Home

2003/711/EG: Besluit van de Raad van 2 oktober 2003 houdende benoeming van een plaatsvervanger in het Comité van de Regio's

2003/711/EG: Besluit van de Raad van 2 oktober 2003 houdende benoeming van een plaatsvervanger in het Comité van de Regio's

2003/711/EG: Besluit van de Raad van 2 oktober 2003 houdende benoeming van een plaatsvervanger in het Comité van de Regio's

Publicatieblad Nr. L 260 van 11/10/2003 blz. 0010 - 0010


Besluit van de Raad

van 2 oktober 2003

houdende benoeming van een plaatsvervanger in het Comité van de Regio's

(2003/711/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 263,

Gezien de voordracht van de Spaanse regering,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Besluit 2002/60/EG(1) zijn de leden en plaatsvervangers van het Comité van de Regio's benoemd.

(2) In het Comité van de Regio's is een zetel van een plaatsvervanger vrijgekomen door het verstrijken van de ambtstermijn van de heer José Luis GONZALEZ VALLVE, waarvan de Raad op 19 september 2003 in kennis is gesteld,

BESLUIT:

Enig artikel

De heer Carlos Javier FERNANDEZ CARRIEDO, Comisionado de Acción Exterior - Gobierno de Castilla y León, wordt benoemd tot plaatsvervanger in het Comité van de Regio's ter vervanging van de heer José Luis GONZALEZ VALLVE voor de verdere duur van diens ambtstermijn, dat wil zeggen tot en met 25 januari 2006.

Gedaan te Brussel, 2 oktober 2003.

Voor de Raad

De voorzitter

G. Pisanu

(1) PB L 24 van 26.1.2002, blz. 38.