Home

Verordening (EG) nr. 907/2003 van de Commissie van 23 mei 2003 houdende toewijzing van uitvoercertificaten voor uitvoer van bepaalde zuivelproducten naar de Dominicaanse Republiek in het kader van het in artikel 20 bis van Verordening (EG) nr. 174/1999 bedoelde contingent

Verordening (EG) nr. 907/2003 van de Commissie van 23 mei 2003 houdende toewijzing van uitvoercertificaten voor uitvoer van bepaalde zuivelproducten naar de Dominicaanse Republiek in het kader van het in artikel 20 bis van Verordening (EG) nr. 174/1999 bedoelde contingent

Verordening (EG) nr. 907/2003 van de Commissie van 23 mei 2003 houdende toewijzing van uitvoercertificaten voor uitvoer van bepaalde zuivelproducten naar de Dominicaanse Republiek in het kader van het in artikel 20 bis van Verordening (EG) nr. 174/1999 bedoelde contingent

Publicatieblad Nr. L 128 van 24/05/2003 blz. 0004 - 0004


Verordening (EG) nr. 907/2003 van de Commissie

van 23 mei 2003

houdende toewijzing van uitvoercertificaten voor uitvoer van bepaalde zuivelproducten naar de Dominicaanse Republiek in het kader van het in artikel 20 bis van Verordening (EG) nr. 174/1999 bedoelde contingent

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 509/2002 van de Commissie(2),

Gelet op Verordening (EG) nr. 174/1999 van de Commissie van 26 januari 1999 tot vaststelling van de specifieke uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad inzake de uitvoercertificaten en de uitvoerrestituties in de sector melk en zuivelproducten(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 833/2003(4), en met name op artikel 20 bis, lid 11,

Overwegende hetgeen volgt:

Artikel 20 bis van Verordening (EG) nr. 174/1999 bepaalt de procedure voor de toewijzing van certificaten voor de uitvoer van bepaalde zuivelproducten naar de Dominicaanse Republiek in het kader van een door dit land geopend contingent. De aanvragen die voor het contingentjaar 2003/2004 zijn ingediend betreffen grotere hoeveelheden dan er beschikbaar zijn. Bijgevolg moeten toewijzingscoëfficiënten voor de aangevraagde hoeveelheden worden vastgesteld,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Op de hoeveelheden vermeld in de aanvoercertificaten die voor de in artikel 20 bis, lid 3, van Verordening (EG) nr. 174/1999 bedoelde producten zijn aangevraagd voor de periode van 1 juli 2003 tot en met 30 juni 2004 worden de volgende toewijzingscoëfficiënten toegepast:

- 0,633049 op de hoeveelheden van de aanvragen die zijn ingediend voor het in artikel 20 bis, lid 4, onder a), van Verordening (EG) nr. 174/1999 bedoelde gedeelte van het contingent;

- 0,093333 op de hoeveelheden van de aanvragen die zijn ingediend voor het in artikel 20 bis, lid 4, onder b), van Verordening (EG) nr. 174/1999 bedoelde gedeelte van het contingent.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 juni 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 mei 2003.

Voor de Commissie

J. M. Silva Rodríguez

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 48.

(2) PB L 79 van 22.3.2002, blz. 15.

(3) PB L 20 van 27.1.1999, blz. 8.

(4) PB L 120 van 15.5.2003, blz. 18.