Home

Besluit 2003/252/GBVB van de Raad van 24 februari 2003 tot sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Albanië betreffende de activiteiten van de Waarnemersmissie van de Europese Unie (EUMM) in de Republiek Albanië

Besluit 2003/252/GBVB van de Raad van 24 februari 2003 tot sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Albanië betreffende de activiteiten van de Waarnemersmissie van de Europese Unie (EUMM) in de Republiek Albanië

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 4/2003 van 31 januari 2003 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

Publicatieblad Nr. L 093 van 10/04/2003 blz. 0049 - 0052


Besluit 2003/252/GBVB van de Raad

van 24 februari 2003

tot sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Albanië betreffende de activiteiten van de Waarnemersmissie van de Europese Unie (EUMM) in de Republiek Albanië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name op artikel 24,

Gezien de aanbeveling van het voorzitterschap,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Raad heeft op 22 december 2000 Gemeenschappelijk Optreden 2000/811/GBVB betreffende de Waarnemersmissie van de Europese Unie(1) aangenomen.

(2) In artikel 6 van dat Gemeenschappelijk Optreden staat dat de voorwaarden voor de operaties van de EUMM in het gebied waarvoor zij bevoegd is, worden vastgelegd in overeenkomsten die volgens de procedure van artikel 24 van het Verdrag worden gesloten.

(3) Ingevolge het besluit van de Raad van 13 mei 2002 waarbij het voorzitterschap wordt gemachtigd onderhandelingen te openen, heeft het voorzitterschap met de Republiek Albanië onderhandeld over een overeenkomst betreffende de activiteiten van de EUMM.

(4) Die overeenkomst dient te worden goedgekeurd,

BESLUIT:

Artikel 1

De Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Albanië betreffende de activiteiten van de Waarnemersmissie van de Europese Unie (EUMM) in de Republiek Albanië wordt namens de Europese Unie goedgekeurd.

De tekst van de overeenkomst is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de persoon aan te wijzen die ermee wordt belast de overeenkomst te ondertekenen, teneinde de Europese Unie te binden.

Artikel 3

Dit besluit wordt van kracht op de dag van zijn aanneming.

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 24 februari 2003.

Voor de Raad

De voorzitter

G. Papandreou

(1) PB L 328 van 23.12.2000, blz. 53.