Home

Verordening (EG) nr. 207/2003 van de Commissie van 3 februari 2003 tot wijziging van Verordening, (EG) nr. 1940/2001 betreffende de opening van een permanente openbare inschrijving voor de verkoop op de markt van de Gemeenschap van ongeveer 39000 ton rijst uit de voorraad van het Italiaanse interventiebureau, met het oog op verwerking in diervoeding

Verordening (EG) nr. 207/2003 van de Commissie van 3 februari 2003 tot wijziging van Verordening, (EG) nr. 1940/2001 betreffende de opening van een permanente openbare inschrijving voor de verkoop op de markt van de Gemeenschap van ongeveer 39000 ton rijst uit de voorraad van het Italiaanse interventiebureau, met het oog op verwerking in diervoeding

Verordening (EG) nr. 207/2003 van de Commissie van 3 februari 2003 tot wijziging van Verordening, (EG) nr. 1940/2001 betreffende de opening van een permanente openbare inschrijving voor de verkoop op de markt van de Gemeenschap van ongeveer 39000 ton rijst uit de voorraad van het Italiaanse interventiebureau, met het oog op verwerking in diervoeding

Publicatieblad Nr. L 028 van 04/02/2003 blz. 0024 - 0025


Verordening (EG) nr. 207/2003 van de Commissie

van 3 februari 2003

tot wijziging van Verordening, (EG) nr. 1940/2001 betreffende de opening van een permanente openbare inschrijving voor de verkoop op de markt van de Gemeenschap van ongeveer 39000 ton rijst uit de voorraad van het Italiaanse interventiebureau, met het oog op verwerking in diervoeding

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22 december 1995 houdende een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 411/2002 van de Commissie(2), en met name op artikel 8, onder b),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Verordening (EEG) nr. 75/91 van de Commissie van 11 januari 1991 tot vaststelling van de procedures en de voorwaarden voor de verkoop van padie door de interventiebureaus(3) zijn de procedures en de voorwaarden voor een dergelijke verkoop vastgesteld.

(2) Bij de lopende inschrijving ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1940/2001 van de Commissie(4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2089/2002(5), zijn de hoeveelheden waarvoor oorspronkelijk toestemming voor verkoop door het interventiebureau was verleend, vrijwel in hun geheel afgezet. Italië beschikt nog steeds over interventievoorraden padie van oogsten van vóór 1999, waarvan de kwaliteit bij langdurige opslag dreigt te worden aangetast. Daarom dienen de hoeveelheden die oorspronkelijk voor deze inschrijving waren vastgesteld, te worden verhoogd door de verkoop van deze aan risico blootgestelde hoeveelheid toe te staan.

(3) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1940/2001 wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 1 wordt vervangen door:

"Artikel 1

Het Italiaanse interventiebureau gaat over tot de verkoop op de markt van de Gemeenschap, via een permanente openbare inschrijving, van ongeveer 39000 ton in bijlage I bedoelde rijst van de oogst van 1997 en 1998 en van een extra hoeveelheid van ongeveer 20000 ton als bedoeld in bijlage I.a van de oogst 1998, die in zijn bezit zijn, met het oog op gebruik in bereidingen van de soorten die worden verwerkt in diervoeding (producten van GN-code 2309 ).".

2. Na bijlage I wordt de onderstaande bijlage I.a ingevoegd:

"BIJLAGE I.a

>RUIMTE VOOR DE TABEL>"

3. De leden 2 en 3 van artikel 5 worden vervangen door:

"2. Voor de volgende deelinschrijvingen verstrijkt deze termijn telkens op woensdag om 12.00 uur (plaatselijke tijd Brussel), met uitzondering van woensdag 16 april 2003.

3. Voor de laatste deelinschrijving verstrijkt deze termijn op 30 april 2003 om 12.00 uur.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 10 januari 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 3 februari 2003.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 329 van 30.12.1995, blz. 18.

(2) PB L 62 van 5.3.2002, blz. 27.

(3) PB L 9 van 12.1.1991, blz. 15.

(4) PB L 263 van 3.10.2001, blz. 19.

(5) PB L 322 van 27.11.2002, blz. 3.