Home

2003/163/EG: Beschikking van de Commissie van 7 maart 2003 tot wijziging van de Beschikkingen 1999/283/EG en 2000/585/EG van de Commissie met betrekking tot Botswana (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 713)

2003/163/EG: Beschikking van de Commissie van 7 maart 2003 tot wijziging van de Beschikkingen 1999/283/EG en 2000/585/EG van de Commissie met betrekking tot Botswana (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 713)

2003/163/EG: Beschikking van de Commissie van 7 maart 2003 tot wijziging van de Beschikkingen 1999/283/EG en 2000/585/EG van de Commissie met betrekking tot Botswana (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 713)

Publicatieblad Nr. L 066 van 11/03/2003 blz. 0041 - 0048


Beschikking van de Commissie

van 7 maart 2003

tot wijziging van de Beschikkingen 1999/283/EG en 2000/585/EG van de Commissie met betrekking tot Botswana

(kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 713)

(Voor de EER relevante tekst)

(2003/163/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 72/462/EEG van de Raad van 12 december 1972 inzake gezondheidsvraagstukken en veterinairrechtelijke vraagstukken bij de invoer van runderen, varkens, schapen en geiten, van vers vlees of van vleesproducten uit derde landen(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1452/2001(2), en met name op artikel 14, lid 3,

Gelet op Richtlijn 92/45/EEG van de Raad van 16 juni 1992 betreffende de gezondheidsvoorschriften en veterinairrechtelijke voorschriften voor het doden van vrij wild en het in de handel brengen van vlees van vrij wild(3), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/79/EG(4), en met name op artikel 16, lid 3,

Gelet op Richtlijn 92/118/EEG van de Raad van 17 december 1992 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke en de gezondheidsvoorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van producten waarvoor ten aanzien van deze voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving geldt als bedoeld in bijlage A, hoofdstuk I, van Richtlijn 89/662/EEG, en, wat ziekteverwekkers betreft, van Richtlijn 90/425/EEG(5), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2003/42/EG van de Commissie(6), en met name op artikel 10,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De veterinairrechtelijke voorschriften en de voorschriften inzake veterinaire certificering voor de invoer van vers vlees uit bepaalde Afrikaanse landen zijn vastgesteld bij Beschikking 1999/283/EG van de Commissie(7), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2003/74/EG(8).

(2) De veterinairrechtelijke voorschriften, de gezondheidsvoorschriften en de voorschriften inzake veterinaire certificering voor de invoer van vlees van vrij wild, vlees van gekweekt wild en konijnenvlees uit derde landen zijn vastgesteld bij Beschikking 2000/585/EG van de Commissie(9), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2003/74/EG.

(3) Op 7 januari 2003 is een uitbraak van mond- en klauwzeer bevestigd in het door de EG erkende gebied nr. 6 in Botswana, terwijl de eerste besmetting op het bedrijf waarschijnlijk dateert van 23 december 2002. Bij Beschikking 2003/74/EG van de Commissie is de uitvoer naar de Gemeenschap van vers vlees zonder been van runderen, schapen en geiten, en van vrij en gekweekt evenhoevig wild, inclusief wilde varkens, dat is geproduceerd na de waarschijnlijke datum van eerste besmetting, uit het hele land geschorst in afwachting dat nieuwe gegevens beschikbaar komen op grond waarvan tot regionalisatie kan worden besloten.

(4) De autoriteiten van Botswana hebben noodvaccinaties uitgevoerd rond de uitbraak en zij hebben verder onderzoek verricht om de situatie in het land te kunnen evalueren. Alle dieren op de besmette bedrijven worden vernietigd.

(5) Uit de resultaten van die evaluatie blijkt dat het besmette gebied zich uitstrekt over de "veterinary disease control zones" 6 en 7, in een gebied van ongeveer 30 bij 40 km. Bovendien zijn vier aan dat gebied grenzende bedrijven opgenomen in het besmette gebied, omdat er mogelijk contact is geweest met dieren van besmette bedrijven.

(6) In het hele land zijn geen nieuwe gevallen van mond- en klauwzeer geconstateerd.

(7) De autoriteiten van Botswana hebben de Gemeenschap gemeld dat de gebieden 6 en 7 als besmet gebied zijn aangemerkt, de daaromheen liggende gebieden 5, 8 en 9 als buffergebied en de gebieden 10, 11, 12, 13 en 14 als ziektevrij gebied. Deze ziektevrije gebieden zijn van de rest van het grondgebied fysiek gescheiden door omheiningen.

(8) Derhalve kan de invoer in de Gemeenschap van vers, gerijpt vlees zonder been, met uitzondering van slachtafvallen, van runderen, schapen en geiten, en van vrij en gekweekt evenhoevig wild, inclusief wilde varkens, uit de gebieden 10, 11, 12, 13 en 14 worden toegestaan, ongeacht de slachtdatum.

(9) De in deze beschikking vervatte maatregelen moeten opnieuw worden bezien, met name in het licht van het verdere verloop van de ziekte en de door de autoriteiten van Botswana meegedeelde gegevens.

(10) De Beschikkingen 1999/283/EG en 2000/585/EG moeten dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(11) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Bijlage I bij Beschikking 1999/283/EG wordt vervangen door bijlage I bij de onderhavige beschikking.

Artikel 2

Bijlage II bij Beschikking 1999/283/EG wordt vervangen door bijlage II bij de onderhavige beschikking.

Artikel 3

Bijlage I bij Beschikking 2000/585/EG wordt vervangen door bijlage III bij de onderhavige beschikking.

Artikel 4

Bijlage II bij Beschikking 2000/585/EG wordt vervangen door bijlage IV bij de onderhavige beschikking.

Artikel 5

De in deze beschikking vervatte maatregelen worden binnen drie maanden opnieuw bezien in het licht van het verdere verloop van de situatie met betrekking tot mond- en klauwzeer in Botswana.

Artikel 6

Deze beschikking is van toepassing met ingang van 14 maart 2003.

Artikel 7

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 7 maart 2003.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB L 302 van 31.12.1972, blz. 28.

(2) PB L 198 van 21.7.2001, blz. 11.

(3) PB L 268 van 14.9.1992, blz. 35.

(4) PB L 24 van 30.1.1998, blz. 31.

(5) PB L 62 van 15.3.1993, blz. 19.

(6) PB L 13 van 18.1.2003, blz. 24.

(7) PB L 110 van 28.4.1999, blz. 16.

(8) PB L 28 van 4.2.2003, blz. 45.

(9) PB L 251 van 6.10.2000, blz. 1.

BIJLAGE I

"BIJLAGE I

OMSCHRIJVING VAN DE VOOR GEZONDHEIDSCERTIFICERING VASTGESTELDE GEBIEDEN VAN BEPAALDE AFRIKAANSE LANDEN

>RUIMTE VOOR DE TABEL>"

BIJLAGE II

"BIJLAGE II

MODELLEN VAN VEREISTE DIERGEZONDHEIDSCERTIFICATEN

>RUIMTE VOOR DE TABEL>"

BIJLAGE III

"BIJLAGE I

OMSCHRIJVING VAN DE VOOR DIERGEZONDHEIDSCERTIFICERING VASTGESTELDE GEBIEDEN VAN BEPAALDE DERDE LANDEN

>RUIMTE VOOR DE TABEL>"

BIJLAGE IV

"BIJLAGE II

Voor de certificering van vlees van vrij wild, vlees van gekweekt wild en konijnenvlees over te leggen diergezondheidsgaranties

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

NB:

(y) Alleen vlees van dieren die na 7 juli 2002 en vóór 23 december 2002 zijn geslacht, mag in de Gemeenschap worden ingevoerd.

(x) Vlees van dieren die na 7 maart 2002 zijn geslacht, mag in de Gemeenschap worden ingevoerd."