Home

2003/403/EG: Beschikking van de Raad van 26 mei 2003 tot wijziging van Beschikking 2003/17/EG betreffende de gelijkwaardigheid van in derde landen verrichte veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaizaad en de gelijkwaardigheid van in derde landen voortgebracht zaaizaad (Voor de EER relevante tekst)

2003/403/EG: Beschikking van de Raad van 26 mei 2003 tot wijziging van Beschikking 2003/17/EG betreffende de gelijkwaardigheid van in derde landen verrichte veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaizaad en de gelijkwaardigheid van in derde landen voortgebracht zaaizaad (Voor de EER relevante tekst)

2003/403/EG: Beschikking van de Raad van 26 mei 2003 tot wijziging van Beschikking 2003/17/EG betreffende de gelijkwaardigheid van in derde landen verrichte veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaizaad en de gelijkwaardigheid van in derde landen voortgebracht zaaizaad (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 141 van 07/06/2003 blz. 0023 - 0024


Beschikking van de Raad

van 26 mei 2003

tot wijziging van Beschikking 2003/17/EG betreffende de gelijkwaardigheid van in derde landen verrichte veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaizaad en de gelijkwaardigheid van in derde landen voortgebracht zaaizaad

(Voor de EER relevante tekst)

(2003/403/EG)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 66/401/EEG van de Raad van 14 juni 1966 betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van groenvoedergewassen(1), inzonderheid op artikel 16, lid 1,

Gelet op Richtlijn 66/402/EEG van de Raad van 14 juni 1966 betreffende het in de handel brengen van zaaigranen(2), inzonderheid op artikel 16, lid 1,

Gelet op Richtlijn 2002/57/EG van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen(3), inzonderheid op artikel 20, lid 1,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Raad heeft bij Beschikking 2003/17/EG(4) vastgesteld dat in bepaalde derde landen verrichte veldkeuringen van bepaalde soorten gewassen voor de teelt van zaaizaad, en in bepaalde derde landen voortgebracht zaaizaad voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijnen 66/401/EEG, 66/402/EEG, 2002/57/EG en 2002/54/EG van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het in de handel brengen van bietenzaad(5).

(2) Inmiddels is geconstateerd dat ook in Litouwen voor een reeks gewassen voorschriften bestaan inzake de controle van zaaizaad, op grond waarvan tijdens de teelt van dat zaad officiële veldkeuringen moeten plaatsvinden.

(3) In principe wordt in die voorschriften bepaald dat zaad officieel mag worden gecertificeerd en zaadverpakkingen officieel mogen worden gesloten overeenkomstig de OESO-programma's voor de certificering van rassen van zaaizaad in het internationale handelsverkeer. Die voorschriften voorzien voorts in het bemonsteren en onderzoeken van zaad volgens de methoden van de "International Seed Testing Association" (ISTA).

(4) Uit onderzoek van die voorschriften en van de manier waarop ze in Litouwen worden toegepast, is gebleken dat de veldkeuring van gewassen voor de teelt van zaaizaad voldoet aan de voorwaarden van de Richtlijnen 66/401/EEG, 66/402/EEG en 2002/57/EG. De nationale bepalingen waaraan het in Litouwen geoogste en gecontroleerde zaad wordt onderworpen, bieden ten aanzien van de eigenschappen van het zaad en van de regelingen voor het onderzoek van het zaad, het waarborgen van de rasechtheid, de merking en de controle, dezelfde garanties als de bepalingen die gelden voor in de Gemeenschap geoogst en gecontroleerd zaad, voorzover daarnaast ook wordt voldaan aan andere voorwaarden betreffende gewassen voor de teelt van zaaizaad en betreffende voortgebracht zaad, met name inzake de op de verpakkingen te vermelden gegevens.

(5) Derhalve moet met betrekking tot Litouwen gelijkwaardigheid worden verleend ten aanzien van bepaalde soorten.

(6) Beschikking 2003/17/EG moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage I bij Beschikking 2003/17/EG wordt na de regel betreffende "Letland" de volgende regel ingevoegd:

">RUIMTE VOOR DE TABEL>"

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 26 mei 2003.

Voor de Raad

De voorzitter

G. Drys

(1) PB 125 van 11.7.1966, blz. 2298/66. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2001/64/EG (PB L 234 van 1.9.2001, blz. 60).

(2) PB 125 van 11.7.1966, blz. 2309/66. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2001/64/EG.

(3) PB L 193 van 20.7.2002, blz. 74. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2002/68/EG (PB L 195 van 24.7.2002, blz. 32).

(4) PB L 8 van 14.1.2003, blz. 10.

(5) PB L 193 van 20.7.2002, blz. 12.