Home

Verordening (EG) nr. 917/2003 van de Commissie van 26 mei 2003 tot vaststelling dat geen toewijzing plaatsvindt voor rundvlees dat in het kader van de in Verordening (EG) nr. 598/2003 bedoelde derde openbare inschrijving te koop is aangeboden

Verordening (EG) nr. 917/2003 van de Commissie van 26 mei 2003 tot vaststelling dat geen toewijzing plaatsvindt voor rundvlees dat in het kader van de in Verordening (EG) nr. 598/2003 bedoelde derde openbare inschrijving te koop is aangeboden

Verordening (EG) nr. 917/2003 van de Commissie van 26 mei 2003 tot vaststelling dat geen toewijzing plaatsvindt voor rundvlees dat in het kader van de in Verordening (EG) nr. 598/2003 bedoelde derde openbare inschrijving te koop is aangeboden

Publicatieblad Nr. L 130 van 27/05/2003 blz. 0010 - 0010


Verordening (EG) nr. 917/2003 van de Commissie

van 26 mei 2003

tot vaststelling dat geen toewijzing plaatsvindt voor rundvlees dat in het kader van de in Verordening (EG) nr. 598/2003 bedoelde derde openbare inschrijving te koop is aangeboden

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2345/2001 van de Commissie(2), en met name op artikel 28, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Een openbare inschrijving heeft plaatsgevonden voor de verkoop van bepaalde hoeveelheden rundvlees die zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 598/2003 van de Commissie van 1 april 2003 betreffende de verkoop, bij periodieke openbare inschrijving, van rundvlees uit de voorraden van bepaalde interventiebureaus(3).

(2) Krachtens artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 2173/79 van de Commissie van 4 oktober 1979 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de afzet van rundvlees gekocht door interventiebureaus en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 216/69(4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2417/95(5), moeten de minimumverkoopprijzen van het vlees dat bij openbare inschrijving wordt verkocht, worden vastgesteld met inachtneming van de ontvangen aanbiedingen. Op grond van artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr. 598/2003 kan worden besloten dat er niet wordt toegewezen.

(3) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor rundvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Er wordt niet toegewezen in het kader van de in Verordening (EG) nr. 598/2003 bedoelde derde openbare inschrijving met 12 mei 2003 als uiterste termijn voor het indienen van offertes.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 27 mei 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 26 mei 2003.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 21.

(2) PB L 315 van 1.12.2001, blz. 29.

(3) PB L 85 van 2.4.2003, blz. 11.

(4) PB L 251 van 5.10.1979, blz. 12.

(5) PB L 248 van 14.10.1995, blz. 39.