Home

Verordening (EG) nr. 1057/2003 van de Commissie van 19 juni 2003 betreffende de offertes voor de uitvoer van zachte tarwe die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 934/2003

Verordening (EG) nr. 1057/2003 van de Commissie van 19 juni 2003 betreffende de offertes voor de uitvoer van zachte tarwe die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 934/2003

Verordening (EG) nr. 1057/2003 van de Commissie van 19 juni 2003 betreffende de offertes voor de uitvoer van zachte tarwe die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 934/2003

Publicatieblad Nr. L 152 van 20/06/2003 blz. 0013 - 0013


Verordening (EG) nr. 1057/2003 van de Commissie

van 19 juni 2003

betreffende de offertes voor de uitvoer van zachte tarwe die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 934/2003

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1666/2000(2),

Gelet op Verordening (EG) nr. 1501/95 van de Commissie van 29 juni 1995 tot vaststelling van enkele toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad wat de toekenning, in de graansector, van uitvoerrestituties en van bij verstoring van de graanmarkt te treffen maatregelen betreft(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1163/2002(4), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1324/2002(5), en met name op artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Een openbare inschrijving voor de restitutie bij uitvoer van zachte tarwe naar bepaalde derde landen is opengesteld bij Verordening (EG) nr. 934/2003 van de Commissie(6).

(2) Overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1501/95 kan de Commissie volgens de procedure van artikel 23 van Verordening (EEG) nr. 1766/92 op grond van de meegedeelde offertes besluiten geen gevolg te geven aan de openbare inschrijving.

(3) Het is, met name rekening houdend met de in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1501/95 bedoelde criteria, niet wenselijk een maximumrestitutie vast te stellen.

(4) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Er wordt geen gevolg gegeven aan de offertes die van 13 tot en met 19 juni 2003 zijn meegedeeld in het kader van de in Verordening (EG) nr. 934/2003 bedoelde inschrijving voor de restitutie bij uitvoer van zachte tarwe.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 20 juni 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 juni 2003.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 181 van 1.7.1992, blz. 21.

(2) PB L 193 van 29.7.2000, blz. 1.

(3) PB L 147 van 30.6.1995, blz. 7.

(4) PB L 170 van 29.6.2002, blz. 46.

(5) PB L 194 van 23.7.2002, blz. 26.

(6) PB L 133 van 29.5.2003, blz. 42.