Home

Verordening (EG) nr. 995/2003 van de Commissie van 11 juni 2003 houdende afwijking van en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 43/2003 ten aanzien van de termijn voor de indiening van steunaanvragen voor de rijping van de likeurwijn van Madeira en wijn van de Azoren

Verordening (EG) nr. 995/2003 van de Commissie van 11 juni 2003 houdende afwijking van en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 43/2003 ten aanzien van de termijn voor de indiening van steunaanvragen voor de rijping van de likeurwijn van Madeira en wijn van de Azoren

Verordening (EG) nr. 995/2003 van de Commissie van 11 juni 2003 houdende afwijking van en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 43/2003 ten aanzien van de termijn voor de indiening van steunaanvragen voor de rijping van de likeurwijn van Madeira en wijn van de Azoren

Publicatieblad Nr. L 144 van 12/06/2003 blz. 0003 - 0003


Verordening (EG) nr. 995/2003 van de Commissie

van 11 juni 2003

houdende afwijking van en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 43/2003 ten aanzien van de termijn voor de indiening van steunaanvragen voor de rijping van de likeurwijn van Madeira en wijn van de Azoren

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1453/2001 van de Raad van 28 juni 2001 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Azoren en Madeira en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 1600/92 (Poseima)(1), en met name op artikel 34,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In artikel 38, lid 2, van Verordening (EG) nr. 43/2003 van de Commissie van 23 december 2002 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van de Verordeningen (EG) nr. 1452/2001, (EG) nr. 1453/2001 en (EG) nr. 1454/2001 van de Raad ten aanzien van de steun voor de plaatselijke productie van plantaardige producten in de ultraperifere regio's van de Unie(2) is bepaald dat aanvragen voor steun voor de rijping in de eerste twee maanden van het jaar bij de bevoegde instanties moeten worden ingediend.

(2) Voor het jaar 2003 is het dienstig de termijn voor indiening van steunaanvragen voor de rijping van wijn van de Azoren te verlengen, teneinde de bevoegde autoriteiten in staat te stellen de noodzakelijke administratieve regelingen te treffen op het gebied van beheer en controle, in het bijzonder voor de in artikel 31 van Verordening (EG) nr. 1453/2001 bedoelde steun voor de rijping van "verdelho"-wijn.

(3) Om een en ander administratief in goede banen te leiden en om de voor indiening van steunaanvragen geldende bepalingen te harmoniseren, dient te worden bepaald dat, in navolging van hetgeen in artikel 54 van Verordening (EG) nr. 43/2003 is bepaald met betrekking tot aanvragen voor oppervlaktesteun, de bevoegde autoriteiten van de lidstaat eveneens de indieningstermijnen voor de steunaanvragen voor de rijping van wijnen vaststellen.

(4) Derhalve dient Verordening (EG) nr. 43/2003 te worden gewijzigd.

(5) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor wijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor het jaar 2003 moeten de steunaanvragen voor de rijping van wijn van de Azoren uiterlijk op 31 juli 2003 worden ingediend.

Artikel 2

Artikel 38, lid 2, van Verordening (EG) nr. 43/2003 wordt vervangen door:

"2. De steun voor de rijping van Madeirawijn en van wijn van de Azoren wordt verleend aan de producenten in die regio's die daartoe binnen de door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat gestelde termijn bij de bevoegde instantie een aanvraag hebben ingediend. Deze termijn wordt zo vastgesteld, dat de nodige controles ter plaatse kunnen worden uitgevoerd.".

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 11 juni 2003.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 198 van 21.7.2001, blz. 26.

(2) PB L 7 van 11.1.2003, blz. 25.