2328/2002 van de Commissie van 23 december 2002 houdende opening van openbare verkopen van alcohol uit wijnbouwproducten voor gebruik als bio-ethanol in de Europese Gemeenschap

Verordening (EG) nr. 2328/2002 van de Commissie van 23 december 2002 houdende opening van openbare verkopen van alcohol uit wijnbouwproducten voor gebruik als bio-ethanol in de Europese Gemeenschap

Publicatieblad Nr. L 349 van 24/12/2002 blz. 0013 - 0016


Verordening (EG) nr. 2328/2002 van de Commissie

van 23 december 2002

houdende opening van openbare verkopen van alcohol uit wijnbouwproducten voor gebruik als bio-ethanol in de Europese Gemeenschap

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2585/2001(2),

Gelet op Verordening (EG) nr. 1623/2000 van de Commissie van 25 juli 2000 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de marktmechanismen als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1795/2002(4), en met name op artikel 92,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Verordening (EG) nr. 1623/2000 zijn onder meer de uitvoeringsbepalingen vastgesteld voor de afzet van de door distillatie als bedoeld in de artikelen 27, 28 en 30 van Verordening (EG) nr. 1493/1999 ontstane alcoholvoorraden die in het bezit zijn van de interventiebureaus.

(2) Er dient te worden overgegaan tot openbare verkopen van alcohol uit wijnbouwproducten voor gebruik in de sector motorbrandstoffen binnen de Gemeenschap om de voorraden communautaire alcohol uit wijnbouwproducten te verkleinen en in zekere mate de voorziening veilig te stellen van de erkende ondernemingen als bedoeld in artikel 92 van Verordening (EG) nr. 1623/2000. De door de lidstaten opgeslagen communautaire alcohol uit wijnbouwproducten bestaat uit hoeveelheden die zijn verkregen bij distillatie als bedoeld in de artikelen 35, 36 en 39 van Verordening (EEG) nr. 822/87 van de Raad van 16 maart 1987 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt(5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1677/1999(6), en de artikelen 27, 28 en 30 van Verordening (EG) nr. 1493/1999.

(3) In verband met de omvang van de hoeveelheden die te koop worden aangeboden blijkt het noodzakelijk de termijn voor het afhalen van de alcohol te herzien.

(4) Sinds Verordening (EG) nr. 2799/98 van de Raad van 15 december 1998 tot vaststelling van het agromonetaire stelsel voor de euro(7) van toepassing is, moeten de verkoopprijzen en de zekerheden in euro worden uitgedrukt en moeten de betalingen plaatsvinden in euro.

(5) Wegens het gevaar voor fraude door vervanging van de alcohol is het wenselijk de controles op de eindbestemming van de alcohol te verscherpen door de interventiebureaus de mogelijkheid te bieden een beroep op de hulp van internationale controlebureaus te doen en de verkochte alcohol te controleren door middel van analyses op basis van kernspinresonantie.

(6) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor wijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Overgegaan wordt tot openbare verkopen van alcohol voor gebruik in de sector motorbrandstoffen binnen de Gemeenschap, in drie partijen die respectievelijk het nummer 15/2002 EG, het nummer 16/2002 EG en het nummer 17/2002 EG dragen en een hoeveelheid van respectievelijk 250000 hl, 50011,98 hl en 30000 hl 100 % vol betreffen. De alcohol is verkregen bij distillatie als bedoeld in artikel 35 van Verordening (EEG) nr. 822/87 en de artikelen 27 en 30 van Verordening (EG) nr. 1493/1999 en is in het bezit van het Spaanse en het Italiaanse interventiebureau.

Artikel 2

De plaatsen waar de opslagtanks zich bevinden die de alcohol bevatten waaruit de partijen bestaan, de nummers van deze tanks, de hoeveelheid alcohol in elk van de opslagtanks en het alcoholgehalte en de kenmerken van de alcohol zijn vermeld in de bijlage. De partijen worden toegewezen aan de drie erkende ondernemingen als bedoeld in artikel 92 van Verordening (EG) nr. 1623/2000.

Artikel 3

De dienst van de Commissie die bevoegd is om alle mededelingen over deze openbare verkoop te ontvangen, is: Commissie van de Europese Gemeenschappen Directoraat-generaal Landbouw, eenheid D-4 Wetstraat 200 B - 1049 Brussel Fax (32-2) 295 92 52 E-mailadres: agri-d4@cec.eu.int

Artikel 4

De openbare verkopen vinden plaats overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100 en 101 van Verordening (EG) nr. 1623/2000 en in artikel 2 van Verordening (EG) nr. 2799/98.

Artikel 5

De prijs waartegen de alcohol openbaar wordt verkocht, bedraagt 19 EUR per hectoliter alcohol 100 % vol.

Artikel 6

De uitvoeringszekerheid wordt vastgesteld op 30 EUR per hectoliter alcohol 100 % vol. In het geval dat geen permanente zekerheid is gesteld, stellen de ondernemingen waaraan is toegewezen vóór het afhalen van de alcohol en uiterlijk op de dag waarop de afhaalbon wordt afgegeven, bij het betrokken interventiebureau een uitvoeringszekerheid als garantie dat de betrokken alcohol als bio-ethanol in de sector motorbrandstoffen zal worden gebruikt.

Artikel 7

In afwijking van het bepaalde in artikel 93, lid 6, van Verordening (EG) nr. 1623/2000 moet de alcohol binnen acht maanden na de datum van kennisgeving van het toewijzingsbesluit van de Commissie volledig afgehaald zijn.

Artikel 8

De erkende ondernemingen als bedoeld in artikel 92 van Verordening (EG) nr. 1623/2000 kunnen tegen betaling van 10 EUR per liter monsters van de te koop aangeboden alcohol verkrijgen door zich tot het betrokken interventiebureau te wenden binnen 30 dagen na het bericht van openbare verkoop. Na deze termijn is monsterneming mogelijk overeenkomstig het bepaalde in artikel 98, leden 2 en 3, van Verordening (EG) nr. 1623/2000. De aan de erkende ondernemingen geleverde hoeveelheid blijft beperkt tot 5 liter per opslagtank.

Artikel 9

De interventiebureaus van de lidstaten waar de te koop aangeboden alcohol is opgeslagen, zetten passende controles op om zich van de aard van de alcohol bij het eindgebruik te vergewissen. Daartoe kunnen zijn:

- mutatis mutandis het bepaalde in artikel 102 van Verordening (EG) nr. 1623/2000 toepassen;

- de aard van de alcohol bij het eindgebruik steekproefsgewijs controleren door analyse op basis van kernspinresonantie.

De kosten zijn voor rekening van de ondernemingen waaraan de alcohol is verkocht.

Artikel 10

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 december 2002.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 179 van 14.7.1999, blz. 1.

(2) PB L 345 van 29.12.2001, blz. 10.

(3) PB L 194 van 31.7.2000, blz. 45.

(4) PB L 272 van 10.10.2002, blz. 15.

(5) PB L 84 van 27.3.1987, blz. 1.

(6) PB L 199 van 30.7.1999, blz. 8.

(7) PB L 349 van 24.12.1998, blz. 1.

BIJLAGE

OPENBARE VERKOPEN VAN ALCOHOL UIT WIJNBOUWPRODUCTEN VOOR GEBRUIK ALS BIO-ETHANOL IN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

Nr. 15/2002 EG, nr. 16/2002 EG en nr. 17/2002 EG

I. Plaats van opslag, hoeveelheid en kenmerken van de te koop aangeboden alcohol

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

II. Het adres van het Spaanse interventiebureau is:

FEGA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid (tel. (34-91) 347 65 00; telex 23427 FEGA; fax (34-91) 521 98 32).

III. Het adres van het Italiaanse interventiebureau is:

AGEA, via Palestro 81, I-00185 Roma (tel. (39-06) 494 99 91; telex 62 00 64/62 06 17/62 03 31; fax (39-06) 445 39 40/445 46 93).