Home

Verordening (EG) nr. 1000/2003 van de Commissie van 11 juni 2003 betreffende het uitstellen van de uiterste datum voor het inzaaien van bepaalde akkerbouwgewassen in bepaalde gebieden voor het verkoopseizoen 2003/2004

Verordening (EG) nr. 1000/2003 van de Commissie van 11 juni 2003 betreffende het uitstellen van de uiterste datum voor het inzaaien van bepaalde akkerbouwgewassen in bepaalde gebieden voor het verkoopseizoen 2003/2004

Verordening (EG) nr. 1000/2003 van de Commissie van 11 juni 2003 betreffende het uitstellen van de uiterste datum voor het inzaaien van bepaalde akkerbouwgewassen in bepaalde gebieden voor het verkoopseizoen 2003/2004

Publicatieblad Nr. L 146 van 13/06/2003 blz. 0029 - 0030


Verordening (EG) nr. 1000/2003 van de Commissie

van 11 juni 2003

betreffende het uitstellen van de uiterste datum voor het inzaaien van bepaalde akkerbouwgewassen in bepaalde gebieden voor het verkoopseizoen 2003/2004

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1251/1999 van de Raad van 17 mei 1999 tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1038/2001(2), en met name op artikel 9, tweede alinea, derde streepje,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In artikel 8, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1251/1999 is bepaald dat de producenten, om in aanmerking te komen voor areaalbetalingen, uiterlijk op 31 mei voorafgaand aan de betrokken oogst moeten hebben ingezaaid.

(2) De regio Lombardije heeft in verband met de weersomstandigheden in die regio op 15 februari 2003 fytosanitaire bepalingen uitgevaardigd op grond waarvan vóór 15 juni 2003 geen directe bezaaiing met maïs mag plaatsvinden. De landbouwers in de betrokken gemeenten kunnen derhalve de voor het inzaaien vastgestelde uiterste datum van 31 mei niet in acht nemen.

(3) Wegens het zeer slechte weer dit jaar zullen voor bepaalde teelten in bepaalde gebieden in Portugal en Griekenland de voor die gebieden vastgestelde uiterste data voor het inzaaien niet in alle gevallen in acht kunnen worden genomen.

(4) De termijn voor de inzaaiing van maïs voor het verkoopseizoen 2003/2004 dient derhalve te worden verlengd.

(5) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DEZE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In de bijlage zijn voor de daarin vermelde gewassen en gebieden de uiterste inzaaidata voor het verkoopseizoen 2003/2004 vastgesteld.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing op de areaalbetalingen voor het verkoopseizoen 2003/2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 11 juni 2003.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 160 van 16.6.1999, blz. 1.

(2) PB L 145 van 31.5.2001, blz. 16.

BIJLAGE

Uiterste datum voor het inzaaien voor het verkoopseizoen 2003/2004

>RUIMTE VOOR DE TABEL>