Home

2003/234/EG: Beschikking van de Commissie van 2 april 2003 houdende wijziging van Beschikking 74/360/EEG ten aanzien van de vrijstelling van het Verenigd Koninkrijk van de verplichting om voor hennep (Cannabis sativa) Richtlijn 2002/57/EG van de Raad betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen toe te passen (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1055)

2003/234/EG: Beschikking van de Commissie van 2 april 2003 houdende wijziging van Beschikking 74/360/EEG ten aanzien van de vrijstelling van het Verenigd Koninkrijk van de verplichting om voor hennep (Cannabis sativa) Richtlijn 2002/57/EG van de Raad betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen toe te passen (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1055)

2003/234/EG: Beschikking van de Commissie van 2 april 2003 houdende wijziging van Beschikking 74/360/EEG ten aanzien van de vrijstelling van het Verenigd Koninkrijk van de verplichting om voor hennep (Cannabis sativa) Richtlijn 2002/57/EG van de Raad betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen toe te passen (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1055)

Publicatieblad Nr. L 086 van 03/04/2003 blz. 0048 - 0048


Beschikking van de Commissie

van 2 april 2003

houdende wijziging van Beschikking 74/360/EEG ten aanzien van de vrijstelling van het Verenigd Koninkrijk van de verplichting om voor hennep (Cannabis sativa) Richtlijn 2002/57/EG van de Raad betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen toe te passen

(kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1055)

(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

(2003/234/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 2002/57/EG van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen(1) laatstelijk, gewijzigd bij Richtlijn 2002/68/EG(2), en met name op artikel 28, onder b),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Beschikking 74/360/EEG van de Commissie(3) is het Verenigd Koninkrijk vrijgesteld van de verplichting om onder andere voor hennep (Cannabis sativa) de bepalingen van Richtlijn 69/208/EEG van de Raad van 30 juni 1969 betreffende het in de handel brengen van oliehoudende planten en vezelgewassen(4), die is vervangen door Richtlijn 2002/57/EG, toe te passen.

(2) Het Verenigd Koninkrijk heeft de Commissie ervan in kennis gesteld dat, doordat in de gemeenschappelijke rassenlijst van de Europese Unie verbeterde henneprassen zijn opgenomen die aangepast zijn aan de teeltomstandigheden in het Verenigd Koninkrijk, het vermeerderen van hennepzaad een normale praktijk is geworden.

(3) De uitzondering voor hennep kan derhalve worden ingetrokken en Beschikking 74/360/EEG moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(4) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor teeltmateriaal voor land-, tuin- en bosbouw,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

In artikel 1 van Beschikking 74/360/EEG wordt punt b) geschrapt.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

Gedaan te Brussel, 2 april 2003.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB L 193 van 20.7.2002, blz. 74.

(2) PB L 195 van 24.7.2002, blz. 32.

(3) PB L 196 van 19.7.1974, blz. 18.

(4) PB L 169 van 10.7.1969, blz. 3.