Home

Verordening (EG) nr. 428/2003 van de Commissie van 12 februari 2003 tot vaststelling van de methode voor de toewijzing van de aanvullende hoeveelheden die het resultaat zijn van de bij Verordening (EG) nr. 427/2003 van de Raad vastgestelde verhoging van de communautaire kwantitatieve contingenten die in 2002 en 2003 van toepassing zijn ten aanzien van bepaalde producten van oorsprong uit de Volksrepubliek China

Verordening (EG) nr. 428/2003 van de Commissie van 12 februari 2003 tot vaststelling van de methode voor de toewijzing van de aanvullende hoeveelheden die het resultaat zijn van de bij Verordening (EG) nr. 427/2003 van de Raad vastgestelde verhoging van de communautaire kwantitatieve contingenten die in 2002 en 2003 van toepassing zijn ten aanzien van bepaalde producten van oorsprong uit de Volksrepubliek China

Verordening (EG) nr. 428/2003 van de Commissie van 12 februari 2003 tot vaststelling van de methode voor de toewijzing van de aanvullende hoeveelheden die het resultaat zijn van de bij Verordening (EG) nr. 427/2003 van de Raad vastgestelde verhoging van de communautaire kwantitatieve contingenten die in 2002 en 2003 van toepassing zijn ten aanzien van bepaalde producten van oorsprong uit de Volksrepubliek China

Publicatieblad Nr. L 065 van 08/03/2003 blz. 0012 - 0013


Verordening (EG) nr. 428/2003 van de Commissie

van 12 februari 2003

tot vaststelling van de methode voor de toewijzing van de aanvullende hoeveelheden die het resultaat zijn van de bij Verordening (EG) nr. 427/2003 van de Raad vastgestelde verhoging van de communautaire kwantitatieve contingenten die in 2002 en 2003 van toepassing zijn ten aanzien van bepaalde producten van oorsprong uit de Volksrepubliek China

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 520/94 van de Raad van 7 maart 1994 houdende de totstandbrenging van een communautaire procedure voor het beheer van de kwantitatieve contingenten(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 138/96(2), inzonderheid op de artikelen 9 en 13,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1394/2001 van de Commissie van 9 juli 2001 tot vaststelling van een aantal bepalingen voor het beheer van de kwantitatieve contingenten die in 2002 van toepassing zijn op bepaalde producten van oorsprong uit de Volksrepubliek China(3),

Gelet op Verordening (EG) nr. 1498/2002 van de Commissie van 21 augustus 2002 tot vaststelling van een aantal bepalingen voor het beheer van de kwantitatieve contingenten die in 2003 van toepassing zijn op bepaalde producten van oorsprong uit de Volksrepubliek China(4),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Verordening (EG) nr. 1995/2001 van de Commissie(5) zijn de hoeveelheden vastgesteld die aan de importeurs moeten worden toegewezen uit hoofde van de kwantitatieve contingenten die in 2002 van toepassing zijn ten aanzien van bepaalde producten van oorsprong uit China.

(2) Bij Verordening (EG) nr. 2077/2002 van de Commissie(6) zijn de hoeveelheden vastgesteld die aan de importeurs moeten worden toegewezen uit hoofde van de kwantitatieve contingenten die in 2003 van toepassing zijn ten aanzien van bepaalde producten van oorsprong uit China.

(3) In artikel 21, lid 1, van Verordening (EG) nr. 427/2003 van de Raad van 3 maart 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 519/94 betreffende de gemeenschappelijke regeling voor de invoer uit bepaalde derde landen(7) wordt bepaald dat de Commissie de methode voor de toewijzing van de aanvullende hoeveelheden voor de jaren 2002 en 2003 die voortvloeien uit de verhoging van de contingenten waarin bijlage II van dezelfde verordening voorziet, en een passende termijn voor het gebruik daarvan moet vaststellen.

(4) Derhalve moeten eenvoudige administratieve procedures worden vastgesteld die de importeurs in de Gemeenschap de mogelijkheid geven de bij Verordening (EG) nr. 427/2003 vastgestelde aanvullende hoeveelheden in te voeren.

(5) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het bij artikel 22 van Verordening (EG) nr. 520/94 ingestelde Comité voor het beheer van de contingenten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Elke importeur die houder was van een invoervergunning voor 2002, afgegeven krachtens Verordening (EG) nr. 1995/2001 voor producten van de GS/GN-codes ex 6402 99, ex 6403 91, ex 6403 99, ex 6404 11 en 6404 19 10, mag een hoeveelheid invoeren die 10,25 % groter is dan de in zijn invoervergunning vermelde hoeveelheid. Elke importeur die houder was van een invoervergunning voor 2002, afgegeven krachtens Verordening (EG) nr. 1995/2001 voor producten van de GS/GN-codes 6403 51 en 6403 59, mag een hoeveelheid invoeren die 15,5 % groter is dan de in zijn invoervergunning vermelde hoeveelheid. Elke importeur die houder was van een invoervergunning voor 2002, afgegeven krachtens Verordening (EG) nr. 1995/2001 voor producten van de GS/GN-codes 6911 10 en 6912 00, mag een hoeveelheid invoeren die 32,25 % groter is dan de in zijn invoervergunning vermelde hoeveelheid.

Artikel 2

De bevoegde autoriteit geeft een bijkomende vergunning af voor de in artikel 1 vermelde aanvullende hoeveelheden.

De bijkomende vergunning is geldig tot en met 31 december 2003 en wordt kosteloos afgegeven en door de bevoegde autoriteiten gecertificeerd.

Artikel 3

Elke importeur die houder is van een invoervergunning voor 2003, afgegeven krachtens Verordening (EG) nr. 2077/2002 voor producten van de GS/GN-codes ex 6402 99, ex 6403 91, ex 6403 99, ex 6404 11 en 6404 19 10, mag een hoeveelheid invoeren die 21,28 % groter is dan de in zijn invoervergunning vermelde hoeveelheid. Elke importeur die houder is van een invoervergunning voor 2003, afgegeven krachtens Verordening (EG) nr. 2077/2002 voor producten van de GS/GN-codes 6403 51 en 6403 59, mag een hoeveelheid invoeren die 32,83 % groter is dan de in zijn invoervergunning vermelde hoeveelheid. Elke importeur die houder is van een invoervergunning voor 2003, afgegeven krachtens Verordening (EG) nr. 2077/2002 voor producten van de GS/GN-codes 6911 10 en 6912 00, mag een hoeveelheid invoeren die 52,09 % groter is dan de in zijn invoervergunning vermelde hoeveelheid.

Artikel 4

Voor de toepassing van artikel 3:

- legt elke vergunninghouder zijn invoervergunning voor aan de bevoegde autoriteit die deze heeft afgegeven. De bevoegde autoriteit vermeldt op de vergunning dat aan de vergunninghouder een aanvullende hoeveelheid werd toegewezen;

- of legt elke vergunninghouder zijn invoervergunning voor aan de bevoegde autoriteit die deze heeft afgegeven en de bevoegde autoriteit trekt de vergunning in en geeft een nieuwe vergunning af. De in de nieuwe vergunning vermelde hoeveelheden zijn in dat geval de geannuleerde hoeveelheden vermeerderd met de de in artikel 3 vermelde aanvullende hoeveelheid. De producten die reeds in het vrije verkeer zijn gebracht worden hierop in mindering gebracht;

- of geeft de bevoegde autoriteit een bijkomende vergunning af voor de in artikel 3 vermelde aanvullende hoeveelheden.

De verwijzing naar de bestaande vergunning en de afgifte van nieuwe vergunningen worden kosteloos aangebracht en door de bevoegde autoriteiten gecertificeerd.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 februari 2003.

Voor de Commissie

Pascal Lamy

Lid van de Commissie

(1) PB L 66 van 10.3.1994, blz. 1.

(2) PB L 21 van 27.1.1996, blz. 6.

(3) PB L 187 van 10.7.2001, blz. 31.

(4) PB L 225 van 22.8.2002, blz. 15.

(5) PB L 271 van 12.10.2001, blz. 18.

(6) PB L 319 van 23.11.2002, blz. 12.

(7) Zie bladzijde 1 van dit Publicatieblad.