Home

Verordening (EG) nr. 575/2003 van de Commissie van 28 maart 2003 tot vaststelling van de maximumsubsidie voor de verzending van langkorrelige B gedopte rijst naar het eiland Réunion, in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1895/2002

Verordening (EG) nr. 575/2003 van de Commissie van 28 maart 2003 tot vaststelling van de maximumsubsidie voor de verzending van langkorrelige B gedopte rijst naar het eiland Réunion, in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1895/2002

Verordening (EG) nr. 575/2003 van de Commissie van 28 maart 2003 tot vaststelling van de maximumsubsidie voor de verzending van langkorrelige B gedopte rijst naar het eiland Réunion, in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1895/2002

Publicatieblad Nr. L 082 van 29/03/2003 blz. 0029 - 0029


Verordening (EG) nr. 575/2003 van de Commissie

van 28 maart 2003

tot vaststelling van de maximumsubsidie voor de verzending van langkorrelige B gedopte rijst naar het eiland Réunion, in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1895/2002

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22 december 1995 houdende een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 411/2002 van de Commissie(2), en met name op artikel 10, lid 1,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2692/89 van de Commissie van 6 september 1989 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de verzending van rijst naar Réunion(3), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1453/1999(4), inzonderheid op artikel 9, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Verordening (EG) nr. 1895/2002 van de Commissie(5) is een inschrijving voor de vaststelling van de subsidie voor de verzending van rijst naar het eiland Réunion opengesteld.

(2) Overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 2692/89, kan de Commissie volgens de procedure van artikel 22 van Verordening (EG) nr. 3072/95 op grond van de ingediende offertes, besluiten een maximumsubsidie vast te stellen.

(3) Bij deze vaststelling moet met name rekening worden gehouden met de in de artikelen 2 en 3 van Verordening (EEG) nr. 2692/89 genoemde criteria. Er wordt toegewezen aan iedere inschrijver wiens offerte gelijk is aan of lager is dan de maximumsubsidie.

(4) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Op grond van de offertes die van 24 tot en met 27 maart 2003 zijn ingediend in het kader van de in Verordening (EG) nr. 1895/2002 bedoelde inschrijving wordt een maximumsubsidie van 302,00 EUR/t vastgesteld voor de verzending van langkorrelige B gedopte rijst van GN-code 1006 20 98 naar het eiland Réunion.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 29 maart 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 maart 2003.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 329 van 30.12.1995, blz. 18.

(2) PB L 62 van 5.3.2002, blz. 27.

(3) PB L 261 van 7.9.1989, blz. 8.

(4) PB L 167 van 2.7.1999, blz. 19.

(5) PB L 287 van 25.10.2002, blz. 3.