Home

Verordening (EG) nr. 2345/2002 van de Raad van 16 december 2002 betreffende de sluiting van het Protocol tot vaststelling, voor de periode van 3 augustus 2002 tot en met 2 augustus 2004, van de vangstmogel?kheden en de financiële tegenprestatie, zoals bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de regering van de Republiek Angola inzake de visser? voor de kust van Angola

Verordening (EG) nr. 2345/2002 van de Raad van 16 december 2002 betreffende de sluiting van het Protocol tot vaststelling, voor de periode van 3 augustus 2002 tot en met 2 augustus 2004, van de vangstmogel?kheden en de financiële tegenprestatie, zoals bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de regering van de Republiek Angola inzake de visser? voor de kust van Angola

Verordening (EG) nr. 2345/2002 van de Raad

van 16 december 2002

betreffende de sluiting van het Protocol tot vaststelling, voor de periode van 3 augustus 2002 tot en met 2 augustus 2004, van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie, zoals bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de regering van de Republiek Angola inzake de visserij voor de kust van Angola

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 37 in samenhang met artikel 300, lid 2, en lid 3, eerste zin,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement(1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Overeenkomstig de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de regering van de Republiek Angola inzake de visserij voor de Angolese kust(2), hebben beide partijen onderhandeld om te bepalen welke wijzigingen of aanvullingen in de overeenkomst inzake de visserij voor de Angolese kust dienen te worden aangebracht aan het einde van de periode van toepassing van het daaraan gehechte protocol.

(2) Deze onderhandelingen hebben ertoe geleid dat op 30 juni 2002 een nieuw protocol is geparafeerd, tot vaststelling, voor de periode van 3 augustus 2002 tot en met 2 augustus 2004, van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie zoals bedoeld in genoemde overeenkomst.

(3) Het is in het belang van de Gemeenschap dit protocol goed te keuren.

(4) Er dient te worden bepaald hoe de vangstmogelijkheden over de lidstaten moeten worden verdeeld, uitgaande van de traditionele verdeling van de vangstmogelijkheden in het kader van de visserijovereenkomst,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Het Protocol tot vaststelling, voor de periode van 3 augustus 2002 tot en met 2 augustus 2004, van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie, zoals bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de regering van de Republiek Angola inzake de visserij voor de kust van Angola, wordt namens de Gemeenschap goedgekeurd.

De tekst van het protocol is aan deze verordening gehecht(3).

Artikel 2

De in het protocol vastgestelde vangstmogelijkheden worden als volgt over de lidstaten verdeeld:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Indien met de door deze lidstaten ingediende vergunningaanvragen niet alle in het protocol vastgestelde vangstmogelijkheden worden benut, kan de Commissie vergunningaanvragen van andere lidstaten in aanmerking nemen.

Artikel 3

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de personen aan te wijzen die bevoegd zijn om het protocol te ondertekenen teneinde daardoor de Gemeenschap te binden.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 december 2002.

Voor de Raad

De voorzitster

M. Fischer Boel

(1) Advies uitgebracht op 5 december 2002 (Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad)

(2) PB L 341 van 3.12.1987, blz. 2.

(3) Zie bladzijde 92 van dit Publicatieblad.