Home

Verordening (EG) nr. 541/2003 van de Commissie van 26 maart 2003 betreffende de nieuwe toewijzing, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1081/1999, van de rechten op invoer van stieren, koeien en vaarzen, niet bestemd voor de slacht, van bepaalde bergrassen

Verordening (EG) nr. 541/2003 van de Commissie van 26 maart 2003 betreffende de nieuwe toewijzing, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1081/1999, van de rechten op invoer van stieren, koeien en vaarzen, niet bestemd voor de slacht, van bepaalde bergrassen

Verordening (EG) nr. 541/2003 van de Commissie van 26 maart 2003 betreffende de nieuwe toewijzing, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1081/1999, van de rechten op invoer van stieren, koeien en vaarzen, niet bestemd voor de slacht, van bepaalde bergrassen

Publicatieblad Nr. L 080 van 27/03/2003 blz. 0024 - 0024


Verordening (EG) nr. 541/2003 van de Commissie

van 26 maart 2003

betreffende de nieuwe toewijzing, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1081/1999, van de rechten op invoer van stieren, koeien en vaarzen, niet bestemd voor de slacht, van bepaalde bergrassen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1081/1999 van de Commissie van 26 mei 1999 betreffende de opening en de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor stieren, koeien en vaarzen, niet bestemd voor de slacht, van bepaalde bergrassen, houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 1012/98 en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1143/98(1), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1096/2001(2), en met name op artikel 9, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

In artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1081/1999 is bepaald dat voor de periode van 1 juli 2002 tot en met 30 juni 2003 twee tariefcontingenten van elk 5000 dieren worden geopend voor stieren, koeien en vaarzen, niet bestemd voor de slacht, van bepaalde bergrassen. Krachtens artikel 9 van die verordening moeten, voor ieder van deze contingenten, de aantallen waarvoor per 15 maart 2003 geen invoercertificaten zijn aangevraagd, opnieuw worden toegewezen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 9, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1081/1999 bedoelde aantallen dieren bedragen:

- 383 voor het tariefcontingent met volgnummer 09.0001,

- 39 voor het tariefcontingent met volgnummer 09.0003.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 28 maart 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 26 maart 2003.

Voor de Commissie

J. M. Silva Rodríguez

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 131 van 27.5.1999, blz. 15.

(2) PB L 150 van 6.6.2001, blz. 33.