Home

2003/302/EG: Beschikking van de Commissie van 25 april 2003 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserijproducten uit Sri Lanka (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1286)

2003/302/EG: Beschikking van de Commissie van 25 april 2003 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserijproducten uit Sri Lanka (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1286)

2003/302/EG: Beschikking van de Commissie van 25 april 2003 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserijproducten uit Sri Lanka (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1286)

Publicatieblad Nr. L 110 van 03/05/2003 blz. 0006 - 0011


Beschikking van de Commissie

van 25 april 2003

tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserijproducten uit Sri Lanka

(kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1286)

(Voor de EER relevante tekst)

(2003/302/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 91/493/EEG van de Raad van 22 juli 1991 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de productie en het in de handel brengen van visserijproducten(1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/79/EG(2), en met name op artikel 11, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij een namens de Commissie uitgevoerd inspectiebezoek aan Sri Lanka is nagegaan onder welke omstandigheden visserijproducten worden geproduceerd, opgeslagen en naar de Gemeenschap verzonden.

(2) De wetgeving van Sri Lanka inzake gezondheidsinspecties en de controle van visserijproducten kan als gelijkwaardig worden beschouwd aan de bij Richtlijn 91/493/EEG vastgestelde voorschriften.

(3) Met name kan het "Department of Fisheries and Aquatic Resources (DFAR) of the Ministry of Fisheries and Ocean Resources" de toepassing van de geldende wetgeving doeltreffend controleren.

(4) Het DFAR heeft officiële garanties gegeven ten aanzien van de inachtneming van de in hoofdstuk V van de bijlage bij Richtlijn 91/493/EEG vastgestelde eisen inzake de gezondheidscontroles en de controle op visserijproducten, en ten aanzien van de naleving van hygiënevoorschriften die gelijkwaardig zijn aan de bij die richtlijn vastgestelde voorschriften.

(5) Het is dienstig overeenkomstig Richtlijn 91/493/EEG uitvoeringbepalingen vast te stellen met betrekking tot visserijproducten die uit Sri Lanka in de Gemeenschap worden ingevoerd.

(6) Voorts moet een lijst worden opgesteld van de erkende inrichtingen, fabrieksvaartuigen en koelhuizen, alsmede een lijst van de geregistreerde vriesschepen die zijn uitgerust overeenkomstig Richtlijn 92/48/EEG van de Raad van 16 juni 1992 tot vaststelling, overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder a), i), van Richtlijn 91/493/EEG, van de minimale hygiënische voorschriften die van toepassing zijn op visserijproducten die zijn verkregen aan boord van bepaalde vissersvaartuigen(3). Deze lijsten moeten worden opgesteld op basis van een mededeling van het DFAR aan de Commissie.

(7) Om te voorzien in de vereiste overgangsperiode moet deze beschikking van toepassing worden 45 dagen na de bekendmaking.

(8) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De bevoegde instantie die in Sri Lanka is aangewezen om de inachtneming van Richtlijn 91/493/EEG met betrekking tot visserijproducten te controleren en te certificeren is het "Department of Fisheries and Aquatic Resources of the Ministry of Fisheries and Ocean Resources".

Artikel 2

Visserijproducten die uit Sri Lanka in de Gemeenschap worden ingevoerd, moeten voldoen aan de artikelen 3, 4 en 5.

Artikel 3

1. Elke zending gaat vergezeld van het genummerde, volledig ingevulde, gedateerde en ondertekende origineel van een enkelbladig gezondheidscertificaat naar het model in bijlage I.

2. Dit certificaat wordt opgesteld in ten minste één van de officiële talen van de lidstaat waar de controles worden verricht.

3. Op het certificaat worden de naam, de functie en de handtekening van de vertegenwoordiger van het DFAR en het officiële stempel van het DFAR aangebracht in een andere kleur dan die van de overige vermeldingen.

Artikel 4

De visserijproducten zijn afkomstig van in de lijst in bijlage II opgenomen erkende inrichtingen, erkende fabrieksvaartuigen, erkende koelhuizen of geregistreerde vriesschepen.

Artikel 5

Tenzij het ingevroren visserijproducten in bulk voor de conservenindustrie betreft, zijn op iedere verpakking onuitwisbaar de woorden "SRI LANKA" en het erkenningsnummer van de inrichting, het fabrieksvaartuig of het koelhuis, dan wel het registratienummer van het vriesschip van herkomst aangebracht.

Artikel 6

Deze beschikking is van toepassing met ingang van 17 juni 2003.

Artikel 7

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 25 april 2003.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB L 268 van 24.9.1991, blz. 15.

(2) PB L 24 van 30.1.1998, blz. 31.

(3) PB L 187 van 7.7.1992, blz. 41.

BIJLAGE I

>PIC FILE= "L_2003110NL.000902.TIF">

>PIC FILE= "L_2003110NL.001001.TIF">

BIJLAGE II

LIJST VAN INRICHTINGEN EN VAARTUIGEN

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Betrokken categorie

PP: Verwerkingsfabriek