Home

Verordening (EG) nr. 638/2003 van de Commissie van 9 april 2003 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2286/2002 van de Raad en Besluit 2001/822/EG van de Raad ten aanzien van de invoerregeling voor rijst van oorsprong uit de staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (de ACS-staten) en uit de landen en gebieden overzee (LGO)

Verordening (EG) nr. 638/2003 van de Commissie van 9 april 2003 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2286/2002 van de Raad en Besluit 2001/822/EG van de Raad ten aanzien van de invoerregeling voor rijst van oorsprong uit de staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (de ACS-staten) en uit de landen en gebieden overzee (LGO)

Verordening (EG) nr. 638/2003 van de Commissie van 9 april 2003 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2286/2002 van de Raad en Besluit 2001/822/EG van de Raad ten aanzien van de invoerregeling voor rijst van oorsprong uit de staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (de ACS-staten) en uit de landen en gebieden overzee (LGO)

Publicatieblad Nr. L 093 van 10/04/2003 blz. 0003 - 0009


Verordening (EG) nr. 638/2003 van de Commissie

van 9 april 2003

tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2286/2002 van de Raad en Besluit 2001/822/EG van de Raad ten aanzien van de invoerregeling voor rijst van oorsprong uit de staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (de ACS-staten) en uit de landen en gebieden overzee (LGO)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/1995 van de Raad van 22 december 1995 houdende een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 411/2002(2), en met name op artikel 9, lid 2,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2286/2002 van de Raad van 10 december 2002 tot vaststelling van de regeling voor landbouwproducten en door verwerking daarvan verkregen goederen, van oorsprong uit de staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (de ACS-staten), en houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 1706/98(3), en met name op artikel 5,

Gelet op Besluit 2001/822/EG van de Raad van 27 november 2001 betreffende de associatie van de LGO met de Europese Gemeenschap ("LGO-besluit")(4), en met name op bijlage III, artikel 6, lid 5, zevende alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Na de op 23 juni 2000 in Cotonou ondertekende ACS-EG-partnerschapsovereenkomst(5) is met Verordening (EG) nr. 2286/2002 uitvoering gegeven aan de regelingen voor de invoer uit de ACS-staten. Op grond van artikel 1, lid 3, van die verordening geldt een algemene verlaging van de douanerechten voor de in bijlage I ervan opgenomen producten, alsook, in het kader van tariefcontingen, een specifieke verlaging van de douanerechten voor bepaalde in bijlage II ervan vermelde producten. Voor rijst, uitgedrukt in equivalent gedopte rijst, en voor breukrijst is een jaarlijks contingent van 125000 t respectievelijk 20000 t vastgesteld.

(2) Op grond van artikel 6, leden 1 en 5, van bijlage III bij Besluit 2001/822/EG is voor producten van GN-code 1006 de oorsprongscumulatie ACS/LGO toegestaan tot een maximum van 160000 t rijst per jaar, uitgedrukt in equivalent gedopte rijst. Binnen dit maximum vindt elk jaar voor de LGO een eerste afgifte van invoercertificaten plaats voor een hoeveelheid van 35000 t, waarvan 10000 t bestemd is voor de minst ontwikkelde LGO.

(3) Met het oog op het beheer van deze invoerregelingen moeten de uitvoeringsbepalingen voor de afgifte van invoercertificaten voor rijst van oorsprong uit de ACS-staten en de LGO in één tekst worden gebundeld. Verordening (EG) nr. 2603/97 van de Commissie van 16 december 1997 houdende uitvoeringsbepalingen voor de invoer van rijst van oorsprong uit de ACS-staten en uit de landen en gebieden overzee (LGO)(6) moet derhalve worden ingetrokken.

(4) Voor het beheer van de betrokken tariefcontingenten moeten, behoudens andersluidende bepalingen in deze verordening, de algemene voorschriften worden toegepast die zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1162/95 van de Commissie van 23 mei 1995 houdende bijzondere uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer- en uitvoercertificaten in de sector granen en rijst(7), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2333/2002(8), en bij Verordening (EG) nr. 1291/2000 van de Commissie van 9 juni 2000 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor landbouwproducten(9), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2299/2001(10).

(5) Met het oog op een evenwichtig marktbeheer moet de afgifte van invoercertificaten over het jaar worden gespreid. Er moet een regeling worden ingesteld waarbij niet-gebruikte hoeveelheden naar de volgende tranche worden overgedragen.

(6) Het verlaagde douanerecht wordt slechts toegepast wanneer het ACS-land van uitvoer een uitvoerheffing geïnd heeft waarvan het bedrag overeenkomt met de in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 2286/2002 genoemde verlaging van het douanerecht. Bepaald moet worden hoe het bewijs van de inning van deze heffing geleverd moet worden.

(7) Voor de invoer moet gebruik worden gemaakt van invoercertificaten die zijn afgegeven op basis van een door de bevoegde instanties van de ACS-staten of LGO afgegeven uitvoercertificaat.

(8) De certificaten die door de minst ontwikkelde LGO niet worden benut, moeten ter beschikking worden gesteld van de Nederlandse Antillen en Aruba, waarbij echter de mogelijkheid om hoeveelheden tussen de verschillende tranches van hetzelfde jaar over te dragen, onverlet wordt gelaten.

(9) Met het oog op een correct beheer van de in Verordening (EG) nr. 2286/2002 en Besluit 2001/822/EG bedoelde contingenten dient te worden bepaald dat enerzijds bij het aanvragen van een invoercertificaat een zekerheid wordt gesteld en anderzijds de aanvragers aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Daarnaast moeten bepalingen worden vastgesteld met betrekking tot de spreiding van het contingent over het jaar en de geldigheidsduur van de certificaten.

(10) Om het tariefcontingent zo goed mogelijk te kunnen beheren, moet deze verordening ingaan op 1 april 2003.

(11) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I

DOEL

Artikel 1

Bij deze verordening worden bepalingen vastgesteld voor het beheer van de regeling voor de certificaten bij invoer, overeenkomstig artikel 1, lid 3, en de bijlagen I en II bij Verordening (EG) nr. 2286/2002 en artikel 6, lid 5, van bijlage III bij Besluit 2001/822/EG, van een totale hoeveelheid van 160000 t rijst, uitgedrukt in equivalent gedopte rijst, van oorsprong uit de ACS-staten en de landen en gebieden overzee (LGO), alsmede, overeenkomstig artikel 1, lid 3, en bijlage II bij Verordening (EG) nr. 2286/2002, van een totale hoeveelheid van 20000 t breukrijst van oorsprong uit de ACS-staten.

HOOFDSTUK II

INVOER VAN RIJST VAN OORSPRONG UIT DE ACS-STATEN

Artikel 2

Voor de invoer van rijst van de GN-codes 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 en 1006 30, van oorsprong uit de ACS-staten, in de Gemeenschap wordt binnen een contingent van 125000 t rijst, uitgedrukt in equivalent gedopte rijst, het douanerecht verlaagd na overlegging van een invoercertificaat.

Artikel 3

1.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

2. De hoeveelheden waarvoor geen certificaten in het kader van een tranche worden aangevraagd, worden onder de voorwaarden van artikel 13 overgedragen naar de volgende tranche.

Artikel 4

Voor de invoer van breukrijst van GN-code 1006 40 00, van oorsprong uit de ACS-staten, in de Gemeenschap wordt binnen een contingent van 20000 t het douanerecht verlaagd na overlegging van een invoercertificaat.

Artikel 5

1.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

2. De hoeveelheden waarvoor geen certificaten in het kader van een tranche worden aangevraagd, worden overgedragen naar de volgende tranche.

Artikel 6

De in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 2286/2002 bedoelde verlaging van het douanerecht geldt voor de rechten die de Commissie volgens de procedure van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1503/96 van de Commissie(11) vaststelt.

Artikel 7

1. De in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 2286/2002 bedoelde verlaging van het douanerecht geldt uitsluitend voor de invoer van rijst waarvoor het uitvoerland een uitvoerheffing geïnd heeft waarvan het bedrag gelijk is aan het verschil tussen het douanerecht bij invoer van rijst uit derde landen en het op grond van artikel 6 vastgestelde bedrag.

Het toe te passen invoerrecht is het op de dag van indiening van de certificaataanvraag geldende recht.

2. Het bewijs dat de uitvoerheffing is geïnd, wordt door de douaneautoriteiten van het uitvoerland geleverd door in vak 12 van de door het uitvoerland afgegeven uitvoervergunning, conform het model in bijlage I, het bedrag van de heffing in nationale valuta aan te geven en één van volgende vermeldingen met handtekening en stempel van het douanekantoor aan te brengen:

- Gravamen percibido a la exportación del arroz

- Særafgift, der opkræves ved eksport af ris

- Bei der Ausfuhr von Reis erhobene Sonderabgabe

- Ειδικός φόρος που εισπράττεται κατά την εξαγωγή του ρυζιού

- Special charge collected on export of rice

- Taxe spéciale perçue à l'exportation du riz

- Tassa speciale riscossa all'esportazione del riso

- Bij uitvoer van de rijst opgelegde bijzondere heffing

- Direito especial cobrado na exportação do arroz

- Riisin viennin yhteydessä perittävä erityismaksu

- Särskild avgift för risexport.

3. Wanneer de door het uitvoerland geïnde uitvoerheffing geringer is dan de uit de toepassing van artikel 6 voortvloeiende verlaging van het douanerecht, mag die verlaging de geïnde heffing niet overtreffen.

4. Wanneer het bedrag van de bij uitvoer geïnde heffing in een andere valuta dan die van de lidstaat van invoer is uitgedrukt, wordt voor de berekening van de daadwerkelijk geïnde heffing de wisselkoers toegepast die op de dag van de vaststelling vooraf van het douanerecht op de meest representatieve wisselmarkt(en) van die lidstaat werd opgetekend.

Artikel 8

In afwijking van artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1162/95 en overeenkomstig artikel 23, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1291/2000 zijn de invoercertificaten voor gedopte, halfwitte of volwitte rijst en voor breukrijst geldig vanaf de dag waarop ze daadwerkelijk zijn afgegeven tot het einde van de derde daaropvolgende maand.

Ze zijn evenwel niet meer geldig na 31 december van het jaar van afgifte.

HOOFDSTUK III

INVOER VAN RIJST MET ACS/LGO-OORSPRONGSCUMULATIE

Artikel 9

Rijst van oorsprong uit de landen en gebieden overzee (LGO) wordt na overlegging van een invoercertificaat vrij van douanerechten in de Gemeenschap ingevoerd binnen een hoeveelheid van 35000 t, uitgedrukt in equivalent gedopte rijst, waarvan 25000 t bestemd is voor de Nederlandse Antillen en Aruba en 10000 t voor de minst ontwikkelde LGO.

Artikel 10

1. De afgifte van de in artikel 9 bedoelde invoercertificaten wordt elk jaar als volgt in tranches verdeeld (uitgedrukt in equivalent gedopte rijst):

a)

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

b)

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

2. Voor de omrekening van hoeveelheden die betrekking op een ander bewerkingsstadium dan gedopte rijst, gelden de omrekeningsgetallen van artikel 1 van Verordening nr. 467/67/EEG van de Commissie(12).

Artikel 11

1. De invoercertificaataanvragen moeten vergezeld gaan van de originele uitvoervergunning, die volgens het model in bijlage I is opgesteld en door de voor de afgifte van EUR.1-certificaten bevoegde instanties is afgegeven.

2. De hoeveelheden waarvoor geen certificaten in het kader van een bepaalde tranche worden aangevraagd, worden overgedragen naar de volgende tranche.

3. Wanneer voor de tranche van oktober de certificaataanvragen voor invoer met oorsprongscumulatie ACS/minst ontwikkelde LGO betrekking hebben op hoeveelheden die kleiner zijn dan de beschikbare hoeveelheden, mag het saldo worden gebruikt voor de invoer van producten van oorsprong uit de Nederlandse Antillen of Aruba.

Artikel 12

In afwijking van artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1162/95 en overeenkomstig artikel 23, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1291/2000 zijn de invoercertificaten voor gedopte, halfwitte of volwitte rijst en voor breukrijst geldig vanaf de dag waarop ze daadwerkelijk zijn afgegeven tot en met 31 december van het jaar van afgifte.

HOOFDSTUK IV

GEMEENSCHAPPELIJKE UITVOERINGSBEPALINGEN

Artikel 13

Voor de in artikel 3, lid 2, bedoelde overgedragen hoeveelheden kunnen invoercertificaten worden aangevraagd voor rijst van de in artikel 2 genoemde codes van oorsprong uit de ACS-staten en voor rijst van GN-code 1006 van oorsprong uit de LGO.

Wanneer de certificaataanvragen voor invoer van oorsprong uit de ACS-staten of met ACS/LGO-oorsprongscumulatie betrekking hebben op hoeveelheden die in totaal geringer zijn dan de beschikbare hoeveelheid, mag het saldo voor de in artikel 3, lid 1, bedoelde tranche van oktober worden gebruikt voor de invoer van producten van oorsprong uit de LGO binnen de in artikel 1 genoemde maximumhoeveelheid van 160000 t.

Artikel 14

Voor de invoercertificaataanvragen en invoercertificaten gelden de voorschriften van de Verordeningen (EG) nr. 1162/95 en (EG) nr. 1291/2000, tenzij in deze verordening anders bepaald.

Artikel 15

1. De certificaataanvragen worden in de eerste vijf werkdagen van de maand die overeenkomt met elke tranche, bij de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaat ingediend.

2. De certificaataanvraag wordt ingediend door een natuurlijke of rechtspersoon die gedurende ten minste één van de drie aan de datum van indiening van de aanvraag voorafgaande kalenderjaren een handelsactiviteit op het gebied van de invoer of uitvoer van rijst heeft uitgeoefend en in een openbaar register van een lidstaat ingeschreven was.

Het bewijs van een handelsactiviteit op het gebied van invoer of uitvoer wordt geleverd door overlegging van ten minste twee aan de aanvrager afgegeven of overgedragen douaneaangiften die naar behoren werden afgeboekt of, in voorkomend geval, van douaneaangiften.

3. De aanvrager mag slechts één certificaataanvraag indienen in de lidstaat waar hij in het openbaar register ingeschreven is. Als de betrokkene meer dan één aanvraag indient in één of meer lidstaten, worden al zijn aanvragen afgewezen.

4. De certificaataanvraag mag geen betrekking hebben op een hoeveelheid die groter is dan de voor de betrokken tranche en de betrokken oorsprong beschikbare hoeveelheid. De gevraagde hoeveelheid per tranche en per oorsprong mag bovendien niet groter zijn dan 5000 t, uitgedrukt in equivalent gedopte rijst.

Artikel 16

1. In de vakken 7 en 8 van het certificaatvraag en het invoercertificaat worden het land van herkomst en het land van oorsprong aangegeven en wordt de vermelding "ja" aangekruist.

2. In vak 20 van de invoercertificaataanvraag vermeldt de aanvrager de tranche waarvoor hij zijn aanvraag indient. Daartoe brengt hij een van de volgende vermeldingen aan:

- ACS (artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 638/2003),

- ACS-breukrijst (artikel 5, lid 1, van Verordening (EG) nr. 638/2003),

- LGO (artikel 10, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 638/2003),

- LGO (artikel 10, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 638/2003),

- ACS + LGO (artikel 13 van Verordening (EG) nr. 638/2003).

3. In vak 24 van het certificaat wordt één van de volgende vermeldingen aangebracht:

a) Voor invoer van oorsprong uit de ACS-staten:

- Derecho de aduana reducido hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) n° 638/2003]

- Nedsat told op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 638/2003)

- Ermäßigter Zollsatz bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 638/2003)

- Μειωμένος δασμός μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 638/2003]

- Reduced duty up to the quantity indicated in Sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 638/2003)

- Droit réduit jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [Règlement (CE) n° 638/2003]

- Dazio ridotto limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (CE) n. 638/2003]

- Verminderd douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 638/2003)

- Direito reduzido até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 638/2003]

- Tulli, joka on alennettu tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 638/2003)

- Tullsatsen nedsatt upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (Förordning (EG) nr 638/2003)

b) Voor invoer uit de LGO:

- Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) n° 638/2003]

- Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 638/2003)

- Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 638/2003)

- Ατελώς μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 638/2003]

- Exemption from customs duty up to the quantity indicated in Sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 638/2003)

- Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [Règlement (CE) n° 638/2003]

- Esenzione del dazio doganale limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (CE) n. 638/2003]

- Vrijgesteld van douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 638/2003)

- Isenção de direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 638/2003]

- Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 638/2003)

- Tullfri upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (Förordning (EG) nr 638/2003).

Artikel 17

1. Binnen twee werkdagen na afloop van de termijn voor de indiening van de certificaataanvragen delen de lidstaten de Commissie per fax of langs elektronische weg de hoeveelheden mee waarvoor invoercertificaten zijn aangevraagd, uitgesplitst naar GN-code (met acht cijfers), naar tranche en naar land van oorsprong, waarbij zij ook het nummer van de certificaten en naam en adres van de aanvragers vermelden.

Deze mededeling vindt plaats volgens het model in bijlage II, zelfs wanneer in de lidstaat geen enkele aanvraag is ingediend.

2. Binnen tien dagen na afloop van de in lid 1 bedoelde mededelingstermijn:

a) beslist de Commissie in welke mate gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen. Indien de gevraagde hoeveelheden de voor de betrokken tranche en de betrokken oorsprong beschikbare hoeveelheden overschrijden, bepaalt zij een op alle gevraagde hoeveelheden toe te passen verminderingspercentage;

b) stelt de Commissie de voor de volgende tranche beschikbare hoeveelheden vast.

3. Indien door de toepassing van het in lid 2, onder a), bedoelde verminderingspercentage de hoeveelheid waarvoor het certificaat moet worden afgegeven, kleiner is dan 20 t, kan de certificaataanvraag worden ingetrokken binnen twee werkdagen na de datum van inwerkingtreding van de verordening waarin dit percentage is vastgesteld. De zekerheid wordt dan onmiddellijk vrijgegeven.

4. Binnen drie werkdagen na de datum van inwerkingtreding van de op grond van lid 2, onder a), vastgestelde verordening worden de invoercertificaten afgegeven voor de gevraagde hoeveelheden, in voorkomend geval, na toepassing van het bij die verordening vastgestelde verminderingspercentage.

Artikel 18

In afwijking van artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1162/95 bedraagt de bij de aanvraag van de invoercertificaten te stellen zekerheid 46 EUR per ton.

Wanneer de hoeveelheid waarvoor het invoercertificaat wordt afgegeven, geringer is dan de gevraagde hoeveelheid, wordt de zekerheid naar evenredigheid verminderd.

Artikel 19

In afwijking van artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1291/2000 zijn de uit het invoercertificaat voortvloeiende rechten niet overdraagbaar.

Artikel 20

Artikel 35, lid 6, van Verordening (EG) nr. 1291/2000 is van toepassing.

Artikel 21

De lidstaten delen de Commissie per fax of langs elektronische weg overeenkomstig bijlage II de volgende gegevens mee:

a) binnen twee werkdagen na de afgifte van de invoercertificaten de hoeveelheden waarvoor certificaten zijn afgegeven, uitgesplitst naar GN-code (met acht cijfers) en naar land van oorsprong, waarbij zij ook de datum van afgifte, het eventuele nummer van de uitvoervergunning, het nummer van het invoercertificaat en naam en adres van de certificaathouder vermelden;

b) uiterlijk twee maanden na het verstrijken van de geldigheidsduur van elk certificaat, de hoeveelheden, uitgesplitst naar GN-code (met acht cijfers) en naar land van oorsprong, die daadwerkelijk in het vrije verkeer zijn gebracht, de datum waarop zij in het vrije verkeer zijn gebracht, het nummer van het gebruikte certificaat en naam en adres van de certificaathouder.

Deze mededelingen moeten ook worden verstrekt wanneer geen enkel certificaat is afgegeven of geen invoer heeft plaatsgevonden.

HOOFDSTUK V

INTREKKING EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 22

Verordening (EG) nr. 2603/97 wordt ingetrokken.

Artikel 23

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 april 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 9 april 2003.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 329 van 30.12.1995, blz. 18.

(2) PB L 62 van 5.3.2002, blz. 27.

(3) PB L 348 van 21.12.2002, blz. 5.

(4) PB L 314 van 30.11.2001, blz. 1.

(5) PB L 317 van 15.12.2000, blz. 3.

(6) PB L 351 van 23.12.1997, blz. 22.

(7) PB L 117 van 24.5.1995, blz. 2.

(8) PB L 349 van 24.12.2002, blz. 24.

(9) PB L 152 van 24.6.2000, blz. 1.

(10) PB L 308 van 27.11.2001, blz. 19.

(11) PB L 189 van 30.7.1996, blz. 71.

(12) PB 204 van 24.8.1967, blz. 1.

BIJLAGE I

Model voor een uitvoervergunning in artikel 7 en in artikel 11, lid 1, van Verordening (EG) nr. 638/2003

>PIC FILE= "L_2003093NL.000802.TIF">

BIJLAGE II

RIJST - VERORDENING (EG) Nr. 638/2003

>PIC FILE= "L_2003093NL.000902.TIF">