Home

Verordening (EG) nr. 539/2003 van de Commissie van 26 maart 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2376/2002 betreffende de opening en de wijze van beheer van een tariefcontingent voor de invoer van gerst uit derde landen en tot afwijking van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad

Verordening (EG) nr. 539/2003 van de Commissie van 26 maart 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2376/2002 betreffende de opening en de wijze van beheer van een tariefcontingent voor de invoer van gerst uit derde landen en tot afwijking van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad

Verordening (EG) nr. 539/2003 van de Commissie van 26 maart 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2376/2002 betreffende de opening en de wijze van beheer van een tariefcontingent voor de invoer van gerst uit derde landen en tot afwijking van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad

Publicatieblad Nr. L 080 van 27/03/2003 blz. 0021 - 0021


Verordening (EG) nr. 539/2003 van de Commissie

van 26 maart 2003

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2376/2002 betreffende de opening en de wijze van beheer van een tariefcontingent voor de invoer van gerst uit derde landen en tot afwijking van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1666/2000(2), en met name op artikel 12, lid 1,

Gelet op het besluit van de Raad van 19 december 2002 betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika met het oog op de wijziging, wat granen betreft, van de concessies die zijn opgenomen in EG-lijst CXL, gehecht aan de GATT-overeenkomst(3), en met name op artikel 2,

Gelet op het besluit van de Raad van 19 december 2002 betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Canada in het kader van artikel XXVIII van de GATT, met het oog op de wijziging, wat granen betreft, van de concessies die zijn opgenomen in EG-lijst CXL, gehecht aan de GATT(4), en met name op artikel 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Verordening (EG) nr. 2376/2002 van de Commissie(5) is een contingent geopend voor de invoer van 300000 ton gerst uit derde landen. Daarin zijn soortgelijke bepalingen vastgesteld als in Verordening (EG) nr. 2375/2002 van de Commissie(6) betreffende de opening en de wijze van beheer van een tariefcontingent voor de invoer van 2981600 ton zachte tarwe van gemiddelde of lage kwaliteit uit derde landen.

(2) Voor het tariefcontingent voor zachte tarwe moeten de bij officiële feestdagen geldende toepassingsdata voor alle lidstaten worden gelijkgetrokken en moet de looptijd van de invoercertificaten worden verkort. Voor het tariefcontingent voor gerst moet dezelfde regeling gelden.

(3) Verordening (EG) nr. 2376/2002 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(4) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 2376/2002 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 4, lid 2, wordt de eerste alinea vervangen door:"Op de dag van indiening van de aanvragen uiterlijk om 18.00 uur (plaatselijke tijd Brussel) delen de bevoegde autoriteiten de Commissie per fax overeenkomstig het model in de bijlage het totaal van de in de invoercertificaataanvragen vermelde hoeveelheden mee.".

2. Artikel 5 wordt geschrapt.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 april 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 26 maart 2003.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 181 van 1.7.1992, blz. 21.

(2) PB L 193 van 29.7.2000, blz. 1.

(3) Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad.

(4) Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad.

(5) PB L 358 van 31.12.2002, blz. 92.

(6) PB L 358 van 31.12.2002, blz. 88.