Home

2003/67/EG: Beschikking van de Raad van 28 januari 2003 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met Newcastle disease in de Verenigde Staten van Amerika en houdende afwijking van Beschikkingen 94/984/EG, 96/482/EG, 97/221/EG, 2000/572/EG, 2000/585/EG, 2000/609/EG en 2001/751/EG van de Commissie

2003/67/EG: Beschikking van de Raad van 28 januari 2003 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met Newcastle disease in de Verenigde Staten van Amerika en houdende afwijking van Beschikkingen 94/984/EG, 96/482/EG, 97/221/EG, 2000/572/EG, 2000/585/EG, 2000/609/EG en 2001/751/EG van de Commissie

2003/67/EG: Beschikking van de Raad van 28 januari 2003 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met Newcastle disease in de Verenigde Staten van Amerika en houdende afwijking van Beschikkingen 94/984/EG, 96/482/EG, 97/221/EG, 2000/572/EG, 2000/585/EG, 2000/609/EG en 2001/751/EG van de Commissie

Publicatieblad Nr. L 026 van 31/01/2003 blz. 0048 - 0051


Beschikking van de Raad

van 28 januari 2003

tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met Newcastle disease in de Verenigde Staten van Amerika en houdende afwijking van Beschikkingen 94/984/EG, 96/482/EG, 97/221/EG, 2000/572/EG, 2000/585/EG, 2000/609/EG en 2001/751/EG van de Commissie

(2003/67/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 97/78/EG van de Raad van 18 december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht(1), en met name op artikel 22, lid 1,

Gelet op Richtlijn 91/496/EEG van de Raad van 15 juli 1991 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor dieren uit derde landen die in de Gemeenschap worden binnengebracht(2), en met name op artikel 18, lid 1,

Gelet op Richtlijn 91/494/EEG van de Raad van 26 juni 1991 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van vers vlees van pluimvee(3), en met name op artikel 11, lid 1, artikel 12, lid 2, artikel 14, lid 1, en artikel 14 bis,

Gelet op Richtlijn 92/118/EEG van de Raad van 17 december 1992 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke en de gezondheidsvoorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van producten waarvoor ten aanzien van deze voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving geldt als bedoeld in bijlage A, hoofdstuk I, van Richtlijn 89/662/EEG, en, wat ziekteverwekkers betreft, van Richtlijn 90/425/EEG(4), en met name op artikel 10, lid 3,

Gezien het voorstel van de Commissie(5),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Sinds 1 oktober 2002 hebben de veterinaire autoriteiten van de Verenigde Staten van Amerika uitbraken gemeld van Newcastle disease bij pluimveekoppels in de staat Californië en in de staat Nevada op 17 januari 2003.

(2) Bij Richtlijn 82/894/EEG van de Raad van 21 december 1982 inzake de melding van dierziekten in de Gemeenschap(6), is een lijst vastgesteld van bepaalde besmettelijke dierziekten, waaronder Newcastle disease, die de veterinairrechtelijke status van de Gemeenschap in gevaar kunnen brengen, vooral wanneer zij zich verspreiden als gevolg van het handelsverkeer en de invoer.

(3) Krachtens de Richtlijnen 97/78/EG en 91/496/EEG moeten maatregelen worden genomen indien op het grondgebied van een derde land een in Richtlijn 82/894/EEG vermelde ziekte, dan wel een andere ziekte, een ander fenomeen of een andere omstandigheid zich voordoet of zich verspreidt, waardoor de gezondheid van mens of dier ernstig in gevaar kan worden gebracht.

(4) Krachtens Beschikking 94/984/EG van de Commissie van 20 december 1994 tot vaststelling van de diergezondheidsvoorschriften en de voorschriften inzake veterinaire certificaten voor de invoer van vers vlees van pluimvee uit bepaalde derde landen(7), Beschikking 96/482/EG van de Commissie van 12 juli 1996 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften en veterinaire certificering voor de invoer van pluimvee en broedeieren uit derde landen, met uitzondering van loopvogels (Ratitae) en van eieren daarvan, en van de na invoer toe te passen veterinairrechtelijke maatregelen(8), Beschikking 2000/585/EG van de Commissie van 7 september 2000 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften, de gezondheidsvoorschriften en de voorschriften inzake veterinaire certificering voor de invoer van vlees van vrij wild, vlees van gekweekt wild en konijnenvlees uit derde landen(9), Beschikking 2000/609/EG van de Commissie van 29 september 2000 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften, gezondheidsvoorschriften en voorschriften inzake veterinaire certificering voor de invoer van vlees van gekweekte loopvogels(10) en Beschikking 2001/751/EG van de Commissie van 16 oktober 2001 houdende vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften en voorschriften inzake veterinaire certificering voor de invoer van levende loopvogels en van broedeieren daarvan uit derde landen, met inbegrip van de na invoer toe te passen veterinairrechtelijke maatregelen(11), moeten de veterinaire autoriteiten van de Verenigde Staten van Amerika, voordat zij levend pluimvee en broedeieren daarvan, levende loopvogels en broedeieren daarvan, vers vlees van pluimvee, van loopvogels en van gekweekt en vrij vederwild verzenden, certificeren dat de Verenigde Staten van Amerika vrij zijn van Newcastle disease. In verband met deze uitbraken hebben de Verenigde Staten van Amerika het afgeven van certificaten moeten schorsen.

(5) De certificaten voor vleesproducten en vleesbereidingen van of met vlees van pluimvee zijn vastgesteld bij de Beschikkingen 97/221/EG van de Commissie van 28 februari 1997 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften en het model van de veterinaire certificaten voor uit derde landen ingevoerde vleesproducten(12) en 2000/572/EG van de Commissie van 8 september 2000 houdende vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften, gezondheidsvoorschriften en voorschriften inzake veterinaire certificering voor de invoer van gehakt vlees en van vleesbereidingen uit derde landen(13) en verwijzen naar de veterinairrechtelijke voorschriften die met betrekking tot vers vlees van pluimvee zijn vervat in Beschikking 94/984/EG.

(6) De veterinaire autoriteiten van de Verenigde Staten van Amerika hebben hun regionalisatiemaatregelen meegedeeld aan de Commissie, overeenkomstig de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika inzake sanitaire maatregelen ter bescherming van de volksgezondheid en de diergezondheid bij de handel in levende dieren en dierlijke producten(14).

(7) Het grondgebied van de Verenigde Staten van Amerika kan worden geregionaliseerd voor de uitvoer van levend pluimvee en van vlees van pluimvee naar de Gemeenschap.

(8) Bij Beschikking 97/222/EG van de Commissie van 28 februari 1997 tot vaststelling van de lijst van derde landen waaruit de lidstaten de invoer toestaan van vleesproducten(15), is een lijst vastgesteld van derde landen waaruit de lidstaten de invoer mogen toestaan van vleesproducten en is bepaald welke behandelingen worden toegepast om het risico van ziekteoverdracht via dergelijke producten te verminderen. De op die producten toe te passen behandeling verschilt naar gelang van de gezondheidsstatus van het land van herkomst ten aanzien van de diersoort waarvan het vlees is verkregen. Het is daarom nodig de invoer van vleesproducten van pluimvee van oorsprong uit de ingesloten delen van de Verenigde Staten van Amerika te beperken tot de producten die een hittebehandeling hebben ondergaan bij een temperatuur van ten minste 70 °C in het gehele product.

(9) Krachtens de voor de dergelijke producten geldende maatregelen inzake sanitaire controles kan de invoer via vooraf vastgelegde kanalen van grondstoffen voor de vervaardiging van diervoeders en voor de vervaardiging van farmaceutische en technische producten worden uitgesloten van de werkingssfeer van deze beschikking.

(10) Het bepaalde in deze beschikking wordt opnieuw bezien in het licht van het verdere verloop van de ziekte en van nieuwe informatie die door de autoriteiten van de Verenigde Staten van Amerika wordt meegedeeld.

(11) Het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid heeft geen gunstig advies uitgebracht,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. De lidstaten staan de invoer van levend pluimvee en broedeieren daarvan, levende loopvogels en broedeieren daarvan, vers vlees van pluimvee, van loopvogels en van gekweekt en vrij vederwild, vleesproducten en vleesbereidingen van of met vlees van bovengenoemde soorten alleen toe wanneer zij van oorsprong of van herkomst zijn uit het gebied in de Verenigde Staten dat is omschreven in de bijlage bij deze beschikking.

2. De invoer van de in lid 1 bedoelde producten van oorsprong of van herkomst uit andere delen van de Verenigde Staten van Amerika is verboden.

Artikel 2

In afwijking van artikel 1, lid 2, staan de lidstaten de invoer toe van:

a) vleesproducten, wanneer het bij de vervaardiging van het vleesproduct gebruikte vlees van pluimvee, van loopvogels en van gekweekt en vrij vederwild een van de specifieke, in deel IV, de punten B, C of D, van de bijlage bij Beschikking 97/222/EG van de Commissie bedoelde, behandelingen heeft ondergaan;

b) vers vlees van pluimvee, van loopvogels en van gekweekt en vrij vederwild, bestemd om te worden gebruikt als grondstof voor de vervaardiging van diervoeders en van farmaceutische en technische producten, voorzover de grondstof voldoet aan de eisen van hoofdstuk 10 van bijlage I bij Richtlijn 92/118/EEG;

c) vers vlees van pluimvee, van loopvogels en van gekweekt en vrij vederwild, vleesproducten en vleesbereidingen van of met vlees van deze diersoorten, voorzover het vlees is verkregen van dieren die vóór 1 oktober 2002 zijn geslacht.

Artikel 3

1. In afwijking van de Beschikkingen 94/984/EG, 96/482/EG, 97/221/EG, 2000/572/EG, 2000/585/EG, 2000/609/EG en 2001/751/EG van de Commissie worden in het gezondheidscertificaat van:

a) Beschikking 94/984/EG van de Commissie voor vers vlees van pluimvee uit de Verenigde Staten van Amerika,

b) Beschikking 96/482/EG van de Commissie voor pluimvee of broedeieren uit de Verenigde Staten van Amerika,

c) Beschikking 97/221/EG van de Commissie voor vleesproducten wanneer het vleesproduct is vervaardigd van of met vlees van pluimvee, van loopvogels of van gekweekt en vrij vederwild uit de Verenigde Staten van Amerika,

d) Beschikking 2000/572/EG van de Commissie voor vleesbereidingen wanneer de vleesbereiding is vervaardigd van of met vlees van pluimvee, van loopvogels of van gekweekt en vrij vederwild, uit de Verenigde Staten van Amerika,

e) Beschikking 2000/585/EG van de Commissie voor vers vlees van gekweekt en vrij vederwild uit de Verenigde Staten van Amerika,

f) Beschikking 2000/609/EG van de Commissie voor vers vlees van loopvogels uit de Verenigde Staten van Amerika, en

g) Beschikking 2001/751/EG van de Commissie voor levende loopvogels of broedeieren daarvan uit de Verenigde Staten van Amerika,

respectievelijk de volgende termen ingevoegd:

a) "Vers vlees van pluimvee overeenkomstig Beschikking 2003/67/EG van de Raad",

b) "Levend pluimvee of broedeieren daarvan overeenkomstig Beschikking 2003/67/EG van de Raad",

c) "Vleesproduct overeenkomstig Beschikking 2003/67/EG van de Raad",

d) "Vleesbereiding overeenkomstig Beschikking 2003/67/EG van de Raad",

e) "Vers vlees van gekweekt/vrij (doorhalen wat niet van toepassing is) vederwild overeenkomstig Beschikking 2003/67/EG van de Raad",

f) "Vers vlees van loopvogels overeenkomstig Beschikking 2003/67/EG van de Raad",

g) "Levende loopvogels of de broedeieren daarvan overeenkomstig Beschikking 2003/67/EG van de Raad".

2. De lidstaten zien erop toe dat op de diergezondheidscertificaten waarin moet worden verklaard dat het land vrij is van Newcastle disease, de gebiedscode "US-1" is ingevuld.

Artikel 4

De lidstaten brengen de maatregelen die zij ten aanzien van de invoer toepassen, in overeenstemming met deze beschikking en zij geven onmiddellijk de nodige bekendheid aan de vastgestelde maatregelen.

Zij stellen de Commissie hiervan onverwijld in kennis.

Artikel 5

Deze beschikking wordt opnieuw bezien in het licht van het verdere verloop van de situatie met betrekking tot Newcastle disease in de Verenigde Staten van Amerika.

Artikel 6

Deze beschikking treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing vanaf de datum van inwerkingtreding tot en met 1 juni 2003.

Artikel 7

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 28 januari 2003.

Voor de Raad

De voorzitter

G. Drys

(1) PB L 24 van 30.1.1998, blz. 9.

(2) PB L 268 van 24.9.1991, blz. 56. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 96/43/EG (PB L 162 van 1.7.1996, blz. 1).

(3) PB L 268 van 24.9.1991, blz. 35. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 1999/89/EG (PB L 300 van 23.11.1999, blz. 17).

(4) PB L 62 van 15.3.1993, blz. 49. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2002/33/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 315 van 19.11.2002, blz. 14).

(5) Voorstel van 17 januari 2003 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(6) PB L 378 van 31.12.1982, blz. 58. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2002/788/EG van de Commissie (PB L 274 van 11.10.2002, blz. 33).

(7) PB L 378 van 31.12.1994, blz. 11. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2002/477/EG (PB L 164 van 22.6.2002, blz. 39).

(8) PB L 196 van 7.8.1996, blz. 13. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2002/542/EG (PB L 176 van 5.7.2002, blz. 43).

(9) PB L 251 van 6.10.2000, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2002/646/EG (PB L 211 van 7.8.2002, blz. 23).

(10) PB L 258 van 12.10.2000, blz. 49. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2000/782/EG (PB L 309 van 9.12.2000, blz. 37).

(11) PB L 281 van 25.10.2001, blz. 24. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2002/789/EG (PB L 274 van 11.10.2002, blz. 36).

(12) PB L 89 van 4.4.1997, blz. 32.

(13) PB L 240 van 23.9.2000, blz. 19.

(14) PB L 118 van 21.4.1998, blz. 3.

(15) PB L 89 van 4.4.1997, blz. 39. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2002/464/EG (PB L 161 van 19.6.2002, blz. 16).

BIJLAGE

US-1:

Het grondgebied van de Verenigde Staten van Amerika, met uitzondering van de staat Californië, de staat Nevada en de staat Arizona.